Rheolwr datblygu portffolio

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio rheolwr datblygu portffolio a fydd yn seiliedig yn Nghaerdydd.

Pwrpas y swydd

Pwrpas sylfaenol y rôl fydd cyflawni enillion cadarnhaol ar fuddsoddiadau portffolio ecwiti Banc Datblygu Cymru a gwybodaeth portffolio o ansawdd uchel. Disgwylir i ddeiliad y swydd fabwysiadu dull rhagweithiol o ddatblygu a gwireddu gwerth mewn buddsoddiadau portffolio.

Bydd deilydd y swydd yn cynorthwyo i reoli portffolio o fuddsoddiadau a wnaed gan Fuddsoddiadau Banc Datblygu Cymru a bydd angen iddynt adeiladu perthynas waith agos â chleientiaid i fodloni gofynion Buddsoddiadau Banc Datblygu Cymru ac ychwanegu gwerth at y buddsoddiad gwreiddiol a wnaed. Bydd gofyn meddu ar gymwyseddau technegol, dylanwadol a rhyngbersonol cryf i sicrhau'r budd mwyaf posibl ar fuddsoddiadau Banc Datblygu Cymru.

Yn ogystal, bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am ddarparu buddsoddiadau ecwiti twf uchel trwy dargedu Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) Cymru a'r portffolio o fuddsoddiadau dyled presennol.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Cymryd y prif gyfrifoldeb am reoli buddsoddiadau twf a nodwyd trwy dîm o Swyddogion Portffolio ar draws Grŵp Banc Datblygu Cymru.
 • Gyrru'r tîm i nodi a chyflwyno buddsoddiadau ecwiti newydd, ar sail egsclwsif trwy gyfrwng dulliau gweithredu uniongyrchol at fusnesau bach a chanolig eu maint a thrwy bortffolio dyled presennol Banc Datblygu Cymru.
 • Arwain, rheoli, cymell a chefnogi tîm o Swyddogion Portffolio a Gweinyddwyr, a datblygu gweithdrefnau rheoli perfformiad addas er mwyn cyflawni allbynnau'r gronfa a gytunwyd arnynt.
 • Lle bo hynny'n briodol, bydd deiliad y swydd yn cynnal perthynas â chwmnïau portffolio ac yn ymgymryd â gweithgaredd monitro uniongyrchol.
 • Sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd i ddatblygu gwerth yng nghwmnïau portffolio twf Banc Datblygu Cymru. Gyrru sefyllfaoedd ymadael llwyddiannus, gan wneud y gorau o werth y portffolio bob amser
 • Datblygu cynllun gweithredu priodol gyda swyddogion portffolio i sicrhau bod holl gleientiaid y portffolio yn cael eu monitro'n effeithiol.
 • Monitro ac asesu gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys gwybodaeth ariannol i baratoi adroddiadau angenrheidiol ar berfformiad cwmnïau portffolio.
 • Pennu a gweithredu strategaethau ar gyfer datblygu ac ymadawiadau buddsoddiadau twf llwyddiannus.
 • Darparu cymorth buddsoddi ar gyfer cwmnïau portffolio twf ar ffurf lefelau priodol o ddyled neu gyllid ecwiti.
 • Cynnal perthnasoedd gwaith cynhyrchiol yn fewnol ac yn allanol gyda rhanddeiliaid tîm portffolio.
 • Darparu arweiniad a chyfraniad strategol i gwmnïau buddsoddi - gallai hyn gynnwys mynychu Cyfarfodydd y Bwrdd ar sail sylwedydd - ac yn y pen draw, creu gwerth cyfranddalwyr er budd Banc Datblygu Cymru a chyfranddalwyr eraill.
 • Nodi ac amlygu achosion lle mae buddsoddiad Banc Datblygu Cymru naill ai mewn perygl neu lle mae potensial twf cyfyngedig, gan gysylltu â'r Swyddog Portffolio i drefnu trefniadau monitro priodol ar gyfer buddsoddiadau o'r fath.
 • Cydlynu digwyddiadau wedi'u teilwra i ychwanegu gwerth at bortffolio neu ar gyfer darpar gwmnïau.
 • Sicrhau bod yr holl ryngweithio â chyrff mewnol ac allanol yn cael ei gynnal yn unol â'r safonau proffesiynol uchaf, gan gynnal a datblygu enw da Banc Datblygu Cymru.
 • Hyrwyddo arfer gorau ar gyfer materion amgylcheddol a materion sydd a wnelo amrywiaeth o fewn y Gronfa.
 • Unrhyw dasg arall y gellir ei diffinio gan y Cyfarwyddwr Portffolio i fodloni anghenion gweithredol yr adran, gan sicrhau bod ymddiriedaeth a hyder buddsoddwyr y Cwmni yn cael eu cadw bob amser.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol 

 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Hyderus mewn rolau arweinyddol, y gallu i gydlynu tasgau prosiect cymhleth
 • Yn gallu gweithio'n annibynnol ac yn hyderus yn eich sgiliau gwneud penderfyniadau eich hun
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau ac ymagwedd benderfynol tuag at gwblhau tasgau mewn modd ansoddol gyda llwyddiant mesuradwy
 • Dealltwriaeth fanwl o arfer orau o ran buddsoddi a rheoli portffolio
 • Gwybodaeth fanwl am fuddsoddiadau ecwiti a'r holl faterion cyfreithiol cysylltiedig
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd rhifol ariannol neu debyg, yn enwedig profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol
 • Profiad rheoli llinell o arwain ac ysgogi tîm
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o amgylchedd Busnesau Bach a Chanolig yng Nghymru
 • Cymhwyster proffesiynol perthnasol

Dymunol

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl y sector gyhoeddus mewn cyllid BBaCh
 • Dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes rhanbarthol
 • Sgiliau cyflwyno
 • Siaradwr Cymraeg
 • Ymwybyddiaeth o faterion busnes busnesau bach a chanolig yng Nghymru.
 • Trwydded yrru
 • Llythrennog mewn Technoleg Gwybodaeth

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais