Arbenigwr ym maes technoleg addysg GLUU yn sicrhau buddsoddiad ecwiti a dyledion ar y cyd gan Fanc Datblygu Cymru ac UKSE


Chris Hayward
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
gluu, development bank of wales and ukse

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan UKSE.

Arbenigwr ym maes technoleg addysg GLUU yn sicrhau buddsoddiad ecwiti a dyledion ar y cyd gan Fanc Datblygu Cymru ac UKSE

Mae dysgu ar-lein i ddisgyblion ysgol wedi ehangu’n sylweddol yn ystod y Cyfnod Clo – ac mae un busnes yng Ngogledd Cymru yn anelu at fod yn arweinydd yn y maes sy’n tyfu’n gyflym yn dilyn buddsoddiad o £700,000.

Mae Banc Datblygu Cymru ac is-gwmni Tata Steel UKSE wedi buddsoddi £490,000 a £210,000 yn GLUU yn Wrecsam, sy’n anelu at greu hyd at 20 o swyddi dros y tair blynedd nesaf. Mae'r buddsoddiadau'n rhannol yn ecwiti ac yn rhannol yn fuddsoddiad.

 Mae’r symudiad tuag at addysg ar-lein yn y sector ysgolion yn beth da ac ni ellir ei wrthwneud, yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr GLUU Sean Gardner. “Roedd dysgu ar-lein eisoes yn bwysig mewn ysgolion cyn Covid ac mae’r pandemig wedi cyflymu hynny,” meddai.

 “Cyn y Cyfnod Clo roedd angen mwy o berswâd ar ysgolion i ddefnyddio dysgu digidol ynghyd ag addysgu wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, mae plant wastad wedi bod yn awyddus i astudio a dysgu ar-lein ac mae’r newid hwn, i ryw raddau, wedi’i gynyddu yn y byd addysg.”

Mae llawer o waith rhagorol yn cael ei wneud i addasu addysgu i’r technegau newydd, a’r her yw dod o hyd i’r arferion gorau, eu datblygu a’u hehangu.  Gyda hyn mewn golwg, mae GLUU wedi bod yn cydweithio â brandiau meddalwedd a chyhoeddi mawr i ddatblygu rhaglenni addysgu ar-lein newydd.

“Ein dull gweithredu yw ffurfio partneriaethau gyda brandiau mawr fel Hodder Education, Smart Technologies, Britannica Digital Learning a Shireland. Mae’r rhain wedyn yn darparu’r llwyfan ar gyfer ehangu’r hyn rydyn ni’n ei gynnig yn y DU ac yn rhyngwladol,” meddai Mr Gardner.

Newid pwysig arall a ddigwyddodd yn ystod y Cyfnod Clo yw bod rhieni bellach yn ymwneud llawer mwy ag addysg eu plant wrth iddynt ddod yn fwy cyfarwydd â defnyddio offer addysgu ar-lein yn y cartref.

 Mae GLUU wedi sicrhau contract mawr gyda’r cyhoeddwr addysgol blaenllaw Hodder Education i ailadeiladu’r Cwricwlwm Cenedlaethol cyfan yn ddigidol ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1-4. Ar ôl Covid, bydd angen i rieni a theuluoedd ysgwyddo mwy o’r cyfrifoldeb o gefnogi gweithgareddau i adfer y dysgu a gollwyd, a bydd angen i’r pynciau yr ymdrinnir â nhw ymgorffori adnoddau llesiant ac iechyd meddwl i helpu pobl ifanc i hunan-reoleiddio a gwella eu gwytnwch, yn ôl Mr Gardner.

 Gan fod addysg wedi addasu i broblemau digynsail y Cyfnod Clo, mae wedi wynebu heriau, mae’n teimlo. “Mae wedi bod yn straen mawr ar athrawon, ar ddisgyblion ac ar rieni, a’r rhai dan anfantais sydd wedi dioddef fwyaf yn y sefyllfa honno.  Rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn ac mae ein dulliau addysgu’n rhoi pwyslais cyfartal ar gyrhaeddiad a lles meddyliol i gefnogi’r plentyn cyfan.”

Dros y tair blynedd nesaf, mae GLUU yn bwriadu cyflogi oddeutu 15-20 aelod o staff, a fydd yn gweithio yn Wrecsam. Y nod, lle bo modd, fydd ailhyfforddi pobl o ddiwydiannau sydd wedi dirywio yn yr ardal a’u hail-gyflogi mewn gyrfa newydd.

 Chris Hayward, y Swyddog Gweithredol Buddsoddi, oedd yn gyfrifol am ffurfio’r cytundeb ar ran Banc Datblygu Cymru. Dywedodd: “Nid yn unig y mae GLUU yn cefnogi anghenion addysgol plant, ond eu lles meddyliol ac emosiynol hefyd. Mae’n amlwg pam eu bod ar drywydd twf mor gadarnhaol gyda thîm rheoli a chynnyrch cryf. Rydyn ni’n gweld mwy o fusnesau’n dewis cymysgedd o ddyledion ac ecwiti i helpu eu cynlluniau ehangu, ac rydyn ni’n falch iawn o gael gweithio gyda UKSE a chefnogi GLUU gyda’n buddsoddiad ecwiti ein hunain. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw a’n cyd-fuddsoddwyr dros y blynyddoedd i ddod.

Mae’r Banc Datblygu’n gallu strwythuro dyled, ecwiti yn ogystal â chymysgedd o becynnau cyllid ecwiti a dyledion ar gyfer busnesau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys gweithio ochr yn ochr â chyd-fuddsoddwyr sy’n darparu dyled, ecwiti neu grantiau.

Mae UKSE yn darparu benthyciadau a buddsoddiad ecwiti i gwmnïau sydd â photensial i dyfu yng Nghymru, a ledled y DU, i gefnogi creu swyddi a datblygiad economaidd. 

Dywedodd Martin Palmer, Swyddog Buddsoddi UKSE: “Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi GLUU gyda’r buddsoddiad hwn, gan weithio gyda’r Banc Datblygu. Mae’r cwmni’n arloeswr mewn sector sy’n sicr o dyfu o ran pwysigrwydd.

“Mae’n galonogol gweld y bydd swyddi newydd yn cael eu creu a bod y busnes yn bwriadu cyflogi pobl o’r ardal leol a’u hailhyfforddi â sgiliau newydd. Dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw.”