Rheolwr gweithrediadau Hunan-Adeiladu Cymru

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio rheolwr gweithrediadau Hunan-Adeiladu Cymru a fydd yn seiliedig yn Caerdydd.

Pwrpas y swydd

Rheoli holl agweddau gweithredol cynllun Hunan-Adeiladu Cymru ("HAC") newydd. Bydd y Rheolwr Gweithrediadau ("RhG") yn bennaf gyfrifol am: 1) gweithredu'r cynllun HAC newydd yn barod ar gyfer eu lansiad ym mis Ebrill 2019; 2) rheoli pob agwedd ar gyflenwi gweithredol HAC yn barhaus. Manylion pellach fel a ganlyn:

1). Bydd gweithredu'r cynllun newydd yn cynnwys cefnogi'r Cyfarwyddwr Eiddo ("CE") gyda: datblygu pob system, proses a gweithdrefnau ar gyfer y cynllun newydd; cydlynu rhanddeiliaid allweddol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, darparwyr diwydrwydd dyladwy, rheoleiddwyr a gwahanol gyrff diwydiant); a datblygu strategaeth recriwtio a staffio priodol i ddiwallu anghenion y cynllun, yn barod i'w lansio ym mis Ebrill 2019.

2). Bydd rheoli gweithrediad parhaus yn cynnwys: sefydlu'r systemau, prosesau a gweithdrefnau ar draws y tîm HAC newydd, gan sicrhau bod y rhain yn cael eu hadolygu'n rheolaidd ar gyfer cadernid ac effeithlonrwydd; sicrhau bod holl dargedau'r gronfa HAC yn cael eu bodloni a'u hadrodd yn gywir; a rheoli llinell nifer o Weithredwyr Hunan-Adeiladu ("HAC").

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Arwain ar ddatblygu a hyrwyddo'r cynllun a gweithredu model HAC newydd, gan weithio mewn partneriaeth â'r tîm BDC Marchnata a Chyfathrebu.
 • Dylunio, gweithredu a rheoli proses arfarnu ceisiadau ar ôl hynny, i'w chyflwyno gan y HACau.
 • Datblygu a gweithredu rhaglenni hyfforddi priodol mewn partneriaeth â gwahanol randdeiliaid HAC.
 • Arwain hwyluso fforymau rhanddeiliaid, cyfarfodydd a digwyddiadau hyrwyddo, gyda chyfrifoldeb llawn am reoli cyllideb digwyddiadau HAC.
 • Rhoi cymorth i HACau ar bob agwedd ar y broses cytundebau.
 • Ymgysylltu gydag Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru i sicrhau cyflenwad o safleoedd hunan-adeiladu cymwys o ansawdd da ar gyfer dilyniant drwy'r cynllun.
 • Datblygu a gweithredu gweithdrefnau a phrosesau buddsoddi cydymffurfio ar gyfer amgylchedd hyrwyddol ariannol nad yw’n cael ei reoleiddio.
 • Cyfrannu at reolaeth strategol gyffredinol y cynllun HAC i gyflawni ei amcanion yn unol â thargedau perfformiad blynyddol a bennwyd gan Fanc Datblygu Cymru ("BDC").
 • Cynnal perthynas waith fewnol arweiniol gydag adrannau gwasanaeth BDC a rhwydweithiau allanol, gan gynnwys y Ffederasiwn Meistr Adeiladwyr, sefydliadau Cyllid a phroffesiynol y DU.
 • Dirprwyo ar gyfer y CE mewn digwyddiadau rhwydweithio a datblygu busnes allanol pan fo angen.
 • Unrhyw dasg arall y gall y CE ei nodi i ddiwallu anghenion gweithredol y cynllun HAC.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan-gymhelliant gyda'r gallu i gymryd ymagwedd ragweithiol a'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Profiad o reoli adroddiadau llinell lluosog.
 • Profiad o ddatblygu eiddo a gallu i weithio trwy drafodion cysylltiedig â heriau technegol a hynny gyda dim ond ychydig iawn o gymorth a goruchwyliaeth.
 • Profiad o baratoi adroddiadau a chyflwyniadau i safon uchel.
 • Dealltwriaeth o brosesau a gweithdrefnau asesu risg a buddsoddi.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf.
 • Hyderus yn eich gallu chi eich hun i wneud penderfyniadau.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau.
 • Sylw i fanylion.
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol, adroddiadau prisio ac astudiaethau dichonolrwydd.
 • Gwybodaeth am weithdrefnau swyddfa a phrosesau talu, a datblygu systemau gweinyddol.
 • Profiad o gysylltu â chleientiaid a sefydliadau allanol ar lefel uwch.
 • Medrus gyda TG gan gynnwys defnyddio Word, Excel, PowerPoint ac Outlook.

Dymunol 

 • Profiad o ddatblygu a gwella swyddogaethau adrodd ar gyfer dibenion rheoli cronfa.
 • Profiad o wella a chynnal systemau, gweithdrefnau a thempledi allweddol.
 • Profiad o werthuso cymwysiadau yn feirniadol, cytundebau / bargeinion a chydbwyso ystyriaethau tanategu gyda chymhellion buddsoddi ariannol.
 • Profiad o adroddiadau llinell hyfforddi; gan asesu eu cryfderau, eu gwendidau a threfnu hyfforddiant neu gyfleoedd i gael profiad fel sy'n ofynnol i ddiwallu eu hanghenion datblygu.
 • Profiad o reoli rhanddeiliaid allanol allweddol.
 • Dealltwriaeth o Grŵp BDC a'i weithgareddau.
 • Rhwydwaith sefydledig ar draws sector eiddo Cymru.
 • Profiad blaenorol o weithio mewn cwmni a reoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.
 • Siaradwr Cymraeg.
 • Trwydded Yrru.

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais