Cymorth i Brynu Cymru - Rheolwr cynorthwyol y gronfa

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio rheolwr cynorthwyol y gronfa a fydd yn seiliedig yn Wrecsam.

Pwrpas y swydd

Dan gyfarwyddyd Rheolwyr y Gronfa, - bod gyfrifol am gydlynu'r gweithgareddau gweinyddol a phrosesu o ddydd i ddydd o fewn tîm newydd Cymorth i Brynu Cymru yn Wrecsam. Sicrhau bod gwasanaeth cwsmeriaid o safon yn cael ei gyflawni'n gyson trwy brosesu ceisiadau am fenthyciadau ecwiti a rennir yn effeithiol o adeg cyflwyno'r cais hyd at wahanol sefyllfaoedd wedi i'r cais gael ei gyflwyno. Sicrhau bod targedau mewnol a rhai Adran Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru yn cael eu bodloni.

Rhagwelir y bydd cyfnod buddsoddi cronfa Cymorth i Brynu - Cymru wedi cael ei dyrannu'n llawn erbyn 2021, ac fe ragwelir y bydd £454m wedi'i fuddsoddi mewn 11,000 o adeiladau newydd yng Nghymru. Gall hyn gael ei fyrhau neu ei ymestyn gan ddibynnu ar lif y cytundebau.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Rheoli Perfformiad gweithgareddau tîm Cymorth i Brynu - Cymru o ddydd i ddydd ac annog gweinyddwyr Cymorth i Brynu - Cymru i ddarparu gwasanaeth ardderchog i bob cwsmer a rhanddeiliad tra'n cyrraedd yr isafswm targedau perfformiad a osodir yn y trefniant Rheoli Cronfa ar gyfer cynllun Cymorth i Brynu - Cymru.
 • Cyfrifoldeb dros Recriwtio a dyletswyddau Rheoli Llinell ar gyfer staff Cymorth i Brynu - Cymru a darparu hyfforddiant ac arweiniad lle bo angen
 • Cynnal eich gwybodaeth am yr holl ofynion rheoleiddio diweddaraf gan y Swyddfa Masnachu Teg (SMT) ac, o'r 1af o Ebrill 2014, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA) ar gyfer gweithredu trwydded credyd defnyddwyr y gronfa a sicrhau bod y tîm yn cydymffurfio â'r canllawiau gweithredu. Sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid a gwyngalchu arian a hwyluso hyfforddiant fel bo'r angen.
 • Cymryd cyfrifoldeb am gynnal cyd-gysylltiadau â'r Tîm Cyfathrebu wrth baratoi deunyddiau marchnata, cynnwys y we, nawdd a gweithgareddau lletygarwch.
 • Sicrhau bod y tîm yn cynnal safonau Diogelu Data a Diogelwch Gwybodaeth trylwyr bob amser.
 • Sicrhau bod unrhyw adroddiadau y gofynnir amdanynt yn cael eu cyflwyno'n brydlon a bod gwybodaeth gywir yn cael ei chyfathrebu i gwsmeriaid mewnol ac allanol.
 • Sicrhau bod y system Rheoli Perthynas Cwsmer (RhPC) (neu'r system TG ddilynol) yn cael ei diweddaru i ganiatáu cofnodi gwybodaeth berthnasol ar gyfer prynwyr ac adeiladwyr yn y cynllun Cymorth i Brynu - Cymru.
 • Cynorthwyo i drefnu digwyddiadau sy'n hyrwyddo Cymorth i Brynu - Cymru yn ôl yr angen.
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol i hyrwyddo menter Cymorth i Brynu - Cymru, yn absenoldeb Rheolwr y Gronfa
 • Sicrhau cyfathrebu rhagweithiol gyda'r holl brynwyr, cyfreithwyr, datblygwyr a Llywodraeth Cymru.
 • Rheoli a chreu adroddiadau ystadegol yn ôl y gofyn gan Reolwr y Gronfa
 • Cydlynu er mwyn i'ch Tîm fynychu cyfarfodydd, seminarau a digwyddiadau priodol yn swyddfeydd Caerdydd a Wrecsam
 • Dirprwyo ar gyfer Rheolwyr y Gronfa yn eu habsenoldeb
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan Reolwyr y Gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran (bydd y gwaith hwn yn gofyn am weithio y tu allan i oriau gwaith yn achlysurol).

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Profiad o oruchwylio gweithgareddau gweinyddol tîm o ddydd i ddydd.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid.
 • Profiad o weithio gyda chynhyrchion morgais a gwarantau cysylltiedig.
 • Profiad o Reoli Llinell mewn amgylchedd rheoli perfformiad.
 • Dealltwriaeth dda o'r prosesau sy'n gysylltiedig â phrynu cynnyrch cartrefi fforddiadwy.
 • Y gallu i gadw at weithdrefnau gweinyddol caeth.
 • Cyfathrebwr effeithiol sy'n gallu cynnal ymagwedd broffesiynol bob amser
 • Yn meddu ar hunan gymhelliant, y gallu i fod yn fentrus a chymell eraill mewn amgylchedd sy'n cael ei yrru gan dargedau.
 • Yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Hyderus yn eich gallu eich hun i wneud penderfyniadau.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau.
 • Wedi eich haddysgu hyd safon addysg gyffredinol dda - TGAU, NVQ lefel 2/3 neu safon gyfatebol

Dymunol 

 • Profiad ym maes morgais ail arwystl.
 • Profiad rheoleiddiol.
 • Yn gallu siarad Cymraeg.
 • Trwydded yrru.
 • Hyddysg mewn TG gan gynnwys defnyddio Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Dynamics a Sharepoint, RHPC, Sage Winforecast.Cy

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais