Bond Digital Health yn sicrhau hwb cyllid o £1 miliwn


Mark Bowman
Dirprwy Reolwr y Gronfa
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ian Smith (Prif Swyddog Gweithredol Bond Digital Health).

Mae'r cwmni medtech blaenllaw o Gymru, Bond Digital Health, wedi sicrhau chwistrelliad arian parod pellach o £1 miliwn i gefnogi ei gynlluniau ar gyfer twf.

Cododd y cwmni sy’n seiliedig yng Nghaerdydd , sydd wedi datblygu system cipio a rheoli data ar gyfer profion diagnostig llif ochrol, y buddsoddiad trwy ei gyfranddalwyr presennol.

Roedd y buddsoddiad yn cynnwys cyllid ecwiti o £350,000 gan Fanc Datblygu Cymru, gyda'r gweddill yn dod gan aelodau o’r Wealth Club, y gwasanaeth buddsoddi gwerth net uchel.

Roedd buddsoddwyr trwy gyfrwng y Wealth Club yn cynnwys Prif Weithredwr y cwmni, Ian Smith, a'i gadeirydd, Wayne Harvey.

Mae'r rownd ariannu gyfredol yn cau ddiwedd mis Ionawr, gyda Bond yn anelu at godi £500,000 arall.

Defnyddir yr arian i ehangu'r tîm dros y flwyddyn nesaf, gan gynnwys tîm llwyddiant cwsmeriaid newydd ac adnoddau ychwanegol yn y timau gwerthu, marchnata a datblygu cynnyrch.

Bydd rhai o'r rolau hyn yn gwasanaethu sylfaen cwsmeriaid rhyngwladol cynyddol Bond wrth i'r cwmni ehangu dramor.

Dywedodd y Prif Weithredwr Ian Smith: “Bu hon yn flwyddyn bwysig arall o dwf a datblygiad i Bond Digital Health. Nawr bod gennym sawl cwsmer rhyngwladol wedi cofrestru ar ein platfform, mae angen i ni sicrhau ein bod yn gwasanaethu eu hanghenion yn llwyddiannus 24/7. Bydd y cyllid hwn yn ein helpu i wneud hynny trwy sicrhau bod gennym y bobl iawn yn y rolau cywir. Hoffwn gofnodi fy niolch i Fanc Datblygu Cymru a’r Wealth Club am ein helpu i gyrraedd y pwynt hwn."

Dywedodd Mark Bowman, Uwch Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Mae dyfodol disglair i Ian a’r tîm yn Bond gan fod gan eu technoleg y potensial i chwyldroi rheolaeth data canlyniadau profion llif ochrol. Rydym yn falch o barhau i gefnogi twf y busnes gyda'n buddsoddiad ecwiti o'n Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru." 

Y llynedd, derbyniodd Bond bron i £2 filiwn mewn cyllid ecwiti a mwy na £200,000 mewn grantiau Llywodraeth y DU a Chymru, a ganiataodd iddo ehangu ei dîm datblygu a dod â’i gynnyrch allweddol, Transform®, i’r farchnad.

Transform® yw prif blatfform rheoli data'r diwydiant llif ochrol. Mae'n cofnodi canlyniadau profion llif ochrol (a adwaenir yn gryno yn aml fel LFT) a data ychwanegol mewn amser real, trwy'r ap Transform®. Mae'r holl ddata'n cael ei ddal ar y platfform - ac ar gael ar unwaith i'w weld ar ddangosfwrdd Transform®.

Wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, mae Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru gwerth £500 miliwn yn darparu benthyciadau, cyllid mesanîn ac ecwiti ar gyfer bargeinion rhwng £25,000 a £10 miliwn. Mae telerau dros gyfnod o 15 mlynedd ar gael.