Cymorth i Brynu - Cymru - arweinydd tîm y gronfa

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio arweinydd tîm y gronfa a fydd yn seiliedig yn Caerdydd. 

Pwrpas y swydd

Dan gyfarwyddyd rheolwyr y gronfa, sy'n gyfrifol am gydlynu'r gweithgareddau gweinyddol a phrosesu o ddydd i ddydd yn y tîm cyn gwerthu. Sicrhau bod gwasanaeth cwsmeriaid o safon yn cael ei gyflawni’n gyson trwy brosesu ceisiadau am fenthyciadau ecwiti a rennir yn effeithiol o adeg cyflwyno'r cais hyd at wahanol sefyllfaoedd ar ôl gwneud cais. Sicrhau bod targedau mewnol a rhai Adran Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru yn cael eu bodloni.

Rhagwelir y bydd y cyfnod buddsoddi ar gyfer Cymorth i Brynu - Cymru wedi cael ei ddyrannu'n llawn erbyn 2021, a’r adeg hynny fe ragwelir y bydd £454m wedi cael ei fuddsoddi mewn 11,000 o adeiladau wedi eu hadeiladu o'r newydd yng Nghymru. Fe all y cyfnod gael ei fyrhau neu ei ymestyn yn dibynnu ar lif y cytundeb.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Darparu arweiniad a gwybodaeth dechnegol lle bo angen ar gyfer staff Cymorth i Brynu - Cymru
 • Sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r holl ofynion rheoleiddiol diweddaraf a sicrhau bod y tîm yn cydymffurfio â'r canllawiau gweithredu. Sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau diwydrwydd dyladwy a gwyngalchu arian cwsmeriaid ac awgrymu hyfforddiant yn ôl yr angen.
 • Sicrhau bod safonau diogelu data a diogelwch gwybodaeth drylwyr yn cael eu cynnal gan y tîm bob amser.
 • Sicrhau bod unrhyw adroddiadau gweithredol neu weithgareddau monitro perfformiad yn cael eu cyflawni yn brydlon a chyfathrebu gwybodaeth gywir ar gyfer cwsmeriaid mewnol ac allanol.
 • Sicrhau bod y system Rheoli Cofnodion Cleientiaid (RhCC neu'r system TG ddilynol) yn cael ei diweddaru i ganiatáu cofnodi gwybodaeth berthnasol ar gyfer prynwyr ac adeiladwyr yn y cynllun Cymorth i Brynu - Cymru.
 • Cyfrifoldeb gweithredol dyddiol rheng flaen dros ddirprwyo llwythi gwaith y tîm Cymorth i Brynu - Cymru a'i reoli'n rhagweithiol er mwyn sicrhau bod gofynion Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) yn cael eu bodloni, gan gynnwys eich llwyth gwaith achosion chi eich hun.
 • Adrodd yn rhagweithiol ar fonitro gweithgareddau'r tîm er mwyn darparu argymhellion i Reolwr Cynorthwyol y Gronfa a Rheolwr y Gronfa.
 • Datblygu, goruchwylio a chymell gweinyddwyr Cymorth i Brynu - Cymru yn rhagweithiol, gan yrru gwelliant parhaus. Nodi gofynion hyfforddi a datblygu a gweithredu fel hyfforddwr i sicrhau arfer gorau
 • Sicrhau bod cyfathrebu rhagweithiol yn digwydd gyda'r holl brynwyr, trawsgludwyr, datblygwyr a Llywodraeth Cymru.
 • Dirprwyo dros Reolwr Cynorthwyol y Gronfa a Rheolwr y Gronfa yn eu habsenoldeb
 • Cymryd perchnogaeth dros faterion sydd angen eu cyfeirio'n uwch, gwneud penderfyniadau a datrys problemau. Cyfeirio'r mater i Reolwr Cynorthwyol y Gronfa neu Reolwr y Gronfa pan fo'r broblem y tu hwnt i lefel gwybodaeth deilydd y rôl.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan reolwr y gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran (bydd angen gweithio y tu allan i oriau gwaith yn achlysurol yn y swydd hon).
 • Bod yn gyfrifol am brosesu ceisiadau cais manwl iawn trwy e-bost a'r post, yn dilyn y cyfnod ymholi cychwynnol trwodd i'r digwyddiadau ar ôl cwblhau
 • Glynu at yr holl amseroedd ymateb yn y Dangosyddion Perfformiad Allweddol / Cytundebau Lefel Gwasanaeth (DPA / CLG) wrth brosesu dogfennau trawsgludwr cyfreithiol, fel y nodwyd ac y cytunwyd arno gyda Llywodraeth Cymru ac yn unol â'r hyn sydd wedi'i gynnwys yng nghytundeb Rheoli'r Gronfa.
 • Bod yn atebol yn rhagweithiol a rheoli llwyth achosion unigol er mwyn sicrhau bod yr holl ddogfennau gofynnol yn cael eu dilyn yn unol â dyddiadau cwblhau prynwr gwybodus.
 • Cysylltu'n rhagweithiol gydag adeiladwyr a gofrestrwyd ar y cynllun i sicrhau bod y drefn o gadw cofnodion trylwyr yn cael ei chynnal gydag achosion nad ydynt yn cymryd rhan mwyach, ochr yn ochr â ffigurau rhagolwg diwygiedig yn unol â rhagolygon adeiladu.
 • Sicrhau bod meysydd gwybodaeth gofynnol yn cael eu cynnal a'u cwblhau, tra'n rhagweithiol yn defnyddio adroddiadau unigol, i sicrhau bod pob maes gorfodol wedi cael eu diweddaru.
 • Monitro ceisiadau sydd yn yr arfaeth yn rhagweithiol trwy raglennu adroddiadau trylwyr a diweddaru cofnodion yn unol â hynny i sicrhau bod lefelau cywirdeb yn cael eu cynnal ar y system Rheoli Cofnodion Cleientiaid (RhCC), gan adrodd yn ôl i Reolwr y Gronfa gydag unrhyw faterion
 • Deall ac asesu adroddiadau credyd pan dderbynnir ac y cofrestrir ceisiadau yn y lle cyntaf a gwirio dogfennau craidd sy'n ymwneud â chyflogaeth / hunangyflogaeth a slipiau cyflog.
 • Gwneud gwiriadau ar geisiadau yn gywir, gan gadw llygad craff am fanylion, er mwyn gwneud asesiad ac ymateb i gleientiaid yn ffurfiol, gan ofyn am ragor o wybodaeth os oes angen.
 • Ymgymryd â gwaith monitro ar bortffolio cleientiaid yn unol â chyfarwyddyd Rheolwr y Gronfa. Gall hyn gynnwys mynd ar drywydd debydau uniongyrchol a dyledion uniongyrchol, anfon datganiadau, anfon llythyrau yn hysbysu newidiadau i'r debyd uniongyrchol, ymdrin â digwyddiadau ar ôl gwerthu h.y. newidiadau mewn perchenogaeth, adferiadau ac adbrynu.
 • Ceisio a datblygu cyfleoedd ar gyfer newid mewn arferion gwaith cyfredol.
 • Ymgymryd â thasgau un i un yn amserol gyda phob adroddiad a chyflawni Adroddiadau Monitro Perfformiad fel y cyfarwyddir gan Reolwr Cynorthwyol y Gronfa a Rheolwr y Gronfa.

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol 

 • Profiad o oruchwylio gweithgareddau gweinyddu o ddydd i ddydd, gan gwblhau adolygiadau un i un a rheoli perfformiad.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid.
 • Profiad o weithio gyda chynhyrchion morgais neu fenthyciadau wedi'u sicrhau
 • Dealltwriaeth dda o'r prosesau sy'n gysylltiedig â phrynu cartref cynnyrch fforddiadwy.
 • Agwedd gyfrifol
 • Profiad o ymdrin â chwynion
 • Y gallu i gadw at weithdrefnau gweinyddol caeth.
 • Cyfathrebwr effeithiol sy'n gallu cynnal ymagwedd broffesiynol bob amser
 • Hunan ddechreuwr, yn gallu cymryd menter eich hun a chymell eraill mewn amgylchedd sy'n cael ei yrru gan dargedau.
 • Yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Hyderus yn eich sgiliau eich hun i wneud penderfyniadau.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau.
 • Wedi'i addysgu i safon dda o addysg gyffredinol - TGAU, NVQ lefel 2/3 neu safon gyfatebol

Dymunol 

 • Profiad morgais ail arwystl.
 • Profiad ym maes rheoleiddio.
 • Yn gallu siarad Cymraeg.
 • Trwydded yrru.

Gofynion eraill

 • Medrus mewn Technoleg Gwybodaeth gan gynnwys y defnydd o Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Dynamics a Sharepoint, Rheoli Cofnodion Cleientiaid.

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais