Cwrdd â Ruby: Gwneud i bethau ddigwydd gyda Banc Datblygu Cymru


Ruby Harcombe
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
ruby harcombe

Mae Ruby Harcombe yn swyddog buddsoddi. Ymunodd â Banc Datblygu Cymru yn 2016 ac mae bellach yn arwain ar bortffolio o gaffaeliadau, pryniant cwmnïau gan y rheolwyr a rheolwyr yn prynu i mewn i gwmnïau.

Gyda BGw mewn Rheoli Busnes o Brifysgol Abertawe, rwyf wastad wedi bod yn awyddus i ddilyn gyrfa ym maes cyllid.

Ar ôl graddio yn 2011, ymunais â RBS a symud ymlaen yn gyflym i fod yn gyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer De Cymru a'r De Orllewin. Roedd yn gyflwyniad gwych i fyd bancio a chadarnhaodd fy angerdd am fy llwybr gyrfaol.

Yn 2016, cefais y cyfle i ymuno â'r tîm buddsoddiadau newydd yn y banc datblygu. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ‘dydw i heb edrych yn ôl. O gaffaeliadau i bryniant cwmnïau gan y rheolwyr a'r rheolwyr yn prynu i mewn i gwmnïau, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio ar rai bargeinion gwych sydd wedi gwneud gwir wahaniaeth i economïau lleol ar hyd a lled De Cymru.

Yr hyn sy'n bwysig iawn i mi yw ein hyblygrwydd. Nid ydym yn rhagfarnu'r hyn y mae busnes ei angen a gallwn deilwra pecynnau pwrpasol sy'n gweddu i'w hunion ofynion. Rydyn ni'n helpu busnesau Cymru i ddechrau, cryfhau a thyfu gydag ystod o fuddsoddiadau benthyciadau ac ecwiti o £1,000 i £5 miliwn. Ein blaenoriaeth yw buddsoddi arian lle gallwn gael yr effaith mwyaf; mae cynaliadwyedd yn allweddol.

Yn ystod unrhyw ddiwrnod, gallaf fod yn helpu entrepreneur i godi oddi ar y ddaear gyda menter fusnes newydd neu dro arall rydw i'n strwythuro cyllid ar gyfer Rheolwyr yn Prynu’r Cwmni. Mae'r amrywiaeth, yr ymreolaeth a'r hyblygrwydd mor rymusol ond, i mi, pobl ydi popeth.

Rydw i'n gweithio gyda rhai cydweithwyr gwych a gyda'n gilydd, rydym yn rhannu ymrwymiad i sicrhau ein bod yn helpu i ddarparu economi well i bobl Cymru.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gyfleoedd gyrfa cyfredol gyda'r banc datblygu trwy ymweld â https://developmentbank.wales/cy/gyrfaoedd.