A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Bionema yn codi £180,000 ar gyfer ei ddatblygiad biopladdwyr parhaus


Philip Barnes
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Bionema.

Mae Bionema Ltd, cwmni biotechnoleg, wedi cyhoeddi ei fod wedi cwblhau buddsoddiad ecwiti o £180,000, dan arweiniad buddsoddwyr preifat gyda chyd-fuddsoddiad gan y Banc Datblygu Cymru.

Mae’r cwmni biotechnoleg sy’n seiliedig ym Mhrifysgol Abertawe yn arbenigo mewn datblygu a gwerthu bio-blaladdwyr yn y sector bwyd-amaeth. Bydd y buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu biopladdwyr arloesol a fydd yn lleihau'n sylweddol yr angen am blaladdwyr cemegol wrth reoli pla.

Amcangyfrifir bod plâu cnydau a phathogenau'n achosi difrod gwerth dros £361.7 biliwn ar hyd a lled y byd bob blwyddyn. Mae cynhyrchion biobryfetach yn lladd plâu cnwd niweidiol, mewn ffordd sy'n garedig i'r amgylchedd gan adael ffrwythau a llysiau yn rhydd rhag gweddillion cemegol.

Mae ymchwil y farchnad yn rhagweld y bydd y farchnad bioplaladdol yn fyd-eang yn werth mwy na $6.4 biliwn erbyn 2023.

Mae'r buddsoddiad ychwanegol hwn yn cyflymu'r broses barhaus o gyflymu datblygiad y cynnyrch a'r cofrestriad rheoleiddiol. Mae gan Bionema nifer o gynhyrchion eisoes yn y farchnad ac mae'n bwriadu lansio ei gynhyrchion biobryfetach newydd erbyn 2021.

Mae Dr Minshad Ansari yn Sylfaenydd ac yn Brif Weithredwr ar Bionema, meddai:

“Rydym yn falch iawn bod Banc Datblygu Cymru, buddsoddwyr preifat, a'n buddsoddwr presennol dramor yn cydnabod ein potensial a'r hyn rydym wedi'i gyflawni hyd yma, wrth i ni fanteisio ar ymdrech y diwydiant i leihau dibyniaeth ar blaladdwyr cemegol gydag atebion diogel a chynaliadwy. Bydd y buddsoddiad ychwanegol hwn yn cyflymu datblygiad parhaus y cynnyrch ac yn manteisio ar y farchnad biopladdwyr sy'n tyfu.”.

Dywedodd Mr Richard Salvage, dyn busnes a Mentergarwr Biotechnoleg sydd gan gwmnïau sefydledig mewn meysydd cysylltiedig, sy'n fuddsoddwr yn y cylch hwn:

“Rydym yn credu'n gryf yn y potensial i fynd i'r afael â phlâu cnwd gyda chynhyrchion naturiol. Felly rydym yn falch iawn o fod yn buddsoddi yn Bionema gyda'u datblygiad technoleg y dyfodol.”

Roedd Mr Karl Wills, Partner Rheoli yn KMCE, sy’n fentergarwr cyfresol, a hefyd yn fuddsoddwr yn y cylch hwn:

“Mae Bionema wedi datblygu datrysiad naturiol a fydd yn mynd i'r afael â phlâu cnwd mawr. Dyma ddyfodol y diwydiant diogelu cnydau, gan fod pŵer micro-organebau naturiol yn dod yn realiti yn araf ac yn llenwi'r bwlch lle mae plaleiddiad cemegol wedi'u gwahardd.”

Dywedodd Dr Phil Barnes, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru:

“Byddai'r buddsoddiad yn caniatáu i Bionema ddatblygu eu cynhyrchion a manteisio ar y gofynion cynyddol am fwyd organig. Rydym wedi datblygu pecyn buddsoddi ar gyfer Bionema a fydd yn cefnogi ymchwil, datblygu a masnacheiddio cynhyrchion biopladdwyr ar gyfer y sectorau garddwriaeth, tyweirch, tirlunio a choedwigaeth. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad, dymunwn bob llwyddiant i Dr Ansari a'i dîm.”

Rhoddodd Rachel Hillier o Capital Law gyngor ar y fargen. Ychwanegodd:

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cynorthwyo Bionema gyda'r buddsoddiad cychwynnol hwn a fydd yn galluogi'r cwmni i ateb galw cynyddol y farchnad am blaladdwyr gwyrdd.”