Cyfrifydd perfformiad buddsoddi

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio cyfrifydd perfformiad buddsoddi a fydd yn seiliedig yn Wrecsam neu yng Nghaerdydd.

Pwrpas y swydd

Pwrpas y rôl yw cynorthwyo i ddatblygu a gwella Gwybodaeth Rheoli a dadansoddiadau perthnasol eraill, yn ychwanegol at gyfrannu at gyflawni amcanion ehangach y Tîm Cyllid.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Deall y gwahanol setiau data a gedwir gan y Cwmni mewn perthynas â'i fuddsoddiadau a'i gwmnïau buddsoddi gyda chyfeiriad penodol at ddehongli perfformiad buddsoddi.
 • Nodi'r gofyniad am wybodaeth ariannol gorfforaethol ac awgrymu sut y gellir diwallu hyn orau.
 • Gweithio gyda chyfriflyfr Sage 200, y System Rheoli Portffolio a'r systemau Rheoli Perthynas Cleient i wneud y gorau o'r wybodaeth sydd ar gael a mewnbynnu i reolaeth data strategol cyffredinol y Cwmni.
 • Bod yn gynrychiolydd busnes ar gyfer y system reoli portffolio ac ymgysylltu â'r Tîm Gwasanaeth TGCh mewn perthynas â rheoli a datblygu Fframweithiau.
 • Cynorthwyo cyfrifydd y gyllideb a rhagolygon wrth gwblhau agweddau o'r adroddiadau ariannol chwarterol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth dda o'r modelau a'r technegau modelu sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn y Cwmni.
 • Cynorthwyo i ddatblygu systemau sy'n cydymffurfio â gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol neu gyrff olynol.
 • Cynorthwyo i ddarparu gwybodaeth i randdeiliaid allanol gan gynnwys cyflwyno ffurflenni electronig i Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn ôl yr angen.
 • Cynorthwyo fel y bo'r angen gyda thasgau ariannol, cyfrifyddu a thasgau eraill sy'n cael eu dyrannu i'r Tîm Cyllid.
 • Unrhyw dasg arall y gellir ei diffinio gan y Cyfarwyddwr Cyllid a Gweinyddiaeth i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol (ar lafar ac yn ysgrifenedig)
 • Llythrennog wrth ddefnyddio TG / Cyfrifiadur Personol gyda gallu da i ddefnyddio cyfres o gynhyrchion Microsoft Office
 • Yn gallu defnyddio technegau modelu ariannol
 • Gwybodaeth gyfoes am faterion cyfrifyddu technegol.
 • Gwybodaeth dda o ddiwydiant a masnach,
 • 5 mlynedd o brofiad ôl-gymhwysol mewn amgylchedd ariannol
 • Profiad a enillwyd mewn amgylchedd a reolir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
 • Cymhwyster cyfrifyddu cydnabyddedig yn y DG.
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.

Dymunol  

 • Yn gyfarwydd â defnyddio Sage, Systemau Rheoli Perfformiad (PMS) a meddalwedd berthnasol arall.
 • Gwybodaeth am anghenion ariannol busnesau bach a chanolig
 • WinForecast neu system debyg
 • Profiad o Ecwiti Preifat
 • Hyfforddiant ardystiedig gyda Sage neu becynnau 

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais