Derbynnydd blaen y tŷ

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio derbynnydd blaen y tŷ a fydd yn seiliedig yn Caerdydd. 

Pwrpas y swydd

Darparu gwasanaeth derbyn a switsfwrdd proffesiynol ac effeithlon dwyieithog i Fanc Datblygu Cymru a'i ymwelwyr.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Sicrhau bod gwesteion ac ymwelwyr i swyddfa Caerdydd yn cael eu cyfarch yn broffesiynol gan gynnig lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid yng nghweithrediadau blaen y tŷ.
 • Arwyddo ymwelwyr a chontractwyr i mewn yn unol â gofynion iechyd a diogelwch a diogelwch cyffredinol; ymgysylltu â landlordiaid yr adeilad lle bo angen er mwyn sicrhau eu bod yn cael mynediad esmwyth i'r Banc Datblygu.
 • Cydlynu archebion ystafelloedd cyfarfod gan ddefnyddio'r feddalwedd archebu ystafelloedd a chefnogi'r busnes trwy ddefnyddio'r feddalwedd.
 • Paratoi ystafelloedd cyfarfodydd gan gynnwys symud offer swyddfa.
 • Trefnu lluniaeth ac archebu arlwyaeth yn unol â gofynion.
 • Darparu gwasanaeth switsfwrdd a negeseuon effeithiol ar gyfer y Banc Datblygu lle mae cwsmeriaid yn ganolbwynt i’r gwasanaeth.
 • Sicrhau bod stociau digonol yn cael eu harchebu a bod pecynnau cyflenwadau a thechnegol yn cael eu gwirio'n rheolaidd.
 • Sicrhau bod y dderbynfa yn gyffredinol, yr ystafelloedd cyfarfod a'r gegin yn daclus.
 • Darparu cefnogaeth dechnegol ar gyfer cynadledda ffôn ac offer Sain Glywedol yn yr ystafelloedd cyfarfod.
 • Darparu cefnogaeth wrth drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau ar gyfer y Banc Datblygu a'i gysylltiadau allanol.
 • Delio â phost / dosbarthiadau a chofnodion post sy'n dod i mewn ac allan.
 • Cydlynu’r gwaith o dderbyn a dosbarthu gwasanaethau cludydd.
 • Rhoi ffobiâu i staff ac i ymwelwyr yn unol â gweithdrefnau, gan sicrhau bod cofnodion yn cael eu diweddaru.
 • Rhoi adborth rheolaidd i'r Rheolwr gwasanaethau canolog ynglŷn â safonau ac unrhyw faterion sydd a wnelo'r dderbynfa.
 • Darparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol i'r Rheolwr Gwasanaethau Canolog a'r tîm gwasanaethau canolog.
 • Unrhyw dasg arall a all gael ei diffinio gan y Rheolwr gwasanaethau canolog i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran.

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Sgiliau llafar ac ysgrifenedig da yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Y gallu i ganolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid a chyflawni safon eithriadol
 • Sgiliau gweinyddol a threfniadol ardderchog
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Rhaid i chi allu gweithio fel rhan o dîm bach ond hefyd ar eich pen eich hun
 • Y gallu i flaenoriaethu gwaith o dan bwysau
 • Profiad o ddelio â phobl yn bersonol a thros y ffôn
 • Profiad o flwyddyn o leiaf o weithio mewn derbynfa brysur
 • Profiad o ddefnyddio cronfeydd data syml neu gasglu data ar daenlenni Excel
 • Lefel TGAU / NVQ gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster cyfatebol neu brofiad perthnasol mewn amgylchedd derbynfa / swyddfa
 • Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Dymunol

 • Ymwybyddiaeth o'r Banc Datblygu.
 • Profiad o weithredu switsfwrdd mewn sefydliad canolig.
 • Wedi eich hyfforddi i ymdrin â chwsmeriaid / sefyllfaoedd anodd.
 • Meddu ar ymagwedd hyblyg tuag at oriau gwaith.
 • Medrus wrth ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth, gan gynnwys Word, Excel, SharePoint.  

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais