Cwmni medtech Cymreig sy'n tyfu'n gyflym yn creu rôl tech allweddol


Wedi ei gyhoeddi:
Bond Digital Health

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Bond Digital Health.

Mae cwmni medtech blaenllaw Bond Digital Health wedi penodi Prif Swyddog Technoleg i oruchwylio ei dîm cynyddol o ddatblygwyr wrth iddynt gyflawni cyfres o brosiectau byd-eang. 

Mae'r busnes yng Nghaerdydd wedi treblu maint ei dîm dros y deuddeg mis diwethaf yn sgil buddsoddiad a galw sylweddol am ei dechnoleg ddigidol. 

Mae Bond wedi dyrchafu Russell Hicks i rôl newydd ei chreu fel PST. Mae Russell, sydd â gradd meistr mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol o Brifysgol Caerdydd, wedi bod gyda Bond ers dwy flynedd fel Pennaeth Technoleg. 

Fel PST, bydd Russell yn gyfrifol am strategaeth dechnoleg y busnes ac yn goruchwylio’r tîm sy’n datblygu prif gynnyrch Bond Transform®, platfform cysylltedd a data ar gyfer profion diagnostig cyflym. 

Meddai Russell:  “Rwy'n falch iawn o'r tîm datblygu sydd gennym ar waith a'r diwylliant rydyn ni'n ei greu yn Bond. Mae gennym grŵp medrus a gwybodus o bobl ac mae eu harbenigedd a'u gwaith caled wedi sicrhau bod gennym eisoes un cynnyrch yn y farchnad ac eraill ar y gweill. 

“Gyda’n gilydd rwyf am sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau o safon i’n cleientiaid sy’n rhoi mantais inni yn y farchnad gystadleuol hon. 

“Rwy’n edrych ymlaen at dyfu’r tîm ymhellach a pharhau i feithrin ein diwylliant o ragoriaeth. Mae bond yn lle gwych i weithio, ac rydw i eisiau sicrhau bod hynny'n datblygu wrth i ni dyfu." 

Mae platfform Transform®, sy'n defnyddio technoleg ap a chymylau, wedi chwyldroi cyflymder a chywirdeb casglu canlyniadau profion llif ochrol. Anfonir canlyniadau profion a gwybodaeth arall yn uniongyrchol i'r cwmwl o'r ap. Yna gellir gweld y data yn hawdd ac yn syth mewn mapiau, siartiau ac adroddiadau eraill. 

Ar gyfer rheoli afiechydon fel Covid-19, mae hyn yn golygu y gall unrhyw un sy'n gweithio ym maes rheoli clefydau wybod mewn amser real lle mae'r haint yn cyrraedd ei frig neu'n cael ei reoli. 

Mae fersiwn o Transform® yn y farchnad ar hyn o bryd, yn digideiddio ac yn pweru prawf antigen cyflym Covid-19 cleient o Ganada. 

Ar hyn o bryd mae Bond yn cyflwyno Transform® ar gyfer datblygwr prawf llif ochrol mawr yn yr UD. 

Wrth i'r galw am y dechnoleg hon dyfu, mae Bond wedi ehangu ei dîm, gan recriwtio wyth o weithwyr newydd dros y tri mis diwethaf yn unig. Y rhain yw: 

Beau Welch - 'Scrum master' 

Craig Appleton - Uwch ddatblygwr iOS 

Angus Muller - datblygwr iOS 

Christopher Baker - Uwch ddatblygwr Ap Gwe pen blaen 

Peter O’Boyle - Datblygwr Ap Gwe pen blaen 

Victor Ogbue - Dadansoddwr prawf meddalwedd 

Eirian Powell - Rheolwr swyddfa 

Emma Galletti - Cynorthwyydd marchnata 

Dywedodd Dave Taylor, Prif Swyddog Gweithredol Bond: 

“Mae ein twf cyflym dros y flwyddyn ddiwethaf wedi golygu bod angen i ni gymryd agwedd fwy strategol tuag at ein technoleg a'n tîm. 

“Mae Russell wedi chwarae rhan hanfodol wrth reoli’r tîm yn ystod yr amser hwn a sicrhau bod ein technoleg yn cwrdd â’r safonau sy’n ofynnol gan ein cleientiaid. Mae mewn sefyllfa ddelfrydol i'n harwain i gam nesaf y datblygiad a gwneud penderfyniadau technoleg strategol allweddol wrth i ni barhau i dyfu.” 

Mae Bond yn disgwyl dyblu maint ei dîm datblygu ymhellach dros y 6-12 mis nesaf. 

Yn 2020 derbyniodd y busnes gyfanswm cyllid ecwiti o £1.9 miliwn gany  Wealth Club, y gwasanaeth buddsoddi gwerth net uchel, a Banc Datblygu Cymru yn ogystal â mwy na £200,000 mewn grantiau gan lywodraethau Cymru a'r DU. 

Fis diwethaf penododd gadeirydd newydd, Wayne Harvey.