A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Dirprwy reolwr y gronfa

Rydyn ni am recriwtio dirprwy reolwr y gronfa i weithio o Gaerdydd.

Pwrpas y swydd

Darparu cefnogaeth rheoli tîm i reolwr newydd y gronfa fuddsoddi, ynghyd ag arweinyddiaeth ac arweiniad ar gyfer swyddogion y tîm buddsoddiadau newydd, cymeradwyo bargeinion o fewn awdurdod dirprwyedig a chwblhau a thynnu buddsoddiadau i lawr ar ran y tîm.

Bod yn gyfrifol am y broses arfarnu ceisiadau am fuddsoddiadau, paratoi adroddiadau lle bo hynny'n briodol, strwythuro a thrafod buddsoddiadau ac ymgymryd â diwydrwydd dyladwy (yn fewnol neu'n allanol) gyda'r bwriad o argymell buddsoddiadau i reolwr y gronfa buddsoddiadau newydd, y pwyllgor buddsoddi a'r bwrdd.                                                                                        

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Cymryd y prif gyfrifoldeb dros reoli buddsoddiadau trwy dîm o swyddogion buddsoddi, ar draws y Banc Datblygu
 • Cyfrannu at weithrediad y gronfa fel uwch ddarparwr cyfalaf risg i fusnesau sy'n dechrau a busnesau sy'n bodoli'n barod, yn unol â'r canllawiau gweithredu buddsoddiadau, a thelerau cymeradwyo Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (CDRhE).
 • Cynorthwyo gyda datblygu a rheoli systemau a gweithredu gweithdrefnau fel y nodir yng nghanllawiau gweithredu buddsoddi'r gronfa.
 • Cymeradwyo argymhellion buddsoddi hyd at lefel awdurdod dirprwyedig o £250,000.
 • Asesu ceisiadau am gyllid, cynnal diwydrwydd dyladwy priodol a pharatoi adroddiadau angenrheidiol i'r dirprwy reolwyr newydd ar y cronfeydd buddsoddi, rheolwr y gronfa a'r pwyllgor buddsoddi.
 • Arwain, rheoli ac ysgogi tîm o swyddogion buddsoddi a staff cymorth, gan ddarparu hyfforddiant / arweiniad ar fuddsoddi lle bo angen.
 • Bod yn gyfrifol am gwblhau a thynnu trafodion i lawr o fewn y tîm gan gynnwys cymeradwyo ffeiliau.
 • Ymgysylltu â thimau portffolio ar fuddsoddiadau a gwblhawyd lle bo angen.
 • Adeiladu, datblygu a chynnal rhwydwaith o gysylltiadau sy'n gallu darparu trywydd a llif i fargeinion y gronfa.
 • Cynorthwyo i ledaenu enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer gwneud cais i'r gronfa i gyflwynwyr busnes allweddol a sicrhau bod y broses ymgeisio yn cael ei mireinio a'i gwella'n barhaus i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gleientiaid.
 • Cyfrannu at ddylunio a gweithredu systemau gweinyddu a rheoli gwybodaeth ar gyfer y gronfa.
 • Cynorthwyo rheolwr y gronfa fuddsoddi newydd ac uwch dîm rheoli'r Banc Datblygu i hyrwyddo arfer gorau ar gyfer materion amgylcheddol a chyfle cyfartal o fewn y gronfa.
 • Cynorthwyo rheolwr y gronfa buddsoddiadau newydd i fewnbynnu cyngor ac arweiniad arbenigol i'r Banc Datblygu i ddatblygu cynhyrchion ariannol newydd i fynd i'r afael â'r bylchau yn y ddarpariaeth a diwallu anghenion busnesau yng Nghymru.
 • Ymgymryd â chyflwyniadau, cymryd rhan a chynrychioli'r gronfa (eydd), lle bo hynny'n briodol, mewn cyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau a gweithgareddau grŵp ar y cyd.
 • Cynorthwyo i farchnata / hyrwyddo'r gronfa / cronfeydd ar y cyd â chodi ymwybyddiaeth ehangach am y Banc Datblygu.
 • Dirprwyo ar ran rheolwr y gronfa fuddsoddi newydd yn ôl yr angen, gan gynnwys arfer pwerau disgresiynol.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir i ddiwallu anghenion gweithredol y gronfa

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Hanes profedig o arwain buddsoddiadau dyled strwythuredig cymhleth ac ecwiti.
 • Deall pob agwedd sy'n ymwneud â buddsoddi mewn dyled ac ecwiti
 • Deall prosesau a gweithdrefnau asesu risg a buddsoddi
 •  Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf ar lefel bwrdd a thîm
 • Profiad o hyfforddi a rhoi hyfforddiant i aelodau'r tîm a rhywfaint o brofiad o arwain
 • Yn gredadwy, yn gallu trafod yn hyderus a chynrychioli'r Banc Datblygu yn y gymuned fusnes leol
 • Y gallu i sbarduno, cymryd yr awenau ac ysgogi eraill
 • Yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Hyderus yn eich sgiliau i wneud eich penderfyniadau eich hun
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau
 • Sylw craff i fanylion
 • Profiad o adolygu, cyflwyno a noddi papurau cosb aelodau'r tîm cyn eu cyflwyno'n ffurfiol.
 • O leiaf 3 blynedd o brofiad buddsoddi uniongyrchol
 • Profiad cyllid corfforaethol a/neu wasanaethau trafodion

Dymunol 

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl y sector cyhoeddus ym maes cyllid BBaCh
 • Dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes rhanbarthol
 • Sgiliau Cyflwyno
 • Trwydded Yrru
 • Yn gallu siarad Cymraeg
 • Yn llythrennog mewn TG gan gynnwys defnyddio Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes, Sage Winforecast

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru