Buddsoddiadau Angylion Cymru

Ymunwch â'r rhwydwaith Angylion mwyaf yng Nghymru, sy'n cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat.

Ymunwch â’n rhwydwaith

hudman
100+

Rhwydwaith buddsoddi ar gyfer cwsmeriaid

  • Llwyfan buddsoddi ar-lein ar gyfer cleientiaid
  • Fforymau buddsoddi ar gyfer cyflwyniadau wyneb yn wyneb
  • Rhwydwaith fuddsoddi sefydledig o 100+ i helpu partneriaid cyfatebol
  • Rhan o Fanc Datblygu Cymru

Yr hyn sy'n ein gwneud ni'n wahanol

Er mwyn helpu i gyfateb buddsoddwyr a busnesau mae gennym lwyfan buddsoddi ar-lein. 

Mae hwn yn caniatáu i fusnesau lwytho gwybodaeth am fargeinion ar y llwyfan, sy'n eu harddangos yn uniongyrchol i unigolion cofrestredig gwerth net uchel tra'n darparu ffynhonnell hawdd a hygyrch o gyfleoedd busnes i fuddsoddwyr eu hadolygu ar unrhyw adeg.

Rydym hefyd yn cynnig fforymau buddsoddi rheolaidd i helpu i gysylltu cwmnïau gyda buddsoddwyr trwy gyfrwng cyflwyniadau wyneb i wyneb. 

Gallwn gyfateb partneriaid syndiceiddio posibl o'n rhwydwaith o 100+ o fuddsoddwyr, sy'n well am ei bod yn rhan o Fanc Datblygu Cymru.

Er mwyn helpu i gyfateb buddsoddwyr a busnesau mae gennym lwyfan buddsoddi ar-lein. 

Mae hwn yn caniatáu i fusnesau lwytho gwybodaeth am fargeinion ar y llwyfan, sy'n eu harddangos yn uniongyrchol i unigolion cofrestredig gwerth net uchel tra'n darparu ffynhonnell hawdd a hygyrch o gyfleoedd busnes i fuddsoddwyr eu hadolygu ar unrhyw adeg.

Rydym hefyd yn cynnig fforymau buddsoddi rheolaidd i helpu i gysylltu cwmnïau gyda buddsoddwyr trwy gyfrwng cyflwyniadau wyneb i wyneb. 

Gallwn gyfateb partneriaid syndiceiddio posibl o'n rhwydwaith o 100+ o fuddsoddwyr, sy'n well am ei bod yn rhan o Fanc Datblygu Cymru.

Cyfleoedd i fuddsoddwyr

Rydym ni’n gweithio gydag:

  • Angylion busnes
  • Buddsoddwyr 'soffistigedig’ profiadol

Ein gwasanaethau

Mae Buddsoddiadau Angylion Cymru yn darparu gwasanaeth personol ar gyfer angylion busnes a buddsoddwyr profiadol sy'n chwilio am gyfleoedd buddsoddi cadarn

  • Gweler amrywiaeth o gyfleoedd buddsoddi sydd wedi eu dethol yn ofalus ac fe 'reolir yr ansawdd'.
  • Bod yn rhan weithredol o rwydwaith buddsoddwyr proffesiynol o ansawdd uchel.
  • Mae yna botensial i fod yn gymwys am fuddion rhyddhad treth ac eithriadau trwy gyfrwng cyfleoedd Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau a’r Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau Sbarduno a gymeradwywyd.
  • Archwilio 'arfer gorau' mewn strategaethau buddsoddi a chyfleoedd rhwydweithio ansawdd gydag unigolion Gwerth Net Uchel eraill.

Be’ nesaf?

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i gofrestru fel buddsoddwr.

Cyllid ariannu ar gyfer busnesau

Rydyn ni’n gweithio gyda:

•    Busnesau sefydledig sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat •    Entrepreneuriaid sy’n chwilio am fuddsoddwyr 

Ein gwasanaethau

Gall Buddsoddiadau Angel Cymru gyfateb busnesau sy'n tyfu sy'n chwilio am fuddsoddiad gyda darpar arianwyr

•    Cyflwyno eich cynnig buddsoddi trwy gyfrwng ein llwyfan rhannu bargeinion gyda'n Rhwydwaith o fuddsoddwyr profiadol. •    Cyfranogi mewn digwyddiadau 'buddsoddiadau angylion' a chyfleoedd rhwydweithio o ansawdd uchel. •    Manteisio ar gyngor 'parodrwydd buddsoddi' strategol a chael eich cyfeirio at fecanweithiau cefnogi eraill yng Nghymru.

