Maven a Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad gwerth £3m yn Motokiki


Leanna Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
motokiki

Bydd y cyllid ariannu yn cefnogi cyflwyniad llwyfan cymharu prisiau Motokiki, datblygu partneriaid strategol newydd a helpu i dyfu'r brand.

Mae Maven Capital Partners ("Maven") a Banc Datblygu Cymru wedi cadarnhau buddsoddiad ecwiti o £3 miliwn yn Motokiki, gwefan cymharu teiars cerbydau gwirioneddol annibynnol cyntaf Prydain, a sefydlwyd gan gyn Reolwr Gyfarwyddwr Confused.com.

Bydd y buddsoddiad o £1.5 miliwn gan bob ariannwr yn cefnogi bwriad Motokiki i ddatblygu partneriaid strategol newydd, a chyllido mentrau gwerthu a marchnata i godi ymwybyddiaeth o'r brand a thyfu ei sylfaen o gwsmeriaid.

Bydd peiriant cymharu unigryw Motokiki yn darparu datrysiad marchnad cyfan, gan gymharu pris teiars gan ystod eang o wneuthurwyr a chyflenwyr, a thrwy hynny bydd yn darparu cymhariaeth ddi-duedd i ddefnyddwyr ar draws ystod eang o fanwerthwyr. Mae gwefannau presennol y DU sy'n darparu gwybodaeth am brisio teiars, yn ymarferol, ddim ond yn rhestru prisiau ar sail eu stoc eu hunain.

Bydd llwyfan arloesol cyntaf i'r farchnad Motokiki yn darparu 37 miliwn o fodurwyr yn y DU gyda gwybodaeth am ddim ac yn ddi-duedd am brisiau teiars a'u hargaeledd o'r ystod ehangaf o weithgynhyrchwyr a chyflenwyr. Bydd ymwelwyr â'r safle yn gallu gwneud penderfyniadau prynu gwybodus yn seiliedig ar ddewisiadau personol megis pris, lleoliad a brys. Bydd cwsmeriaid hefyd yn gallu adolygu a chymharu gwybodaeth am berfformiad allweddol teiars fel effeithlonrwydd tanwydd, lefelau sŵn a galluoedd dadleoli dŵr, gan ganiatáu iddynt weld y bargeinion gorau yn rhwydd a chyflym trwy ddefnyddio'u cyfrifiadur, eu ffôn symudol neu eu tabledi.

Mae gan Gyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr Motokiki, Debra Williams, hanes cadarn o sefydlu a datblygu gwefannau cymharu prisiau (GCP) yn llwyddiannus, a hithau wedi bod yn Rheolwr Gyfarwyddwr yn flaenorol ar Confused.com ac yn Brif Weithredwr ar Tesco Compare. Yn ystod ei hamser gyda Confused.com, tyfodd Debra y brand a oedd ddim ond yn talu ei ffordd i sefyllfa lle cafodd brisiad o £700 miliwn. Daw Richard Bailey, cyd-sylfaenydd Motokiki, â'i wybodaeth am y diwydiant teiars i'r tîm. Sefydlodd Richard DriveRight yn 2001, sydd wedi datblygu llwyfan cronfa ddata sy'n cyfuno data teiars o fewn y diwydiant teiars o saith o wledydd.

Mae'r diwydiant teiars wedi bod yn araf i fabwysiadu arferion e-fasnach, yn rhannol oherwydd gofynion unigryw teiars megis gofynion maint a nodweddion perfformiad. Bydd Motokiki yn tynnu data o nifer o ffynonellau a chwmnïau i oresgyn hyn.

Mae'r wefan, www.motokiki.com, wedi cael ei chynllunio i fod yn ffordd gyflym a chyfleus i gwsmeriaid gael mynediad at wybodaeth fanwl gywir am yr amrywiaeth o deiars sydd fwyaf addas i'w cerbyd. Canfu ymchwil defnyddwyr fod mwy na 70% o brynwyr teiars yn ymchwilio i'w dewisiadau cynnyrch ar-lein cyn eu prynu. Bydd Motokiki nawr yn gwneud y broses yn haws ac yn gyflymach, oherwydd yn syml bydd angen i ddefnyddwyr gofrestru cerbyd a chod post yna fe fyddant yn gallu cymharu ystod eang o deiars o'r radd flaenaf am y prisiau gorau.

Mae'r farchnad ôl-ofal teiars byd-eang yn fawr ac fe ragwelir y bydd yn codi i $128.2 biliwn erbyn 2020, a gyda theiars yn cael eu gwerthu ar-lein, fel y gydran sy'n tyfu gyflymaf, fe ddisgwylir iddynt gyfrif am 20% o'r holl werthiannau yn 2020, i fyny o 13% yn 2016 wrth iddynt barhau i gymryd cyfran o'r farchnad o garejis lleol. Yn y DU yn unig, amcangyfrifir bod y farchnad yn werth £3 biliwn.

Meddai Melanie Goward, Cyfarwyddwr Buddsoddi yn Maven: “Mae Motokiki yn fusnes cymharu prisiau nofel ac aflonyddgar, sy'n diwallu anghenion modurwyr ac yn llenwi bwlch clir yn y farchnad. Mae'r tîm rheoli profiadol iawn, a sefydlwyd gan arweinwyr sy'n cael eu parchu yn y sector cymharu prisiau a diwydiannau cyflenwi data teiars; ynghyd â manteision symudiad cyntaf Motokiki, yn rhoi'r busnes ar sail gref iawn o'r cychwyn cyntaf.

"Mae arian Maven yn dod ar adeg amserol lle mae manwerthu teiars ar-lein yn gymharol newydd ac yn dal yn ei fabandod. Gyda thîm lefel uchel profiadol iawn, hanes profedig yn y sector cymharu prisiau a datrysiad unigryw iawn, mae Motokiki mewn sefyllfa berffaith i gyflenwi galw amlwg o'r farchnad."

Meddai Leanna Davies, Rheolwr Datblygu Portffolio gyda Banc Datblygu Cymru: “Ar ôl gweithio yn flaenorol gyda Richard Bailey a Debra Williams, roeddem wrth ein bodd mynd ati i archwilio cyfleoedd cynnar i helpu i ariannu lansiad masnachol Motokiki gyda chyfran ecwiti.

"Fel cyd-ariannwr, rydym yn falch ein bod wedi cyflwyno Maven ac yn awr fe fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod y busnes newydd cyffrous hwn yn lansio'n llwyddiannus fel peiriant cymharu prisiau unigryw. Bydd Motokiki yn trawsnewid y ffordd yr ydym i gyd yn prynu teiars ac yn cryfhau ymhellach sefyllfa Cymru fel arweinydd yn y sector cymharu prisiau tra'n creu swyddi newydd ym Mharth Menter Port Talbot. Mae'n gweddu yn addas iawn i'n Cronfa Fusnes yng Nghymru a dymunwn bob llwyddiant i'r tîm."

Ychwanegodd Debra Williams, Prif Weithredwr gyda Motokiki: Mae hwn yn ddiwrnod mawr i dîm Motokiki a modurwyr y wlad. Bydd buddsoddiad Banc Datblygu Cymru a Maven yn ein galluogi i drawsnewid y ffordd y mae defnyddwyr yn prynu teiars a'u helpu i wneud dewisiadau gwybodus am un o agweddau diogelwch pwysicaf cerbydau.

Rydym wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf yn datblygu ac yn profi Motokiki, i greu’r safle cymharu ar sail 'marchnad gyfan' gyntaf ar gyfer teiars sy'n wirioneddol ddi-duedd. Rydym nid yn unig yn rhoi llawer mwy o ddewis a gwybodaeth gynhwysfawr i bobl am brisiau, ond rydym hefyd yn darparu ffeithiau hanfodol ar agweddau pwysig eraill ar ddiogelwch ac effeithlonrwydd teiars. Bydd buddsoddiad heddiw gan Maven a Banc Datblygu Cymru yn ein galluogi i ddod â gwasanaeth trawsffurfiol ac aflonyddgar i'r diwydiant teiars a modurwyr y wlad."