Cymorth i Brynu – Cymru – gweinyddydd prosesu (cytundeb cyfnod penodedig o 12 mis)

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio Cymorth i Brynu – Cymru – gweinyddydd prosesu a fydd yn seiliedig yn Caerdydd. 

Lleoliad

Mae'r rôl hon o dan Gytundeb Cyfnod Penodedig o 12 mis oherwydd bydd y rôl hon wedyn yn cael ei lleoli yn ein swyddfa Wrecsam ar ôl y cyfnod hwn.

Pwrpas y swydd

Er mwyn sicrhau bod y lefel uchaf o gefnogaeth weinyddol yn cael ei darparu ar gyfer pob agwedd o weithgaredd Cymorth i Brynu - Cymru yn effeithlon ac yn broffesiynol.

Darparu cefnogaeth weithredol arbenigol wrth gyflawni datblygiadau parhaus Cymorth i Brynu - Cymru a'u swyddogaethau o ddydd i ddydd.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Bod yn gyfrifol am brosesu gofynion manwl iawn sy'n berthnasol i geisiadau trwy     e-bost a'r post, yn dilyn y cyfnod ymholi cychwynnol hyd gwblhad digwyddiadau.
 • Cadw at yr holl amseroedd ymateb yn y Dangosyddion Perfformiad Allweddol/Cytundeb Lefel Gwasanaeth wrth brosesu dogfennau trawsgludwyr cyfreithiol, fel y nodwyd ac a gytunwyd gyda Llywodraeth Cymru ac fel y cynhwysir yn y cytundeb rheoli arian.
 • Bod yn atebol yn rhagweithiol a rheoli llwyth achosion unigol er mwyn sicrhau bod yr holl ddogfennau gofynnol yn cael eu dilyn yn unol â dyddiadau cwblhau prynwr gwybodus.
 • Cysylltu'n rhagweithiol gydag adeiladwyr a gofrestrwyd ar y cynllun i sicrhau bod y drefn o gadw cofnodion trylwyr yn cael ei chynnal ar gyfer achosion nad ydynt yn cymryd rhan mwyach, ochr yn ochr â ffigurau rhagolygon diwygiedig yn unol â'r rhagolwg adeiladu.
 • Chwarae rôl allweddol wrth adolygu a datblygu prosesau cyfredol. Sicrhau bod y meysydd gwybodaeth ofynnol yn cael eu cynnal a'u cwblhau, tra'n defnyddio adroddiadau unigol yn rhagweithiol, er mwyn sicrhau bod pob maes gorfodol wedi'i ddiweddaru.
 • Ymgymryd â rôl trin achosion, gan sicrhau deialog barhaus gydag ymgeiswyr ac o fewn yr adran mewn perthynas â chynnydd a gweithgaredd.
 • Monitro ceisiadau sydd yn yr arfaeth trwy greu adroddiadau a diweddaru cofnodion yn unol â hynny er mwyn sicrhau bod lefelau cywirdeb yn cael eu cynnal ar y system rheoli perthynas y cleient, gan adrodd yn ôl i reolwr y gronfa gydag unrhyw faterion.
 • Darparu gwasanaeth cywir, cwrtais, brwdfrydig a phroffesiynol i bob rhanddeiliad allanol a mewnol ac ymateb yn unol â hynny i bob ymholiad a dderbynnir drwy gyfrwng y wefan, e-bost a ffôn.
 • Deall ac asesu adroddiadau credyd pan y'i derbynnir i ddechrau a chofrestru ceisiadau cychwynnol a gwirio dogfennau craidd sy'n ymwneud â chyflogaeth / hunangyflogaeth a slipiau cyflog.
 • Cynnal gwiriadau manwl gywir ar geisiadau, gyda llygad graff am fanylion, er mwyn gwneud asesiad ac ymateb i gleientiaid yn ffurfiol, gan ofyn am ragor o wybodaeth os oes angen.
 • Sicrhau bod cofnod statws yr ymgeisydd ar y system rheoli perthynas cleientiaid yn gyfoes fel y gall cydweithwyr ymdrin ag achosion os bydd angen.
 • Ymgymryd â gwaith monitro ar bortffolio cleientiaid yn unol â chyfarwyddyd rheolwr y gronfa. Gall hyn gynnwys mynd ar drywydd debydau uniongyrchol a dyledion uniongyrchol, anfon datganiadau, anfon llythyrau yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i'r debyd uniongyrchol, ymdrin â newidiadau mewn perchnogaeth, adferiadau ac adbrynu.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan reolwr y gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol 

 • Y gallu i weithio'n dda dan bwysau i fodloni targedau a therfynau amser tynn
 • Cywirdeb rhagorol a sylw manwl i fanylion
 • Cynnal moeseg gwaith proffesiynol bob amser
 • Rhaid i chi fod yn drefnus ac yn gallu rheoli'r baich gwaith eich hun yn effeithiol
 • Profiad gweinyddol blaenorol - Hanfodol
 • Ymrwymedig i arfer ymagwedd ragweithiol wrth gymryd perchnogaeth o hunan-ddatblygiad
 • Yn gallu arddangos dull hyderus ar y ffôn hyderus a darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ysgrifenedig a llafar cryf
 • Yn meddu ar hunan gymhelliant gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Hyderus yn eich gallu eich hun i wneud eich penderfyniadau eich hun
 • Wedi'i addysgu hyd safon dda mewn addysg gyffredinol - TGAU, NVQ Lefel 2/3 neu safon gyfatebol
 • Profiadol a medrus mewn cymwysiadau TG / PC safonol, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Dymunol 

 • Siaradwr Cymraeg
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r fenter Cymorth i Brynu - Cymru
 • Gwybodaeth / profiad o brosesu ceisiadau am forgeisi a benthyciadau ecwiti a rennir
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol gan gynnwys slipiau cyflog a chyfrifon diwedd blwyddyn
 • Profiad o weithio o fewn  cefndir o adferiad neu casgliadau.

 

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais