Cyfrifydd ariannol

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio cyfrifydd ariannol a fydd yn seiliedig yn Caerdydd.

Pwrpas y swydd

Yn seiliedig o fewn Adran Gyllid Grŵp Banc Datblygu Cymru (BDC), diben y rôl hon yw arwain ar yr adolygiad misol a rhannu cyfrifon rheoli / gwybodaeth a gynhyrchir gan y cynorthwywyr ariannol a hefyd y gwaith o baratoi datganiadau ariannol blynyddol is-gwmnïau. Byddwch yn cynorthwyo'r Cyfrifydd Ariannol a'r Rheolydd Ariannol wrth redeg swyddogaeth gyfrifo ariannol BDC.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Adolygu a darparu sylwadau ar gyfrifon rheoli misol a gynhyrchir gan y cynorthwywyr ariannol yn unol â'r fformat a'r amserlen y cytunwyd arnynt.
 • Darparu sylwebaeth gwerth ychwanegol a her i ddeiliaid cyllidebau ar berfformiad wrth rannu'r cyfrifon rheoli / gwybodaeth reoli.
 • Paratoi datganiadau ariannol blynyddol ar gyfer is-gwmnïau o fewn Grŵp BDC.
 • Paratoi datganiadau ariannol blynyddol ar gyfer Partneriaethau Cyfyngedig nad ydynt wedi'u cyfuno gyda datganiadau ariannol Grŵp BDC.
 • Paratoi adroddiadau a datgeliadau gwerth teg diwedd blwyddyn ar fuddsoddiadau ecwiti mewn cydweithrediad â rheolwyr buddsoddi.
 • Paratoi amserlenni a datgeliadau diwedd blwyddyn ar gyfer y llyfr benthyciadau o dan Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) 9.
 • Adolygu’r gwaith o gysoni cyfrifon rheoli allweddol diwedd mis.
 • Adolygu ac awdurdodi taliadau banc.
 • Rheoli 3 adroddiad uniongyrchol gyda'r cyfrifoldeb allweddol dros brosesu anfonebau cyfrifon prynu, trafodion cerdyn credyd a hawliadau teithio a chynhaliaeth.
 • Arwain ac ysgogi adroddiadau uniongyrchol i sicrhau eu bod yn gwneud y gorau o'u potensial. Bydd hyn yn cynnwys gosod a monitro amcanion o fewn cynllun adolygu perfformiad (CAP) BDC
 • Cynorthwyo i reoli'r gweithdrefnau cyfrifyddu a rheoli ariannol sy'n diogelu asedau'r cwmni.
 • Dynodi meysydd gwendid yn rhagweithiol a gweithio ar draws adrannau i nodi / gweithredu gwelliannau.
 • Cynorthwyo'r Rheolydd Ariannol a'r Rheolydd Ariannol (Prosiectau) i ddatblygu a gwella'r systemau cyfrifo a'r rhai cysylltiedig yn unol ag arfer gorau.
 • Cydweithredu gydag archwilwyr mewnol ac allanol, ymgynghorwyr a swyddogion Llywodraeth Cymru fel bo'r angen.
 • Unrhyw dasg arall y gellir ei nodi gan y Cyfrifydd Ariannol a'r Rheolydd Ariannol i ddiwallu anghenion gweithredol BDC.

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Wedi cymhwyso'n ddiweddar / neu yn rhannol gymwysedig / yn astudio ar gyfer cymhwyster cyfrifyddu cydnabyddedig yn y DU.
 • Gwybodaeth gyfredol am ddatblygiadau cyfrifyddu technegol gan gynnwys Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) 9 a chyfrifeg gwerth teg.
 • Gwybodaeth am baratoi datganiadau ariannol o dan Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) i gynnwys Safon Adrodd Ariannol 101 a Safon Adrodd Ariannol 102.
 • Profiad o reoli llinell
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Yn fedrus mewn sgiliau TG gyda gallu lefel uwch o ddefnyddio cyfres o gynhyrchion Microsoft Office.
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.

Dymunol 

 • Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Ymwybyddiaeth o Grŵp Banc Datblygu Cymru.
 • Yn gyfarwydd â SAGE 200 neu becynnau cyfrifyddu tebyg.
 • Yn gyfarwydd â systemau rheoli Portffolio.
 • Yn gyfarwydd â chyfarpar rheoli data Power BI ac A La Carte.
 • Yn meddu ar hunan gymhelliant ac ymagwedd hyblyg tuag at waith.

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais