Agxio yn cynnig llwyfan dysgu peiriannol cwbl awtomataidd sy’n Ddeallusrwydd Artiffisial (DA) a adeiledir gan DA yn rhad ac am ddim yn y frwydr fyd-eang yn erbyn COFID-19


Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Agxio.

Gallai llwyfan dysgu peiriannol chwyldroadol newydd a adeiladwyd yn gyfan gwbl gan ddisgleirdeb DA fod yn arf hanfodol yn y frwydr yn erbyn coronafirws.

Mae Apollo yn system arloesol ar gyfer darparu peiriant dysgu cwbl awtomataidd, sy'n cael ei yrru gan DA - ac mae eisoes yn cael ei alw'n system sy'n “torri cwys cwbl newydd.”

Fe'i crëwyd gan Agxio, sy'n seiliedig yng Nghaergrawnt ac Aberystwyth sy'n gwmni cymhwyso arloesedd DA, - mae Apollo yn gweithredu perfformiad y tu hwnt-i-raddfa ddynol, gan alluogi'r llwyfan robotig i werthuso data hanfodol i gynhyrchu modelau rhagfynegol i ddatrys problemau y byd go iawn. Yna mae'n gwneud y gorau o'r rhain i chwilio am batrymau neu gyfluniadau o baramedrau na fyddai modelwyr dynol hyd yn oed yn eu hystyried nac ychwaith â'r amynedd i'w datblygu. Ac mae’n gwneud hyn oll mewn mater o ychydig oriau.

Gyda'r data priodol, gellir defnyddio Apollo a phwer dysgu peiriannau i ddadansoddi a rhagfynegi effeithiolrwydd cyfuniadau brechlyn posibl, tueddiadau achosion, ffactorau pwnio ymddygiadol, dangosyddion rhybuddio cynnar, delweddau meddygol yn erbyn dangosyddion risg, a rhagamcanion cyfraddau ynysu, er enghraifft. Fodd bynnag, mae'r ystod o achosion defnydd ar gyfer dysgu peiriannau awtomataidd yn ddiddiwedd.

Yn bwysig, nid yw'r injan cwbl awtomataidd sy'n cael ei gyrru gan DdA yn ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr fod yn arbenigwr rhaglennu nac yn arbenigwr gwyddonydd data - gan alluogi arbenigwr mewn maes nad yw'n wyddor data neu ddysgu peiriannol i allu astudio syniadau neu ddata a fyddai fel arall yn cymryd blynyddoedd o brofiad i allu eu cymhwyso.

Mae Agxio, sydd eisoes yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru trwy Fanc Datblygu Cymru, bellach yn cynnig defnydd o'r llwyfan yn rhad ac am ddim, ynghyd â'i dîm cymorth technegol, ar gyfer yr holl ymchwilwyr credadwy, ymarferwyr a chyrff llywodraethol sy'n gweithio i drechu COFID-19 a hynny tra pery'r pandemig.

Dywed Prif Weithredwr a chyd-sylfaenydd Agxio, Dr Stephen Christie: “Yr hyn sy’n wahanol am Apollo yw mai DA yw hwn a adeiladwyd gan DA - dysgu peiriannol deallusrwydd artiffisial. Y peiriant sy'n adeiladu'r peiriannau, sef cyfres o robotiaid sy'n adeiladu'r ymennydd gorau i ateb cwestiynau wedi'u targedu. Mae Apollo wedi'i gynllunio i ganolbwyntio ar broblemau sydd y tu hwnt i raddfa ddynol o ran dimensiwn neu gymhlethdod ac, heb amheuaeth, hwn yw'r dull gweithredu mwyaf datblygedig o'i fath.

“Beth fyddai’n cymryd wythnosau a misoedd yn llythrennol i ddyn ei wneud, fe all Apollo gynhyrchu mewn munudau ac oriau. Dysgu peiriannol yw un o'r offerynnau a'r dechnoleg ddiffiniol bwysicaf ein cenhedlaeth, ac mae Apollo yn torri cwys cwbl newydd o ran cyflymu'r gwaith o adeiladu peiriannau dysgu ac atebion.                                                    

“Er bod bodau dynol yn naturiol yn gwyro tuag at gael tueddiadau, nid oes gan Apollo unrhyw dueddiadau o'r fath ac mae'n hyn a elwir yn ddata-agnostig hefyd. Bwysicaf oll, mae Apollo yn meddu ar gyflymder a chywirdeb - ac, ar hyn o bryd, mae angen y ddau o'r rhain arnom er mwyn bod yn wirioneddol ymatebol i'r sefyllfa. Mae gwerthuso data yn gywir yn hanfodol wrth i'r llywodraeth gynllunio'r mesurau nesaf. Ac rwy’n credu ei bod yn hanfodol i’r llywodraeth fod yn defnyddio’r offer a’r technegau gorau sydd ar gael gennym ar hyn o bryd.”

I'r perwyl hwnnw, mae tîm Agxio hefyd wedi creu un porth data COFID-19 ar gyfer y gymuned fyd-eang. Mae Coviddata.io yn agored i unrhyw bartïon ychwanegu ato wrth i achosion, data ac arloesiadau esblygu.

Mae Dr Christie - a ddyfarnwyd yn Brif Weithredwr Tech y Flwyddyn 2019 a 2020 (yn y Gwobrau Arloesi a Rhagoriaeth) ac sydd hefyd wedi ennill Gwobrau Gwyddorau Bywyd (EBA) ddwy flynedd yn olynol - yn egluro: “Os ydych chi'n mynd i wneud unrhyw beth sy'n ymwneud ag ymchwil a dysgu â pheiriant, mae data yn holl bwysig - felly hefyd rhannu a chyfuno'r data hwnnw ar ffurf y gellir ymddiried ynddo a'i guradu'n iawn, a sicrhau bod y data'n hygyrch ac ar gael i ymchwilwyr.

“Wrth wneud rhagamcanion ar gyfraddau a strategaethau ynysu, mae angen data go iawn arnoch ac injan sy’n gallu gwasgu’r data hwnnw mewn ffordd strwythuredig, megis Apollo. Yn ail, mae angen i'r data gael ei guradu'n ofalus ac yn gynhwysfawr. Os nad oes gennych chi yr un o'r rheini, rydych chi'n mynd i gael anhawster i ddod o hyd i'r ateb cywir."

Sicrhaodd Agxio fuddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru ym mis Ionawr 2020. Mae Andrew Critchely yn Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru. Ychwanegodd: “Fel cefnogwyr Agxio, rydym yn falch iawn o weld y cwmni’n cynnig defnydd am ddim o’u llwyfan ac arbenigedd Apollo i helpu gyda’r frwydr yn erbyn Cofid19.

"Mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i guro pandemig hwn. Mae gan dechnoleg flaengar Agxio y potensial i helpu i achub bywydau, gallai’r effaith fod yn fyd-eang.”

Datblygwyd Apollo yn wreiddiol fel system arbenigol i alluogi ffermwyr âr i ddadansoddi data Rhyngrwyd o Bethau (RhoB) traddodiadol a lefel uwch er mwyn mynd i'r afael ag anghenion y boblogaeth gynyddol am well cynnyrch ac i wrthsefyll afiechydon. Fodd bynnag, ers hynny mae wedi profi i fod yn offeryn pwerus ar gyfer nifer o wahanol gymwysiadau gan gynnwys dadansoddeg twyll, canfod afiechydon, anghysondebau economaidd, a chymwysiadau bio-ddilyniannu - awtomeiddio rôl y gwyddonydd data ar gyfer adeiladu’r modelau dysgu peiriannol gorau posibl yn erbyn rhagfynegiad targed. Mae'n ddata-agnostig, a gall weithredu ar ddata rhifiadol, testunol a delweddol, a hynny ar ac oddi ar safle.

Mae Agxio yn awyddus i glywed gan unrhyw wyddonwyr data a rhaglenwyr dysgu peiriannol Python a hoffai wirfoddoli eu cefnogaeth at brosiectau ymchwilwyr. Os hoffech gynnig eich menter COFID-19 ymlaen i gael mynediad at lwyfan Apollo, neu wirfoddoli'ch arbenigedd technegol i brosiectau, cysylltwch â Covid-19@agxio.com

Am fwy o wybodaeth ewch i weld www.agxio.com os gwelwch yn dda.