Ar eich marciau, barod, Tyfwch!


Wedi ei gyhoeddi:
Ready, steady, grow

Does dim ots beth yw maint eich cwmni, mae yna gyfleoedd i chi ehangu o hyd - boed drwy gynyddu nifer eich staff, arallgyfeirio eich dewis o gynnyrch neu symud i adeilad mwy.  Os nad ydych chi’n ein credu ni, darllenwch i weld sut y tyfodd pedwar cwmni gwahanol o Gymru a’u cyngor i eraill sy’n bwriadu gwneud yr un peth!

Dyma beth oedd gan Jack Lear, Rheolwr Gyfarwyddwr Body Socks, cwmni gwisg ffansi o Sir Benfro, i’w ddweud ynglŷn â gweithio’n rhyngwladol: 

“Os oes gennych chi uchelgais i dyfu busnes allforio, mae’n hanfodol eich bod chi wedi paratoi’n drwyadl. Dylech gynllunio ar gyfer y dyfodol a rhoi’r newidiadau ar waith sy’n ofynnol i lansio eich busnes yn rhyngwladol.  Un o’r pethau oedd ei angen arnom oedd cyfalaf ychwanegol, er mwyn i ni allu parhau i ateb y galw”.

Dywed Mike Beese o Dectek ym Mhontypridd – yr ehangodd ei gwmni ei ddewis o gynhyrchion o labeli a bathodynnau crwn i fedalau a decalau a chynhyrchion finyl eraill - fod gan ei gwmni ‘strategaeth tyfu drwy gydweithio’:

“Fe welsom gyfle i wneud cynhyrchion gwahanol newydd gan ddefnyddio ein hoffer presennol ac roeddem yn gwybod sut i arallgyfeirio a thyfu ein busnes.  Mae gweithio mewn sectorau newydd yn rhoi hwb i’r cwmni ac mae ein trosiant wedi tyfu yn sgil hyn”.

Mae Gwynt y Ddraig wedi ennill nifer o wobrau am ei seidr a’i ellygwin.  Fe gyflwynodd y cwmni ddiod newydd i’w gasgliad yn ddiweddar.

“Mae lansio Old Crow wedi ein cyflwyno i gwsmeriaid newydd ond mae hefyd wedi ein galluogi i gynyddu ein presenoldeb yn ein marchnadoedd presennol drwy ehangu ein dewis o gynhyrchion y mae ein dosbarthwyr am eu cadw mewn stoc a’u gwerthu i’w cwsmeriaid.  Mae hefyd wedi ein helpu i werthu mwy o'r cynhyrchion oedd gennym ni’n barod o ganlyniad i’r cyhoeddusrwydd a oedd yn gysylltiedig â lansio Old Crow”.

Dyma oedd gan Stuart Whelen o Chevler – y gweithgynhyrchwr papur cacennau a myffins - i’w ddweud am fuddsoddi mewn offer newydd: 

“Mae ein cwsmeriaid bob amser yn chwilio am rywbeth newydd a chyffrous i wneud i’w cynnyrch sefyll allan, ac mae buddsoddi’n barhaus yn ein prosesau yn hanfodol er mwyn i ni gyflawni hyn.  Mae buddsoddi mewn offer a thechnoleg newydd yn lleihau ein costau gweithgynhyrchu, gan gadw ein prisiau’n gystadleuol”.

Er mwyn tyfu eich busnes, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 0800 587 4140.