Rheolwr gwasanaethau TGCh

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio rheolwr gwasanaethau TGCh a fydd yn seiliedig yn Caerdydd.

Pwrpas y swydd

Bydd deilydd y rôl hon yn gyfrifol am reoli, monitro ac adrodd ar ddarparu Gwasanaethau TGCh y Banc Datblygu.

Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys datblygu perthynas effeithiol â chyflenwyr a staff, gan wneud y gorau o ddarparu ystod eang o wasanaethau i ddiwallu anghenion busnes cyfredol ac yn y dyfodol a nodi a chyflawni mentrau ar gyfer gwella gwasanaeth. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cyfrifoldebau rheoli llinell a theithio i safleoedd y Banc Datblygu.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Rheoli'r gwaith o gyflawni gweithgareddau Desg Gwasanaeth TGCh o ansawdd uchel o hirbell
 • Gweithio gydag, a chydlynu gweithgareddau cyflenwyr trydydd parti a chontractwyr i ddylunio, cynllunio a gweithredu prosiectau i'r amserlenni a'r ansawdd sydd eu hangen
 • Ymgysylltu gydag ystod eang o randdeiliaid o fewn y busnes i sicrhau dyluniad cyfannol o wasanaethau TGCh
 • Sicrhau bod prosiectau TGCh yn cael eu cynnal yn drwyadl gan ddefnyddio ystod o fethodolegau rheoli prosiect priodol a bod yr holl wasanaethau yn cael eu dogfennu'n llawn
 • Sicrhau bod mynediad defnyddwyr at wasanaethau TGCh yn ddiogel
 • Adrodd ar berfformiad adrannol a chyflenwyr yn erbyn ystod o gytundebau Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) a Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA)
 • Datblygu rhaglenni arweiniol a hyfforddiant i gefnogi mentrau newydd a sicrhau bod y broses yn cael ei diweddaru ac y glynir ati
 • Rheoli pryniannau ac asedau TGCh
 • Gweithio'n agos gydag aelodau eraill y tîm TGCh i gyfnewid gwybodaeth
 • Hyfforddi, mentora a rheoli aelodau'r tîm
 • Unrhyw dasg arall y gall Pennaeth TGCh ei ddiffinio i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Cofnod amlwg o Wasanaeth TGCh neu Reoli Desg Gwasanaeth
 • Sgiliau a phrofiad ardderchog o reoli cyflenwyr a chontractau
 • Sgiliau ysgrifenedig cryf, gan gynnwys y gallu i ysgrifennu dogfennau technegol ac achosion busnes
 • Profiad amlwg gyda thechnolegau Microsoft, gan gynnwys achrediad technegol fel MCSE neu MCSA
 • Profiad amlwg mewn rolau Rheoli Prosiect neu Reoli Technegol
 • Cymhwyster (au) Rheoli Prosiect Achrededig
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol gydag ystod eang o randdeiliaid technegol ac an-nhechnegol
 • Sgiliau llafar, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Hunan-ddechreuwr sy'n gallu gweithio heb oruchwyliaeth
 • Yn meddu ar y gallu i ddadansoddi sefyllfaoedd neu faterion, y gallu i gipio cyflwr prosesau cyfredol prosesau, nodi gofynion y dyfodol a darparu atebion ymarferol o safon uchel sy'n cwrdd ag anghenion rhanddeiliaid yn effeithiol
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith o dan bwysau ac yn meddu ar agwedd benderfynol tuag at gwblhau tasgau i safon uchel gyda llwyddiant mesuradwy
 • Dealltwriaeth gadarn o brosesau busnes

Dymunol

 • Wedi'ch addysgu hyd Lefel gradd
 • Yn meddu ar Gymhwyster ITIL neu Gymhwyster Rheoli Gwasanaeth TGCh tebyg
 • Dealltwriaeth o weithdrefnau rheoli newid
 • Profiad o dendro neu brosesau caffael drwy gynigion cystadleuol
 • Profiad o ysgrifennu contractau ac amserlenni gwasanaeth
 • Profiad o gwmnïau gwasanaethau ariannol neu broffesiynol
 • Profiad o reoli llinell
 • Profiad o weinyddu a chefnogi amgylcheddau Microsoft

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais