Busnes newydd QuoteOnSite yn sicrhau cylch ariannu sbarduno


Wedi ei gyhoeddi:
Quote on Site

QuoteOnSite yn cyhoeddi chwistrelliad arian i hwyluso twf ymosodol dros y 12 mis nesaf diolch i fuddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru a Deri Green.

Mae QuoteOnSite, sy'n fusnes technoleg sy'n dechrau o'r newydd yn Abertawe, wedi sicrhau £350,000 mewn cylch ariannu cychwynnol. Mae'r Angel a’r cyd-fuddsoddwr - Deri Green, wedi buddsoddi £200,000 gyda £150,000 arall o ecwiti yn dod o Gronfa Sbarduno Technoleg Banc Datblygu Cymru. Cyflwynwyd Deri Green i'r buddsoddiad drwy gyfrwng Angylion Buddsoddi Cymru - rhwydwaith angylion busnes Banc Datblygu Cymru.

Mae pedwar aelod o staff wedi cael eu llogi yn dilyn y rownd ariannu, gyda chynlluniau i ehangu'r tîm dros y flwyddyn nesaf. Bydd y cylch sbarduno £350,000 hefyd yn cefnogi profiad defnyddwyr, ymchwil a datblygu meddalwedd a hynny ar ben cynllun gwerthu a marchnata cynhwysfawr.

Mae QuoteOnSite yn llwyfan sy'n symleiddio'r broses o reoli dyfynbrisiau ar gyfer busnesau o bob maint o fusnesau sy'n dechrau o'r newydd i fentrau sefydledig. Mae busnesau sy'n dal i ddibynnu ar ddulliau traddodiadol o ddyfynnu QuoteOnSite yn rhoi datrysiad i'r diffyg gwelededd, olrheiniadwyedd a dadansoddiadau sy'n rhan annatod o broses werthu lwyddiannus.

Gall cwsmeriaid gyflenwi eu data a dewis o fwydlen o gynhyrchion yn uniongyrchol ar wefan y busnes drwy ffurflen gyswllt integredig. Mae hyn yn lleihau unrhyw wastraff amser ar ddyblygu mynediad data o ffurflenni cyswllt traddodiadol i systemau CRM yn ddiweddarach.

Nododd y tîm gŵr a gwraig y tu ôl i QuoteOnSite, TJ ac Elaine Amas, yr angen am offeryn dyfynbrisio yn y diwydiant masnach ac adeiladu. Ar ôl dwy flynedd o weithio ar ei ddatblygu a chynnal llawer iawn o brofion, lansiwyd QuoteOnSite yn swyddogol yn 2017. Ers hynny mae eu hofferyn wedi cael ei addasu i'w ddefnyddio ar draws sawl sector ac mae'n galluogi unrhyw fusnes neu unig fasnachwr i ddarparu dyfynbrisiau hygyrch i gwsmeriaid. Mae'r cwpl wedi llwyddo i dyfu'r busnes tra'n parhau i weithio a magu eu teulu ifanc. Roeddent yn chwilio am gyllid ecwiti drwy gyfrwng Angylion Buddsoddi Cymru a'r banc datblygu i fynd â'u gweledigaeth i'r lefel nesaf.

Dywedodd TJ Amas, cyd-sylfaenydd QuoteOnSite: “Mae'r buddsoddiad wedi ein galluogi i weithio llawn amser ar QuoteOnSite a thyfu tîm o'n cwmpas i wneud y cynnyrch y gorau y gall fod. Rydym bellach yn dechrau cael tracsiwn yn y farchnad gyda strategaeth werthu a marchnata gadarn. Mae cael ein lleoli yn TechHub Abertawe yn ein galluogi i gwrdd â chwsmeriaid yn ogystal â darparu gofod gwaith gwych. Ar ôl treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf yn gweithio ar QuoteOnSite ochr yn ochr â swyddi amser llawn a bywyd teuluol, mae Elaine a minnau wrth ein boddau ein bod yn gallu canolbwyntio mwy ar y busnes. Rydym yn falch bod ein meddalwedd a'n cynllun busnes wedi denu sylw cyfalafwyr menter ac rydym wrth ein bodd ein bod wedi cwblhau ein rownd sbarduno gyntaf.”

Dywedodd Alexander Leigh, a arweiniodd y fargen ar ran Banc Datblygu Cymru: “Mae QuoteOnSite yn un y gellir cynyddu ei raddfa yn bendant ac mae ganddo gwsmeriaid mewn nifer o wledydd ar hyd a lled y byd. Bydd y buddsoddiad yn helpu'r cwmni wrth iddo fireinio'i gynnig, yn cynyddu marchnata ac yn denu mwy o weithwyr. Fel cyd-fuddsoddwr ymroddedig, rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r angel busnes Deri Green, sy'n dod â chyfoeth o brofiad mewn marchnata a strategaeth fusnes. Mae gan Elaine a TJ gynlluniau twf uchelgeisiol ar gyfer QuoteOnSite, ac rydym yn awyddus i'w cefnogi.”

Dywedodd Deri Green, buddsoddwr angel: “Bob tro rydw i'n cwrdd â TJ ac Elaine, rwy'n teimlo'n gyffrous am eu brwdfrydedd dros eu cynnyrch. Ar ôl rhedeg dau gwmni meddalwedd fel gwasanaeth (MfG) fy hun, gwelais botensial QuoteOnSite ac roeddwn yn awyddus i fuddsoddi ac ymuno â bwrdd y cwmni. Pan rannwyd y cyfle ar lwyfan Angylion Buddsoddi Cymru, cefais fy nharo ar unwaith gan botensial QuoteOnSite. A dim ond cael ei gryfhau wnaeth y teimlad hwn wrth i mi gyfarfod â TJ ac Elaine. Pan fyddaf yn buddsoddi, rwy'n edrych am amseriad, dilysrwydd a moeseg waith gref. Mae gan TJ ac Elaine y tri!”

Dywedodd Carol Hall, Rheolwr De Ddwyrain Cymru, Angylion Buddsoddi Cymru: “Rydw i wrth fy modd ein bod wedi gallu cyflwyno Deri Green i TJ ac Elaine. Mae datrysiad dyfynnu arloesol QuoteOnSite yn mynd i'r afael â rhywbeth sy'n boen o ddifri i gwsmeriaid, felly roedd yn hawdd gweld y potensial buddsoddi, ac fe wnaeth ymrwymiad TJ argraff dda iawn arna'i, ynghyd â'i awydd a'i flaenwelediad. Gyda dim ond ychydig o adnoddau hyd yma, mae cynnyrch QuoteOnSite eisoes yn integreiddio â darparwyr gwasanaethau allweddol. Nawr, gydag ychwanegiad mentoriaeth a chefnogaeth Deri, mae QuoteOnSite yn barod am flwyddyn gyffrous o'u blaenau ac edrychaf ymlaen at weld eu cynnydd.”