A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Datblygwr Dirnad Busnes (BI)

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio datblygwr/dadansoddwr deallusrwydd busnes a fydd yn seiliedig yn Nghaerdydd. Mae cyflog yn gystadleuol.

Diben y swydd

Bydd y rôl yn gyfrifol am anfon galluedd dadansoddeg data’r busnes ymlaen trwy ddatblygu, gweithredu a rheoli systemau adrodd a thechnolegau cyd-gysylltiedig ar draws y cwmni.

Bydd y rôl yn cynnwys cipio gofynion busnes, datblygu atebion, darparu hyfforddiant ar gyfer defnyddwyr terfynol a gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol TG a rhanddeiliaid allweddol.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Datblygu a chefnogi'r galluoedd adrodd ar gyfer y Banc Datblygu gan ddefnyddio ystod o offer gan gynnwys y stac Datblygu Microsoft ac offeryn dadansoddol busnes Power DB
 • Rheoli'r cylch datblygu llawn, o ddylunio, datblygu, trosglwyddo a chymorth gweithredol ar gyfer systemau
 • Gweithio gyda, a chydlynu gweithgareddau datblygu a chefnogi cyflenwyr trydydd parti
 • Datblygu cynlluniau diogelwch, cynnal a chadw a llywodraethu systemau
 • Sicrhau bod dogfennaeth briodol yn bodoli ar gyfer systemau
 • Datblygu a darparu hyfforddiant defnyddiwr terfynol un i un neu ar gyfer grwpiau bach
 • Gweithio'n agos gydag aelodau eraill o'r tîm TGCh i gyfnewid gwybodaeth
 • Ymchwilio i'r defnydd o dechnolegau newydd a ffyrdd mwy effeithlon o gyflawni nodau
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y Rheolwr Cymwysiadau TGCh i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, sgiliau, galloedd a phrofiad

Hanfodol

 • Profiad amlwg o reoli a datblygu ystod o Systemau Gwybodaeth Busnes
 • Gwybodaeth ymarferol dda o Power BI
 • Y gallu i greu a rheoli setiau data ar gyfer Power BI
 • Defnyddio serfer SQL i ddatblygu setiau data rhagorol
 • Gwybodaeth weithio ragorol am serfer SQL
 • Gwybodaeth drylwyr o ddatblygu datrysiadau ‘SSRS / SSIS’
 • Profiad cryf o fonitro perfformiad system a'i optimeiddio
 • Profiad blaenorol o greu a rheoli warysau data
 • Dealltwriaeth gref o fodelu a thrawsnewid data
 • Deall arferion gorau mewn estheteg adrodd
 • Ymagwedd drefnus tuag at ddogfennaeth
 • Sgiliau ysgrifenedig cryf, gan gynnwys y gallu i ysgrifennu dogfennaeth dechnegol
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag ystod eang o randdeiliaid technegol ac annhechnegol
 • Sgiliau llafar, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Yn gallu ysgogi eich hun ac yn meddu ar y gallu i weithio heb oruchwyliaeth
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau gydag ymagwedd benderfynol tuag at gwblhau tasgau i safon uchel gyda llwyddiant mesuradwy
 • Dealltwriaeth gadarn o brosesau busnes

Dymunol

 • Addysg at lefel gradd
 • Dax & M.Query
 • O365, Azure DevOps
 • Gwybodaeth am Java
 • Profiad o weithio gyda systemau ERP
 • Sefydliad ITIL

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru