A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Loopster wedi sicrhau cyllid dan arweiniad Banc Datblygu Cymru ar gyfer platfformau sy'n cynnig atebion siopa cynaliadwy


alex
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
loopster

Mae Loopster, y platfform ar-lein sy'n cau'r ddolen rhwng defnyddio ac ailddefnyddio dillad ail-law, wedi sicrhau cylch cyllido ecwiti sbarduno chwe ffigur o dan arweiniad Banc Datblygu Cymru.

Yn buddsoddi ochr yn ochr â'r Banc Datblygu mae'r angel busnes Jim Lewcock, sy'n berchen ar y fenter cyfalaf Blue14 sy'n canolbwyntio ar y rhyngrwyd, a’r cyfarwyddwr anweithredol profiadol a'r buddsoddwr angel Kate Methuen-Ley. Bydd yr arian yn helpu Loopster i ddatblygu a masnacheiddio eu technoleg ymhellach, gan alluogi eu platfform i gatalogio dillad ail-law yn gyflymach. Bydd y cwmni o Gasnewydd hefyd yn defnyddio'r cyllid i recriwtio chwe aelod o staff. Mae'r broses hon ar y gweill ar hyn o bryd.

Canfu arolwg diweddar gan y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer annog y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach yn ystod yr argyfwng coronafirws bod 50% o ddefnyddwyr yn credu y dylai'r diwydiant ffasiwn wneud beth bynnag sydd ei angen i ddod yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol.

Mae ymestyn oes un dilledyn trwy wneud defnydd ail-law am gyfnod o ddim ond naw mis yn lleihau ei ôl troed carbon a dŵr 20 i 30%.

Wele gwmni technoleg Loopster yn camu i'r adwy.

Gan ddechrau gyda gwisgoedd plant, mae Loopster yn cynnig ffordd gyflym a chyfleus i gwsmeriaid brynu a gwerthu dillad ail-law o ansawdd.

Er mwyn gwerthu i Loopster, mae cwsmeriaid yn archebu'r 'Bag Clirio Loopy' a'i lenwi â dillad di-angen. Yna bydd Loopster yn gwirio pob eitem a roddir â llaw i sicrhau eu bod o ansawdd da. Caiff y rhieni eu talu am yr eitemau sy'n cyrraedd y safon ac yna fe'u gwerthir ymlaen am ffracsiwn prisiau pethau newydd ar y stryd fawr. Dychwelir dillad nad ydynt yn cyrraedd y safon wedi iddynt gael eu gwirio â llaw yn ôl i'r gwerthwr, neu os ydynt yn cytuno i hynny, fe'u rhoddir i'r elusen Traid.

Yn dilyn llwyddiant gwasanaeth dillad eu plant, mae Loopster bellach yn cynyddu eu graddfa i gynnwys dillad merched ar eu platfform.

Dywedodd y sylfaenydd a’r Prif Weithredwr Jane Fellner: “Mae pobl yn dechrau bod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd dillad cynaliadwy. Rydym eisoes wedi gweld cynnydd o 50% mewn gwerthiannau yn ystod y flwyddyn ariannol hon wrth i ddefnyddwyr chwilio am opsiynau ffasiwn sy'n dangos mwy o ymwybyddiaeth o'r amgylchedd.

“Gyda Llywodraeth Cymru yn arwain y ffordd i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael cefnogaeth Banc Datblygu Cymru fel ein prif fuddsoddwr. Mae eu cyllid ecwiti yn ein helpu i dyfu ein tîm a'n platfform ymhellach. 'Rydyn ni wir yn gobeithio wrth i ni fynd i mewn i gyfnod y normal newydd, wrth i'r haul ddechrau dod ar fryn unwaith eto, ein bod yn creu dyfodol mwy cynaliadwy.”

Dywedodd Alex Leigh, Swyddog Buddsoddi Technoleg, a arweiniodd y fargen ar ran Banc Datblygu Cymru: “Mae gan Loopster atebion meddalwedd-caledwedd graddadwy iawn sy’n mynd i’r afael ag angen pwysig yn sector ffasiwn babanod a phlant. Maent yn helpu i roi hwb ychwanegol i oes dillad yn lle eu tirlenwi, a bydd hynny'n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio gyda'r tîm a'r cwmni wrth iddyn nhw dyfu a symud i mewn i farchnadoedd manwerthu ffasiwn eraill.”

Mae BLUE14 yn grŵp marchnata a buddsoddi digidol sy'n arbenigo yn y farchnad uniongyrchol-i-ddefnyddwyr. Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr / Buddsoddwr Jim Lewcock: “Mae'r busnes newydd pwrpasol hwn yn darparu arloesedd-gwerth i'w gwsmeriaid. Rwy'n falch iawn o fod yn cefnogi Loopster i adeiladu brand ffasiwn cynaliadwy sy'n helpu ei gwsmeriaid i arbed arian a'r blaned. Syniad penigamp i bawb dan sylw!"