A allai arian cyllido ecwiti roi hwb i'ch busnes chi?


Leanna Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Cyllid Ecwiti

Mae arian cyllido ecwiti yn golygu eich bod chi'n codi arian trwy werthu cyfranddaliadau yn eich busnes. Mae'n wahanol i gael benthyciad, lle rydych yn ad-dalu cyllidwr trwy daliadau rheolaidd. Bydd buddsoddwyr ecwiti yn rhan o'ch busnes.

Mae'n fwyaf addas ar gyfer busnesau twf uchel sydd angen arian parod i gyflymu eu cynlluniau twf, neu fusnesau sy'n eu cyfnod cynnar na all fforddio ad-daliadau benthyciad tra bo’ eu busnes yn datblygu.

Yn ein profiad ni, yr hyn rydym ni'n ei weld sy'n cael ei gamddeall fwyaf am ecwiti yw bod rhai perchnogion busnes yn credu os ydynt yn gwerthu cyfranddaliadau yn eu busnes, eu bod yn rhoi rhywbeth i ffwrdd.

Y pwynt cyntaf ddylid ei wneud yw nad ydych chi'n rhoi'r cyfranddaliadau yn eich busnes chi, rydych chi'n eu gwerthu a chael gwerth yn ôl.

Heb godi unrhyw gyfalaf, efallai y byddwch chi'n gallu tyfu eich busnes yn organig, trwy hunan-ariannu ac ail-fuddsoddi elw ond efallai y bydd yn cymryd llawer o amser. Mae marchnadoedd yn symud yn gyflym iawn ac efallai y byddwch yn colli cyfleoedd trwy hunan-ariannu eich twf.

Trwy werthu cyfran yn eich busnes nawr, byddwch yn gallu cyflymu'ch cynlluniau twf a chreu busnes llawer mwy mwy proffidiol. Felly, y cwestiwn i chi ofyn i chi eich hun ydi a ydych chi'n barod i werthu cyfran fach o'ch cwmni nawr er mwyn cael cyfran o fusnes llawer mwy o'i gymharu â hynny?

Beth yw manteision cyllid ecwiti?

Cyfeirir at ecwiti yn aml fel cyfalaf amyneddgar. Yn aml mae'n bartneriaeth hirach na benthyciad. Hefyd, yn wahanol i fenthyciadau, ni fydd yn rhaid i chi wneud ad-daliadau misol, felly gellir rhoi'r holl fuddsoddiad a godwyd tuag at eich cynlluniau twf. Yn gyffredinol, gallwch godi symiau mwy o gyfalaf nag y gallech ei gael pe baech yn benthyca arian.

Yn aml, mae buddsoddwyr yn dod â sgiliau, cysylltiadau a phrofiad gwerthfawr i'ch busnes. Gallant hefyd gynorthwyo gyda strategaeth a phenderfyniadau allweddol a bydd gan rai rwydweithiau eang o gysylltiadau i gynorthwyo'ch busnes.

Fel chi, mae gan fuddsoddwyr ddiddordeb yn llwyddiant y busnes. Ei dwf, ei broffidioldeb a chynnydd mewn gwerth. Dim ond os bydd y cwmni'n llwyddiannus y bydd buddsoddwyr yn cael enillion ar eu buddsoddiad. Byddwch yn aml yn clywed buddsoddwyr yn cyfeirio at lwybr ymadael, sef y pwynt pan fyddant yn gwneud enillion ar eu buddsoddiad. Gall hyn fod sawl blwyddyn ar ôl iddynt fuddsoddi yn y cwmni. Y llwybrau ymadael mwyaf cyffredin yw gwerthiannau masnach, rhestru cyfranddaliadau neu werthiant i fuddsoddwr neu gronfa arall.

Mae buddsoddwyr yn aml yn barod i ddarparu cyllid dilynol wrth i'r busnes dyfu.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i godi arian cyllido ecwiti?

Fe all arian cyllido ecwiti gymryd mwy o amser i'w godi na mathau eraill o fuddsoddiad oherwydd bod y broses yn fwy cymhleth.

Bydd angen i chi ganiatáu amser i ddod o hyd i'r buddsoddwr cywir ar gyfer eich busnes, i drafod y telerau, bydd angen amser ar y buddsoddwyr i ymgymryd â'u diwydrwydd dyladwy ar eich busnes a gall y materion cyfreithiol fod yn fwy cymhleth. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid i chi barhau i redeg eich busnes ar yr un pryd. Dylech ganiatáu rhwng tri a chwe mis ar gyfer y broses lawn.

Gallwch chi helpu i gyflymu'r broses, cynyddu'ch siawns o godi buddsoddiad ecwiti a chyfyngu ar yr effaith y mae'n ei gael ar eich busnes o ddydd i ddydd trwy sicrhau eich bod wedi'ch paratoi'n dda. Dylech gael cynllun busnes sydd wedi cael ei ystyried yn drwyadl neu os ydych yn codi swm sylweddol o gyfalaf efallai y byddwch am ymgysylltu ag ymgynghorydd cyllid corfforaethol a all eich tywys drwy'r broses.

Ble alla i fynd i godi arian cyllido ecwiti?

Mae yna lawer o ffynonellau arian cyllido ecwiti. Gall hyn gynnwys; teulu neu ffrindiau, angylion busnes neu fuddsoddwyr preifat, llwyfannau ariannu torfol ecwiti, cronfeydd buddsoddi preifat, swyddfeydd teulu, sefydliadau cyfalaf menter neu gronfeydd sector cyhoeddus fel Banc Datblygu Cymru.

Gallwch ddefnyddio  Cymdeithas Brydeinig Ecwiti & Menter Cyfalaf (BVCA) neu Gymdeithas Angylion Busnes y DU (UKBAA) i ddod o hyd i fuddsoddwyr a chronfeydd yn eich ardal chi.

Sut ydw i'n dewis y buddsoddwr cywir ar gyfer fy musnes?

Mae'n bwysig dewis y buddsoddwr iawn ar gyfer eich busnes, mae hon yn berthynas hirdymor ac fe fyddwch am sicrhau buddsoddwr y gallwch weithio gyda nhw, a all ychwanegu gwerth at eich busnes, sy’n darparu mwy na dim ond arian.

Rhai cwestiynau defnyddiol i'w holi:

  • A oes ganddynt unrhyw fuddsoddiadau neu brofiad arall yn eich sector chi?
  • A ydynt yn gallu darparu cyllid ychwanegol sy'n fwy ac yn uwch na'r buddsoddiad cychwynnol?
  • Faint o ran maen nhw eisiau ei chwarae yn y busnes ar ôl buddsoddi?
  • Os ydynt wedi gwneud buddsoddiadau eraill, efallai y byddwch hefyd yn medru siarad â chwmnïau eraill y maent wedi buddsoddi ynddynt.
  • Beth yw eu disgwyliadau yn y dyfodol ar gyfer y busnes ac a yw eu dyheadau nhw yn cyd-fynd â'ch rhai chi?

 

Cofiwch, mae codi arian ecwiti yn arwain at bartneriaeth a all helpu eich busnes i dyfu.