Be’ nesaf?

Cysylltwch â ni  nawr i ganfod mwy am gofrestru eich busnes.  

Cyffredinol

Beth yw Buddsoddiadau Angylion Cymru?

Mae Buddsoddiadau Angylion Cymru yn cysylltu angylion busnes gyda busnesau Cymru sy'n chwilio am fuddsoddiad twf.

Beth yw angylion busnes?

Buddsoddwyr cyfoethog 'soffistigedig' gyda phrofiad o dyfu busnesau llwyddiannus yw'r angylion busnes.

Gyda phwy ydych chi'n gweithio?

Rydym yn gweithio gyda'n buddsoddwyr 'cofrestredig', busnesau yng Nghymru a chynghorwyr proffesiynol a chyfeirwyr, gan gynnwys banciau, cyfrifwyr ac arbenigwyr cyfreithiol. Rydym hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

A yw Buddsoddiadau Angylion Cymru yn cymryd rhan mewn trafodaethau buddsoddi?

Rydym yn frocer mewn bargeinion ac rydym yn 'arddangos' cyfleoedd buddsoddi sy'n golygu nad ydym yn gweithredu ar ran y buddsoddwr na'r busnes sy'n chwilio am fuddsoddiad.

A yw Buddsoddiadau Angylion Cymru yn cynnal diwydrwydd dyladwy?

Mae'n rhaid i fuddsoddwyr a busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad gynnal eu diwydrwydd dyladwy eu hunain.

Rydw i angen cyngor busnes, a all Buddsoddiadau Angylion Cymru helpu?

Nid ydym yn cynnig cyngor ariannol, cyfreithiol na chyngor busnes arall ond, os oes angen, gallwn ddarparu manylion cynghorwyr proffesiynol a all fod o gymorth.

Gall ein rheolwyr rhanbarthol gynnig arweiniad cyffredinol ar sut i wneud busnes yn fwy deniadol i fuddsoddwyr - a 'chyfeirio' at sefydliadau a all gynorthwyo gyda chyngor perthnasol ar 'barodrwydd ar gyfer buddsoddiad'. 

 

Ar gyfer angylion busnes

Beth all Buddsoddiadau Angylion Cymru ei gynnig i angylion busnes?

Mae angylion busnes Buddsoddiadau Angylion Cymru yn buddsoddi mewn busnesau yng Nghymru yn gyfnewid am gyfran ecwiti. Yn ogystal â gwobrau ariannol, gall angylion busnes ddewis chwarae rhan weithgar yn eu buddsoddiad.

Sut ydw i'n ymuno â'r rhwydwaith?

Mae'n rhaid i chi gofrestru ar ein Llwyfan Buddsoddi a chadarnhau eich statws fel Unigolyn Gwerth Net Uchel neu fel Buddsoddwr Hunan-Ardystiedig Soffistigedig, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Sut ydych chi'n cyd-gysylltu buddsoddwyr gyda chyfleoedd buddsoddi?

Mae ein rheolwyr rhanbarthol yn defnyddio eu harbenigedd busnes i sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu gwirio o ran ansawdd cyn eu cyflwyno i'n haelodau a fyddai'n debygol o fuddsoddi.

Mae cyfleoedd buddsoddi yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd i'n Llwyfan Buddsoddi ac fe all buddsoddwyr ei weld yn eu hamser eu hunain. Mae Fforymau Buddsoddi yn rhoi cyfle i fusnesau 'gyflwyno eu hachos' i ddarpar fuddsoddwyr.

Ydych chi'n cynnig cyfleoedd buddsoddi syndicedig?

Mae Buddsoddiadau Angylion Cymru yn annog syndiceiddio rhwng ein haelodau. Mae angylion busnes hefyd yn cyd-fuddsoddi'n aml gyda'n rhiant-gwmni, Banc Datblygu Cymru.

Beth yw Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau a sut alla i gofrestru?

CBM yw'r Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau. Mae'r CBM yn cynnig rhyddhad treth mewn treth incwm ac mewn enillion cyfalaf i fuddsoddwyr. I gael gwybod mwy am CBM, cysylltwch â ni.

Beth ddylwn i wneud nawr?

