Jecca Blac

Scott-Hughes
Uwch Swyddog Buddsoddi

Cefais gefnogaeth a mynediad at gyfoeth o wybodaeth gan rywun a oedd am i'm busnes lwyddo. Cynyddodd cyflymder popeth ac roeddwn i'n gallu tyfu'r busnes yn gyflym mewn marchnad gystadleuol.

Jessica Blackler, Sylfaenydd

O stiwdio yng Nghaerdydd i ‘photoshoots’ yn Llundain a theithiau i Baris i gwrdd â L'Oreal, mae Jessica Blackler wedi dod yn bell gyda'i brand colur di-ryw. 

Mewn tair blynedd yn unig, mae Jessica wedi adeiladu Jecca Blac - brand harddwch fegan, heb greulondeb i anifeiliaid a di-ryw sy'n dathlu unigolrwydd - i fod yn fusnes sydd wedi gwerthu mwy na miliwn o gynhyrchion.

Gyda phecyn cyllido ecwiti o £230,000 a ddarparwyd gan y buddsoddwr angel busnes Rhys Owen, trwy rwydwaith angylion Banc Datblygu Cymru, Angylion Buddsoddi Cymru, yn 2018, ac yna buddsoddiad arall o £80,000 yn ddiweddarach y flwyddyn honno, mae Jessica hefyd wedi gallu cyrchu arbenigedd, cefnogaeth a chyngor o ddydd i ddydd er mwyn ehangu ei busnes ledled y byd.

Esboniodd Jessica, sydd wedi’i lleoli yn Llundain: “Ar ôl graddio o’r coleg lle astudiais golur a gwallt ar gyfer ffilm a theledu, dechreuais dderbyn ceisiadau am wersi colur gan bobl a oedd yn trawsnewid o fod yn ddyn i fod yn fenyw. Byddai pobl yn teithio i'm gweld yn fy stiwdio yng Nghaerdydd o gyn belled â'r Alban oherwydd fy mod i'n cynnig gwasanaeth mor arbenigol. Cefnogais garcharorion a oedd yn trawsnewid, bancwyr a phobl chwaraeon Llundain - a oedd i gyd yn teimlo eu bod yn cael eu hanwybyddu gan y diwydiant harddwch. Yr oedd hyn yn 2015 ac nid oedd y byd harddwch mor gynhwysol ag y mae o nawr.

“Sylweddolais fod diffyg brandiau a oedd yn targedu’r gymuned drawsryweddol. Roeddwn i eisiau creu brand a oedd yn ddilys, yn rhydd o ryw, yn canolbwyntio ar unigoliaeth ac yn dathlu pob gwisgwr colur.

“Hyd at y pwynt hwnnw roeddwn i wedi dibynnu ar dafod leferydd i farchnata fy musnes - ond roeddwn i'n gwybod fy mod i am fynd ag ef i'r cam nesaf. Roeddwn i'n ifanc a doedd gen i ddim y profiad na'r rhwydwaith ar y dechrau, ond roeddwn i'n angerddol a doedd gen i ddim ofn. Dechreuais ymchwilio i fuddsoddwyr angylion busnes a chysylltais ag Angylion Buddsoddi Cymru  yn 2018 ar ôl clywed amdanynt gan entrepreneuriaid eraill.

“Fel unig sylfaenydd nad oedd ganddo’r profiad o redeg busnes, fe wnaeth Angylion Buddsoddi Cymru  fy helpu gyda’r broses gyfreithiol, y gwaith papur a’m paru â buddsoddwr angel a gefnogodd fi ac ychwanegu gwerth. Doeddwn i ddim yn adnabod llawer o bobl yn y diwydiant ar y pryd a byddai wedi cymryd cymaint o amser i mi ddod o hyd i'r person iawn i fuddsoddi yn Jecca Blac, heb i Angylion Buddsoddi Cymru  wneud y cysylltiad hwn i mi. Cefais fy mharu â buddsoddwr o Ogledd Cymru a oedd yn gweithio yn y sector dosbarthu a gweithgynhyrchu.

“Yn ystod blwyddyn gyntaf lansio Jecca Blac, fe wnaethon ni weithio gyda’n gilydd yn ddyddiol, ac roedd ei dîm fel estyniad o un fi fy hun. Cefais gefnogaeth a mynediad at gyfoeth o wybodaeth gan rywun a oedd am i'm busnes lwyddo. Cynyddodd cyflymder popeth ac roeddwn i'n gallu tyfu'r busnes yn gyflym mewn marchnad gystadleuol.

“Nawr, rydw i ar fin codi buddsoddiad pellach er mwyn i ni allu lansio cynhyrchion newydd ac ehangu i farchnad yr UD. Nid oes arnaf angen cymaint o gefnogaeth o ddydd i ddydd ag yr wyf wedi tyfu ac mae fy nhîm hefyd. Ond mae dod o hyd i'r buddsoddwr angel cywir mor bwysig. Mae'n berthynas - ac mae angen i chi allu gweithio'n agos gyda nhw am flynyddoedd. A byddwn i'n dweud wrth unrhyw un sy'n ystyried codi buddsoddiad trwy fuddsoddwr angel a Banc Datblygu Cymru i sicrhau eich bod chi'n cysylltu â'r person iawn er mwyn i chi allu adeiladu'ch busnes gyda'ch gilydd.

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae rhwydwaith angylion mwyaf Cymru, Angylion Buddsoddi Cymru, yn cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau Cymreig sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat

Darganfod mwy