Datblygwr/dadansoddwr deallusrwydd busnes

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio datblygwr/dadansoddwr deallusrwydd busnes a fydd yn seiliedig yn Wrecsam neu yn Nghaerdydd.

Diben y swydd

Bydd y rôl yn gyfrifol am sicrhau datblygiad, gweithrediad a rheolaeth cydgysylltiedig systemau adrodd a thechnoleg gysylltiedig ar draws y Banc Datblygu.

Bydd y rôl yn cynnwys cipio gofynion busnes, datblygu atebion, darparu hyfforddiant i’r defnyddwyr a rheoli cyflenwyr trydydd parti.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Datblygu a chefnogi’r galluoedd adrodd ar gyfer y Banc Datblygu gan ddefnyddio amrywiol becynnau gan gynnwys stac Datblygu Microsoft a phecyn dadansoddol busnes Power BI
 • Rheoli’r cylch datblygu cyfan, o ddylunio, datblygu, pontio a chymorth gweithredol ar gyfer systemau
 • Gweithio gyda a chydgysylltu gweithgareddau datblygu a chymorth cyflenwyr trydydd parti
 • Datblygu cynlluniau diogelwch, cynnal a chadw a llywodraethu
 • Sicrhau bod dogfennau priodol yn bodoli ar gyfer systemau
 • Datblygu a chyflenwi hyfforddiant un-i-un neu i grwpiau bychan i ddefnyddwyr
 • Gweithio’n agos gydag aelodau eraill y tîm TGCh i gyfnewid gwybodaeth
 • Unrhyw dasgau eraill a ddiffinnir gan yr Uwch Ddatblygwr DB/Pennaeth TGCh i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, sgiliau, galloedd a phrofiad

Hanfodol

 • Profiad y gellir ei brofi o reoli a datblygu amrediad o Systemau Gwybodaeth Busnes
 • Gwybodaeth ymarferol drylwyr o stac Datblygu Microsoft (yn benodol fersiynau newydd gweinydd SQL Microsoft)
 • Profiad blaenorol o greu a rheoli warysau data
 • Gwybodaeth drylwyr o ddatblygu atebion SSRS/SSIS
 • Profiad cryf o fonitro ac optimeiddio perfformiad systemau
 • Dealltwriaeth gref o fodelu a thrawsnewid data
 • Agwedd drefnus tuag at ddogfennau
 • Deall arferion gorau dylunio/estheteg adroddiadau
 • Sgiliau ysgrifennu cryf, gan gynnwys y gallu i ysgrifennu dogfennau technegol
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid technegol ac anhechnegol
 • Sgiliau a phrofiad cryf o reoli cyflenwyr
 • Sgiliau llafar, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Rhywun sy’n medru gweithio heb oruchwyliaeth
 • Medru dadansoddi sefyllfa neu broblem, cipio cyflwr presennol proses, adnabod gofynion at y dyfodol a chyflenwi atebion ymarferol, o ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion rhanddeiliaid yn effeithiol
 • Medru blaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau a gyda phenderfyniad i gwblhau tasgau i safon uchel gyda llwyddiant mesuradwy
 • Dealltwriaeth gadarn o brosesau busnes
 • Agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith

Dymunol

 • Addysg i lefel gradd
 • Gwybodaeth ymarferol o Microsoft Power BI neu becynnau dadansoddi busnes cyfatebol
 • Profiad o gwmnïau gwasanaethau ariannol neu broffesiynol
 • Profiad o dechnoleg cwmwl
 • Profiad o reoli technoleg CMS
 • Profiad o weithio gyda systemau ERP
 • Dealltwriaeth o drefniadau rheoli newid

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais