Busnes maeth chwaraeon newydd Natural Ambition yn sicrhau benthyciad o £14,000 gan Fanc Datblygu Cymru


Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol
Wedi ei gyhoeddi:
Natural Ambition

Cafodd Paul McLoughlin sy'n rhedwr hanner marathon ac yn frwd o blaid chwaraeon wybod bod ganddo Glefyd Siwgr Math 1 20 mlynedd yn ôl. Ac yntau'n fyfyriwr prifysgol ar y pryd dechreuodd ymchwilio i ffyrdd o reoli ei gyflwr a pharhau i fod yn gorfforol weithgar. Canfu fod bwyta'n lân yn helpu iddo reoleiddio ei siwgrau ond cafodd ei synnu bod diffyg diodydd maeth chwaraeon ac atchwanegiadau ar gael. Bellach mae o wedi penderfynu defnyddio'r angerdd hwnnw sydd ganddo am faeth chwaraeon naturiol a'i droi'n fusnes.

"Roedd yn ymddangos bod y farchnad yn ddirlawn gyda chynhyrchion wedi'u syntheseiddio oedd yn swnio'n gemegol iawn," eglurodd Paul. "Roeddwn i eisiau defnyddio cynhyrchion sy'n fwy naturiol. Cyfyngedig oedd y cynhyrchion allan yna, dyna pam y dechreuais i Natural Ambition. Mae ein cynnyrch yn defnyddio cynhwysion organig sy'n digwydd yn naturiol ac sy'n gyfoethog ym mhob maeth sydd ei angen i wella'ch ymarferion a'ch adferiad. Rydyn ni eisiau cefnogi athletwyr trwy gynnig cynhyrchion iach sydd ddim yn dibynnu ar gynhwysion sy'n synthetig neu'n aneglur."

Mae Paul bellach wedi datblygu ystod o gynhyrchion maeth chwaraeon trwy weithio gyda maethegwyr chwaraeon ac athletwyr. Bydd y ddau gyntaf - Organic Energy & Hydration, o'r ystod 'persevere and endure' o gynhyrchion (sy'n addas ar gyfer figaniaid) a'r Organic Whey Protein o'r ystod o gynhyrchion 'strength and honour' ar gael i'w prynu ar lein yn gynnar ym mis Ebrill. Cafodd fenthyciad o £14,000 gan Fanc Datblygu Cymru i gefnogi ei gostau ar gyfer dechrau'r busnes.

"Roeddwn i eisoes wedi buddsoddi'n bersonol yn y cwmni," ychwanegodd Paul. "Ond roedd angen cyllid ychwanegol arnaf i helpu'r busnes trwy'r ychydig fisoedd masnachu cyntaf. Ymchwiliais i wahanol opsiynau cyllid ar-lein ac fe ddois i ar draws y banc datblygu. Gwelais eu bod yn gallu cynnig benthyciadau busnes bach i gwmnïau yn union fel fy un i. Fe aeth y broses o gael yr arian yn esmwyth ac roedd y swyddog buddsoddi oedd yn gweithio gyda mi, Anna, yn hynod o broffesiynol."

Meddai'r Swyddog Buddsoddi, Anna Bowen, a drefnodd y benthyciad ar gyfer Paul: "Mae Paul wedi gwneud ei ymchwil i'r farchnad. Mae'n cynnig rhywbeth gwahanol i'r gymuned ffitrwydd sy'n cynyddu ac mae yna lawer o ddiddordeb eisoes yn y ddau gynnyrch mae o eisoes wedi eu datblygu."

"Mae hwn yn amser cyffrous iawn i mi a fy musnes," meddai Paul. "Rydw i eisoes yn gweithio ar fwy o gynhyrchion, gan gynnwys gwahanol flasau o brotein maidd. Mae'n wych cael cefnogaeth, mae'n fy ngalluogi i droi'r hyn dwi'n teimlo’n angerddol amdano i mewn i fusnes."

Daeth benthyciad Paul o Gronfa Benthyciadau Micro-fusnes Cymru a reolir gan Fanc Datblygu Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Yn ddiweddar, cynyddodd Llywodraeth Cymru y gronfa o £6 miliwn i £18 miliwn. Mae'n cefnogi unig fasnachwyr a busnesau bach yng Nghymru sy'n chwilio am fenthyciadau o £1,000 hyd at £50,000.

Os ydych chi'n credu y gallai eich busnes chi elwa o gael micro fenthyciad fel un Paul, gallwch wirio a ydych chi'n gymwys i wneud cais ar-lein yn bancdatblygu.cymru.