Cwmni medtech yng Nghymru wedi derbyn buddsoddiad sylweddol i helpu i ddatblygu prawf Covid-19


Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Bond Digital Health.

Mae cwmni medtech blaenllaw o Gymru wedi derbyn cyllid ecwiti sylweddol i ddatblygu'r elfen ddigidol o brawf cyflym newydd i gefnogi awdurdodau sy'n brwydro yn erbyn y pandemig coronafirws.

Mae Bond Digital Health sy'n seiliedig yng Nghaerdydd yn rhan o gonsortiwm rhyngwladol sy'n cynhyrchu prawf diagnostig ar gyfer cleifion yr amheuir bod ganddynt Cofid-19. Sefydlwyd y consortiwm gan y cwmni o Ganada Sona Nanotech Inc. ac mae'n cynnwys GE Healthcare Life Sciences.

Mae'r prawf newydd yn seiliedig ar dechnoleg llif ochrol, a ddefnyddir mewn ystod eang o ddiagnosteg ddynol, gan gynnwys ar gyfer clefydau heintus fel colera, malaria a HIV. Bydd y prawf yn fforddiadwy, yn hawdd ei ddefnyddio a bydd yn dychwelyd y canlyniadau mewn munudau. Mae Bond yn ychwanegu ei gysylltedd digidol at y prawf er mwyn caniatáu i ddata prawf gwerthfawr gael ei ddal, ei storio, ei ddadansoddi a'i rannu'n ddiogel mewn amser real. Gallai hyn ganiatáu i awdurdodau fonitro lledaeniad yr achosion o’r clefyd.

Mae Bond wedi bod yn datblygu ei dechnoleg cysylltedd am y ddwy flynedd ddiwethaf ac roedd i fod i lansio ei lwyfan yn ddiweddarach eleni. Fodd bynnag, ysgogodd y clefyd Cofid-19 a'r galw cynyddol am ei dechnoleg i Bond gyflymu'r prosiect a cheisio cyllid dros dro cyn ei gylch buddsoddi Cyfres A arfaethedig.

I logi staff technegol a gweinyddol ychwanegol i helpu i gyflymu'r datblygiad, trodd Bond at Fanc Datblygu Cymru a'r Wealth Club, y gwasanaeth buddsoddi gwerth net uchel.

Llenwodd aelodau’r Wealth Club eu dyraniad cyfan o £400,000 o fewn un munud wedi i'r cynnig gael ei agor a darparodd tîm buddsoddiadau menter technoleg Banc Datblygu Cymru £300,000 arall.

Mae Bond yn bwriadu lansio ei rownd fuddsoddi Cyfres A yn ystod y misoedd nesaf.

Dywedodd Rafael Joseph, Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol a weithiodd ar y fargen ar ran Banc Datblygu Cymru: “Mae Bond yn enghraifft wych o’r nifer o fusnesau technoleg yng Nghymru sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn Cofid-19. Mae ein buddsoddiad yn dyst i'n cred yn eu gallu i gynyddu a gwneud gwahaniaeth go iawn ar yr adeg anodd hon ac yn eu twf tymor hwy yn y farchnad ddiagnosteg fyd-eang. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt.”

Dywedodd Alex Davies, sylfaenydd Wealth Club: “Pan benderfynon ni gyntaf i helpu Bond i godi arian trwy gyfrwng ein gwasanaeth, roeddem yn meddwl y byddai ein haelodau yn meddwl bod y cyfle yn ddiddorol. Fel mae'n digwydd, roedd hynny'n danamcangyfri ar sail enfawr. Mae ymateb buddsoddwyr wedi bod yn rhyfeddol mewn gwirionedd - cafodd y fargen ei gordanysgrifio gan ffactor o chwech. Agorodd y cynnig am 10.00yb. Erbyn 10.01yb roedd wedi'i lenwi .

“Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o stori lwyddiant barhaus Bond ac i fod yn cefnogi busnes ym Mhrydain lle gall ei dechnoleg helpu cwmnïau i ddatblygu’r profion Cofid-19 newydd hyn sydd eu hangen ar frys.” 

Dywedodd Ian Bond, Prif Weithredwr Bond Digital Health: “Yn y frwydr yn erbyn Cofid-19, mae angen profion fforddiadwy, cywir a chyflym iawn arnom mewn cyfeintiau enfawr.

“Er mwyn cael effaith wirioneddol mae angen i ni gasglu data’r profion i helpu awdurdodau i fonitro lledaeniad yr achosion. Mae Bond yn falch o fod yn ychwanegu ei dechnoleg cysylltedd digidol unigryw at brofion o'r fath .

“Rydym yn ddiolchgar i’r Wealth Club a Banc Datblygu Cymru am symud yn gyflym ar y cyllid hwn, a fydd yn galluogi ein tîm anhygoel i gynyddu ar gyflymder i ateb yr heriau sydd o'n blaenau.

“Hoffem ddiolch i Bevan Buckland, Barford Owen Davies ac Acuity Law am eu cyngor a’u harweiniad ariannol a chyfreithiol wrth ein helpu i gwblhau’r buddsoddiad interim hwn.

“Mae Bond yn falch o fod yn rhoi technoleg a doniau Cymru i mewn i’r farchnad ddiagnostig fyd-eang sy'n tyfu'n gyflym.”

Mae'r buddsoddiad yn capio blwyddyn neu ddwy hynod o lwyddiannus i Bond. Yn gynharach eleni, symudodd y cwmni i swyddfeydd newydd yn The Maltings yng Nghaerdydd i ddarparu ar gyfer ei dîm sy'n tyfu. Fe'i henwebwyd hefyd am ddwy wobr yng Ngwobrau STEM cyntaf Cymru. Y llynedd cafodd ei enwi’n un o’r 50 Cwmni Mwyaf Cyffrous yng Nghymru gan gylchgrawn busnes cenedlaethol.