Rheolwr prosiect - seilwaith

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio rheolwr prosiect a fydd yn seiliedig yn Caerdydd. Cyflog i'w drafod yn ddibynnol ar brofiad. 

Pwrpas y swydd

Bydd y rôl yn gyfrifol am reoli prosiect nifer o brosiectau, yn seiliedig ar seilwaith TGCh y banc datblygu gyda ffocws cychwynnol penodol ar ddiogelwch a gwybodaeth rheoli.

Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys gweithio'n agos gyda'r tîm TGCh, darparwr gwasanaeth TG allanol ac ystod eang o randdeiliaid mewnol er mwyn dylunio, profi a gweithredu atebion TGCh. Nod cyffredinol y prosiectau hyn fydd gwella defnyddioldeb, perfformiad a diogelwch seilwaith TGCh i ddiwallu anghenion gweithlu mwy hyblyg. Bydd cyfran sylweddol o'r rôl yn cynnwys creu Datganiadau Gwaith technegol i'w gweithredu gan y darparwr gwasanaeth TG a gontractir yn allanol a rheoli cylch bywyd llawn gwasanaeth trosglwyddo o brofion derbyn defnyddwyr i weithrediad cyflwr cyson.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Rheoli prosiect nifer o brosiectau i wella perfformiad a diogelwch Seilwaith TGCh y Banc Datblygu
 • Gweithio'n agos gyda'r Tîm TGCh a darparwr gwasanaeth TGCh allanol i gynllunio a gweithredu prosiectau yn unol â'r amserlenni a'r ansawdd angenrheidiol
 • Ymgysylltu gydag ystod eang o randdeiliaid o fewn y busnes i sicrhau bod yr holl atebion / ddatrysiadau yn cael eu dylunio yn gyfannol
 • Sicrhau profion, hyfforddiant a dogfennau priodol ar gyfer yr holl gynnyrch newydd a ddefnyddir
 • Gweithio'n agos gydag aelodau eraill o'r tîm TGCh i gyfnewid gwybodaeth
 • Unrhyw dasg arall y gall y Pennaeth TGCh ei diffinio i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Profiad amlwg gyda thechnolegau Microsoft, gan gynnwys achrediad technegol fel MCSE neu MCSA
 • Profiad amlwg mewn rolau Rheoli Prosiect neu rolau Rheoli Technegol
 • Cymhwyster (au) Rheoli Prosiect Achrededig
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol gydag ystod eang o randdeiliaid technegol ac an- nhechnegol
 • Sgiliau a phrofiad cryf o reoli cyflenwyr
 • Sgiliau llafar, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Sgiliau ysgrifenedig cryf, gan gynnwys y gallu i ysgrifennu dogfennau technegol
 • Gwybodaeth weithredol gref o gynhyrchion sy'n gysylltiedig â diogelwch
 • Hunan-ddechreuwr sy'n gallu gweithio heb oruchwyliaeth
 • Yn meddu ar y gallu i ddadansoddi sefyllfaoedd neu faterion, nodi cyflwr prosesau cyfredol, nodi gofynion y dyfodol a darparu atebion / datrysiadau ymarferol o ansawdd uchel sy'n cwrdd ag anghenion rhanddeiliaid yn effeithiol
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau ac yn meddu ar ymagwedd benderfynol tuag at gwblhau tasgau hyd safon uchel gyda llwyddiant mesuradwy
 • Dealltwriaeth gadarn o brosesau busnes
 • Yn meddu ar ymagwedd hyblyg tuag at oriau gwaith

Dymunol

 • Wedi cael addysg hyd lefel gradd
 • Yn meddu ar Gymhwyster ITIL neu Gymhwyster Rheoli Gwasanaeth TGCh tebyg
 • Achrediad diogelwch TGCh
 • Profiad o dechnolegau cwmwl
 • Profiad o gwmnïau gwasanaethau ariannol neu broffesiynol
 • Profiad o reoli llinell

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais