Rheolwr prosiect – cwmwl

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio rheolwr prosiect a fydd yn seiliedig yn Caerdydd. Cyflog i'w drafod yn ddibynnol ar brofiad. 

Pwrpas y swydd

Bydd y rôl yn gyfrifol am reoli prosiect ar gyfer dewis gwasanaethau cyflenwr trydydd parti (neu gyflenwyr) i gynllunio a gweithredu mudo ystâd serfer y Banc Datblygu i'r cwmwl.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Trosi strategaeth cwmwl y Pennaeth TGCh yn fanyleb caffael
 • Rhedeg prosiect (au) caffael i ddewis cyflenwr (wyr) trydydd parti
 • Rheoli'r cyswllt o ddydd i ddydd gyda'r cyflenwr (wyr) a ddewiswyd
 • Rheoli unrhyw ryngweithio sy'n digwydd rhwng y cyflenwr / cyflenwyr a ddewiswyd a'r darparydd gwasanaeth TGCh trydydd parti presennol
 • Sicrhau bod pob dibyniaeth rhwng gwasanaethau TGCh yn cael ei nodi fel rhai i'w gynnwys yn y cynllun pontio
 • Adrodd ar gynnydd y prosiect gan roi sylw arbennig i reoli risg
 • Gweithio'n agos gyda'r Tîm TGCh i gyfnewid gwybodaeth
 • Gweithio'n agos gyda'r tîm Risg, Cyfreithiol a Chydymffurfiaeth i sicrhau bod pob gwasanaeth yn cael eu caffael trwy gyfrwng dull sy’n cydymffurfio
 • Ymgysylltu gydag ystod eang o randdeiliaid o fewn y busnes er mwyn cipio gofynion ac adrodd ar gynnydd y prosiect
 • Unrhyw dasg arall y gall y Pennaeth TGCh eu diffinio i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Profiad amlwg gyda thechnolegau Microsoft, gan gynnwys achrediad technegol fel MCSE neu MCSA
 • Profiad amlwg mewn rolau Rheoli Prosiect neu rolau Rheoli Technegol Cymhwyster (au) Rheoli Prosiect Achrededig
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol gydag ystod eang o randdeiliaid technegol ac an-nhechnegol
 • Sgiliau a phrofiad cryf o reoli cyflenwyr
 • Gwybodaeth weithredol gref am dechnolegau cwmwl
 • Sgiliau llafar, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Sgiliau ysgrifenedig cryf, gan gynnwys y gallu i ysgrifennu dogfennau technegol
 • Hunan-ddechreuwr sy'n gallu gweithio heb oruchwyliaeth
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau ac agwedd benderfynol tuag at gwblhau tasgau hyd safon uchel gyda llwyddiant mesuradwy
 • Dealltwriaeth gadarn o brosesau busnes
 • Yn meddu ar ymagwedd hyblyg tuag at oriau gwaith

Dymunol

 • Wedi'ch addysgu hyd lefel gradd
 • Yn meddu ar gymhwyster ITIL neu Gymhwyster Rheoli Gwasanaeth TGCh neu debyg
 • Profiad o reoli prosiectau pontio tebyg sy'n gysylltiedig â chymylau
 • Profiad o bolisïau, gweithdrefnau a phrosesau tendro caffael
 • Profiad o gwmnïau gwasanaethau ariannol neu broffesiynol
 • Profiad o reoli llinell
 • Dealltwriaeth o Reoli Risg

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais