A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

BookingLive yn sicrhau buddsoddiad gwerth £1.31 miliwn i ariannu’r broses o ymestyn y busnes i’r Unol Daleithiau o’i bencadlys newydd yng Nghymru


alex
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan BookingLive.

Mae BookingLive wedi sicrhau buddsoddiad newydd gwerth £1.31 miliwn gan Blackfinch Ventures a Banc Datblygu Cymru. Bydd y cyllid yn cynorthwyo BookingLive i wireddu ei gynlluniau i ddyblu ei refeniw a mwy yn ystod 2020.

Cyhoeddir y cyllid hwn ochr yn ochr â phenderfyniad y cwmni i adleoli ei bencadlys i hyb technoleg dynamig yng Nghaerdydd.  Bydd y swyddfa newydd yn agor yn The Maltings ar 3 Chwefror, ac mae ymgyrch recriwtio i gyflogi o leiaf saith o weithwyr ar gyfer y swyddfa newydd bellach yn mynd rhagddi.

Wedi’i sefydlu yn 2014 gan y Prif Weithredwr Vinnie Morgan, sy’n frodor o Rydaman, mae BookingLive yn darparu meddalwedd archebu ar-lein i dros 700 o gwsmeriaid y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Ymysg ei gleientiaid ar y system Enterprise mae Microsoft, BMW, Universal Music Group, y BBC, CAPITA, Dinas San Steffan, a sawl asiantaeth arall yn y sector cyhoeddus ledled y DU.

Mae cwsmeriaid y cwmni’n cynyddu’n gyflym, diolch i Connect, system archebu ‘freemium’ newydd, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer perchnogion busnesau bach ac sydd bellach yn cael ei defnyddio mewn 45 o wledydd. Agorodd BookingLive hefyd swyddfa loeren yn ddiweddar yn Charlotte, Gogledd Carolina i ganolbwyntio ar ehangu’r busnes i’r Unol Daleithiau. Yn dilyn llwyddiant cynnyrch Enterprise BookingLive gyda chynghorau lleol ledled y DU, ystyrir y 100,000 o asiantaethau sector cyhoeddus yn America yn farchnad hynod bwysig ar gyfer y cwmni.

Mae Blackfinch Ventures wedi buddsoddi swm cychwynnol o £406,000 a daw £250,000 o Fanc Datblygu Cymru. Bydd Blackfinch yn gwneud ail daliad o £406,000 a’r Banc Datblygu yn gwneud ail daliad o £250,000 gan wneud cyfanswm o £1.31 miliwn ar ddechrau 2020. Defnyddir y buddsoddiad i ehangu tîm BookingLive a’i bresenoldeb marchnata, i ddatblygu cynnyrch ychwanegol, ac ariannu’r broses o ehangu ymhellach ym marchnadoedd y DU a’r UDA. Fel rhan o’i gynllun twf, bydd BookingLive yn adleoli pencadlys y cwmni i The Maltings yng Nghaerdydd yn ystod 2020.

Mae’r buddsoddiad diweddar yn goron ar flwyddyn anhygoel i BookingLive. Llwyddodd y cwmni i gwblhau a lansio ei system ‘freemium’ Connect yn ystod 2019, ac mae eisoes wedi dod o hyd i nifer o ddefnyddwyr ymysg busnesau bach a chanolig. Hefyd, agorodd BookingLive ei swyddfa ryngwladol gyntaf ym mis Ionawr i ganolbwyntio ar ymestyn y busnes i’r Unol Daleithiau.

Diolch i gymorth Blackfinch a Banc Datblygu Cymru, mae BookingLive bellach yn disgwyl dyblu ei refeniw a mwy yn ystod 2020.

Meddai Vinnie Morgan, Prif Weithredwr BookingLive: “Disgwylir i BookingLive dyfu’n gyflym dros y ddwy flynedd nesaf, wrth i’n llwyddiant barhau yn y DU ac wrth i ni geisio ail-greu’r llwyddiant hwnnw yn yr Unol Daleithiau. Mae cael cefnogaeth Blackfinch a Banc Datblygu Cymru yn dangos eu bod yn ymddiried yn ein cwmni ac yn ein cynnyrch.”

“Fel cwmni, mae gan BookingLive gysylltiad cryf â Chymru ers y cychwyn cyntaf. Cefais fy magu yng Nghapel Hendre y tu allan i Rydaman, a daw ein Prif Swyddog Marchnata Sam Johnston, sy’n arwain ein gwaith yn America ac yn fyd-eang, o Lynebwy. Rwy’n falch iawn o symud pencadlys y cwmni i Gaerdydd yn ystod y misoedd nesaf.”

Meddai Alexander Leigh, Swyddog Buddsoddi Banc Datblygu Cymru: “Busnes technoleg o ansawdd uchel ac sy’n tyfu’n gyflym yw BookingLive ac rydym yn falch iawn o’i groesawu i Gymru. Mae ei gynnyrch arloesol a’i gynlluniau twf cyffrous yn golygu bod y sefydliad yn berffaith ar gyfer Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru; rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio ochr yn ochr â Blackfinch, ein cyd-fuddsoddwyr, a’r tîm sy’n arwain BookingLive.”

Ychwanegodd Dr Reuben Wilcock, Cyfarwyddwr Menter Blackfinch Ventures: “Mae gan BookingLive fomentwm eithriadol ac rydym yn hyderus y bydd Vinnie yn hyrwyddo twf cadarn gyda’r buddsoddiad hwn.”