Mae cynhyrchydd coed sydd wedi'i addasu'n gynaliadwy o Gymru wedi derbyn buddsoddiad o £7.5 miliwn


Wedi ei gyhoeddi:
lignia

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan LIGNIA Wood Company.

Mae LIGNIA Wood Company, sy'n gynhyrchydd coed sydd wedi'i haddasu'n gynaliadwy, wedi sicrhau £7.5 miliwn, sy'n cynnwys £3 miliwn o gyllid gan Downing LLP, rheolwr buddsoddi yn Llundain, £2 filiwn gan y Banc Datblygu Cymru a £2.5 miliwn gan Woodford Investment Management sy'n fuddsoddwr presennol.

Mae'r buddsoddiad yn cael ei wneud i gefnogi'r gwaith o adeiladu ei gyfleuster cynhyrchu masnachol cyntaf yn Y Barri, Cymru.

Mae'r cwmni'n helpu i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â chyflenwadau cyfyngedig o goed caled cyfreithiol a chynaliadwy - fel lleihau datgoedwigo a chynyddu ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd - trwy gynhyrchu coed wedi'i addasu gyda'r enw brand LIGNIA®.

Mae LIGNIA yn cael ei weithgynhyrchu o binwydd a geir o blanhigfeydd a reolir yn gynaliadwy sy'n cael eu hylosgi â resin i wneud coedyn sydd wedi'i addasu sy'n edrych yn well o ran ymddangosiad a chanddo well gwydnwch, sefydlogrwydd ac mae ei allu i wrthsefyll tân yn well na llawer o goed caled gwerthfawr megis derw a thîc.

Bydd y cyllid ariannu sy'n werth £7.5 miliwn gan Downing, y Banc Datblygu a Woodford Investment Management yn helpu i ddatblygu gweithle cynhyrchu masnachol cyntaf LIGNIA Wood Company, sy'n gallu cynhyrchu hyd at 15,000m³ yn flynyddol a hynny ym Mro Morgannwg.

Mae Downing LLP yn rheolwr buddsoddi hynod brofiadol gyda dros 35,000 o fuddsoddwyr. Mae'r busnes wedi codi dros £1.7 biliwn i mewn i fusnesau ar draws ystod o sectorau, yn amrywio o ynni adnewyddadwy, cartrefi gofal, clybiau iechyd a meithrinfeydd plant i dechnoleg a maeth chwaraeon.

Yn ddiweddar, agorodd y rheolwr buddsoddi swyddfa newydd sbon yng Nghaerdydd, a fydd yn ffurfio canolfan dechnoleg ar gyfer y busnes. Dewisodd Downing Caerdydd fel ei leoliad oherwydd ei enw da fel cartref i gwmnïau fintech cyffrous.

Cydweithiodd Duncan Gray a'r Dr. Richard Thompson o dîm Buddsoddiadau Menter Technoleg y Banc Datblygu â Downing ar bob agwedd ar ddiwydrwydd dyladwy. Yn benodol, mae gan Dr. Thompson brofiad rhyngwladol helaeth o weithio gyda'r sector coed a choed wedi'u addasu.

Wrth sôn am y cyllid a thwf busnes Downing, dywedodd Sean Moore, Cyfarwyddwr Buddsoddi yn Downing: “Rydym yn ymdrechu'n gyson i ddod o hyd i fusnesau cyffrous mewn marchnadoedd newydd. Mae LIGNIA yn enghraifft wych o hyn, fel cynnyrch sydd â mantais dechnegol glir lle mae galw mawr amdano eisoes.

"Mae Cymru'n lle diddorol iawn i ni ddod o hyd i gyfleoedd ar hyn o bryd, boed hynny o blith y doniau technegol yng Nghaerdydd neu'r busnesau lleol arloesol fel LIGNIA Wood Company y tu allan i'r brifddinas."

Dywedodd Duncan Gray, Dirprwy Reolwr y Gronfa gyda Banc Datblygu Cymru: “Rydn ni wrth ein bodd ein bod yn cyd-fuddsoddi gyda Downing eto a chyda  Woodford Investment Management. Mae'r tîm rheoli o ansawdd uchel yn LIGNIA wedi datblygu dewis amgen arall gwych i goed caled sydd yn amlwg wedi creu argraff dda ar gwsmeriaid yn y DU ac yn rhyngwladol.”

Ychwanegodd Hans Ng, PW gyda LIGNIA: “Gyda chyflenwad llawer o goed caled yn cael ei gyfyngu oherwydd rheoleiddio, mae hyn wedi agor y farchnad ar gyfer coed wedi'u haddasu, sy'n golygu fod nawr yn adeg wych i ehangu ein busnes. Mae'r timau o Downing, Banc Datblygu Cymru a Woodford Investment Management wedi dangos arbenigedd gwych ac enw da ym maes buddsoddi mewn sectorau cynaliadwyedd ac mae hynny yn golygu eu bod nhw'n cydweddu â ni yn rhesymegol ac rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda nhw.”