Cysylltwch â'ch Rheolwr Rhanbarthol Buddsoddiadau Angylion Cymru i gael trafodaeth anffurfiol a darganfod mwy am ymuno â'n rhwydwaith. 

 

Ar gyfer busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad

Beth all Buddsoddiadau Angylion Cymru ei gynnig i fusnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad?

Fe allwn ni helpu busnesau i ddod o hyd i'r buddsoddiad ariannol sydd ei angen arnynt ar gyfer twf. Yn ogystal â buddsoddi, gall angylion busnes Buddsoddiadau Angylion Cymru ychwanegu gwerth at eu buddsoddiadau trwy ddarparu sgiliau a chysylltiadau a gafwyd yn sgil blynyddoedd o brofiad.

Gall rheolwyr rhanbarthol Buddsoddiadau Angylion Cymru hefyd gynnig cyngor ar wneud cynlluniau busnes yn fwy deniadol i fuddsoddwyr.

Sut ydw i'n ymuno â'r rhwydwaith?

Gellir llwytho cyfleoedd yn uniongyrchol ar ein Llwyfan Buddsoddi, cysylltwch â'r tîm am ragor o wybodaeth. Rhaid i'ch busnes fod yn seiliedig yn, neu'n bwriadu adleoli i, Gymru.

A yw'n costio i ymuno â'r rhwydwaith?

Nid oes ffioedd ymuno am gofrestru gyda Buddsoddiadau Angylion Cymru. Fodd bynnag, bydd ffi weinyddol o 5% yn daladwy ar unrhyw fuddsoddiad llwyddiannus sy'n cael ei gydlynu a'i gwblhau.

Beth mae angylion busnes yn buddsoddi ynddo?

Mae angylion busnes yn buddsoddi mewn ystod eang o sectorau busnes a chamau datblygu, gan gynnwys, busnesau newydd sy'n dechrau, ehangu, caffael a sefyllfaoedd gwyrdroi. Maent yn buddsoddi mewn cwmnïau heb eu dyfynnu, sy'n datblygu, lle mae'r risgiau a'r enillion posib yn uchel.

Pa mor gyflym fyddai buddsoddwyr yn disgwyl gweld enillion ar eu buddsoddiad?

Mae hyn yn rhan o'r broses negodi buddsoddi. Dylai eich cynllun busnes roi gwybod i fuddsoddwyr beth yw'r enillion posib a sut a phryd y gall buddsoddwr ymadael â'u buddsoddiad.

A allaf ymuno er bod gennyf broblemau ariannol?

Nid yw materion ariannol blaenorol yn eich gwahardd rhag ymuno â Buddsoddiadau Angylion Cymru, ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn onest gyda darpar fuddsoddwyr. Mae buddsoddwyr yn ystyried eich amgylchiadau presennol a'ch amgylchiadau presennol, ond mae ganddynt yr un diddordeb ym mhotensial twf eich busnes.

A ddisgwylir i mi fuddsoddi yn fy musnes fy hun?

Rydym wedi canfod bod buddsoddwyr yn tueddu i ffafrio rheolwyr busnes sy'n dangos eu hymrwymiad trwy rannu'r risg. Ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn onest â darpar fuddsoddwyr, felly rhowch wybod iddynt os yw'ch amgylchiadau yn eich rhwystro rhag buddsoddi.

A oes gwarant fod busnesau'n cael buddsoddiad drwy gyfrwng Buddsoddiadau Angylion Cymru?

Ni allwn warantu y cewch fuddsoddwr. Mae ein cyfradd llwyddiant tua un ymhob pedwar.

Sut mae Buddsoddiadau Angylion Cymru yn gwarantu cyfrinachedd a diogelwch ED?

Gall busnesau gymryd camau i ddiogelu eu ED, gan gynnwys ceisiadau am batentau a'i gwneud yn angenrheidiol i fuddsoddwyr arwyddo cytundeb peidio â datgelu.

 

Sut ydw i'n mynd ati i roi gwerth ar fy musnes?

Y peth gorau yw cael cyngor proffesiynol annibynnol wrth osod gwerth ar eich busnes. Gall prisio gymryd nifer o ffactorau i ystyriaeth. Beth ddylwn i wneud nawr?

Bydd angen i ni weld eich cynllun busnes cyn y gallwch chi lwytho eich cyfle ar y Llwyfan Buddsoddi, felly mae'n well cysylltu â ni yn gyntaf i ganfod a ydych chi'n barod am fuddsoddiad.