Swyddog cefnogi portffolio

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog cefnogi portffolio a fydd yn seiliedig yn Wrecsam. 

Pwrpas y swydd

Pan fydd buddsoddiadau wedi cael eu nodi fel rhai sy'n “wynebu risg”, prif gyfrifoldeb y tîm risg ac ailstrwythuro yw datblygu dealltwriaeth fanwl o bortffolios cleientiaid a meithrin cysylltiadau gwaith agos gyda nhw er mwyn sicrhau'r enillion mwyaf posib ar fuddsoddiadau o’r fath.

Gweithredu fel rheolwr cyfrif a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer portffolio o fuddsoddiadau microfenthyciad sy'n tangyflawni. Cynnal a bod yn bresennol mewn cyfarfodydd gyda chwmnïau'r portffolio fel y bo’n briodol. Datblygu strategaethau adfer a’u rhoi ar waith.

Sicrhau bod y lefel uchaf o fuddsoddi a chymorth gweinyddol yn cael eu cynnal ar gyfer pob agwedd ar weithgareddau’r tîm risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol, a hynny mewn modd effeithlon a phroffesiynol.

Rhoi cymorth gweithredol arbenigol i gyflawni gweithgareddau bob dydd, amcanion cynlluniau gweithredol a datblygiad parhaus yr adran.

 

 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Rheoli portffolio

 • Bod yn gyfrifol am reoli portffolio o fuddsoddiadau “micro” sydd wedi’u nodi fel rhai a allai achosi risg o golledion ariannol i Fanc Datblygu Cymru.
 • Gweithredu fel man cyswllt ar gyfer swyddogion portffolio yn y tîm microfenthyciadau yng nghyswllt rheoli busnesau sydd dan straen.
 • Datblygu cynlluniau gweithredu priodol ar gyfer buddsoddiadau sy’n tangyflawni a/neu sy'n “wynebu risg”, gyda chytundeb rheolwr/cyfarwyddwr y portffolio - risg cydymffurfiaeth a chyfreithiol, gan sicrhau’r enillion mwyaf posib ar gyfer y banc datblygu, gan gynnwys hybu cynlluniau trawsnewid, strategaethau gadael a chamau adfer, fel y bo’n briodol.
 • Cefnogi ymdrech y grŵp i wella perfformiad buddsoddiadau yn barhaus. Nodi unrhyw themâu/materion sy'n codi dro ar ôl tro wrth ddadansoddi’r amgylchiadau sy’n arwain at gleientiaid yn tangyflawni/dan straen, a rhoi gwybod amdanynt er mwyn llywio buddsoddiadau a strategaethau ar gyfer rheoli’r portffolio ar gyfer y dyfodol.
 • Cynnal cyswllt rheolaidd a chymesur â chwmnïau sy’n gleientiaid yn y portffolios risg ac ailstrwythuro er mwyn sicrhau ein bod yn deall eu hamgylchiadau ar y pryd, a meithrin cysylltiadau cynhyrchiol â'r rheolwyr. Teilwra strategaethau cyswllt i amgylchiadau'r busnes dan sylw.
 • Pan fo’n briodol, cyflwyno cymorth trydydd parti i fusnesau sy'n gleientiaid, gan fanteisio ar gysylltiadau ag Ymarferwyr Ansolfedd, a’r gymuned cyngor busnes yn ehangach.
 • Mynd i gyfarfodydd gyda chleientiaid a chyfryngwyr er mwyn i fuddsoddiadau’r Banc Datblygu gael eu hadfer yn llwyddiannus.
 • Casglu cymaint â phosib o ddata Dangosyddion Perfformiad Allweddol o fusnesau'r portffolio, a chyflawni hynny’n brydlon.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol sy'n ymwneud â chredyd defnyddwyr rheoleiddiedig.
 • Creu a chadw dogfennau cywir ar gyfer gweithgareddau'r holl gwmnïau sy’n gleientiaid.
 • Sicrhau bod yr holl ryngweithiadau ag aelodau a chyrff mewnol ac allanol yn cael eu cynnal yn unol â'r safonau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid er mwyn sicrhau adborth amserol i bartïon priodol.

Dogfennau risg

 • Fel aelod brwd o’r adran, dylech weithio’n agos i helpu gyda’r broses o ailstrwythuro buddsoddiadau a/neu’r broses adfer, gan gynnwys cydlynu a, lle y bo hynny’n briodol, cynhyrchu dogfennau cyfreithiol a dogfennau ynglŷn â ‘thynnu arian i lawr’, a chysylltu ag ymgynghorwyr allanol.
 • Helpu gyda gweithgareddau adfer y tîm a’u cydymffurfiaeth â gofynion y Ddeddf Credyd Defnyddwyr drwy roi gweithdrefnau diffygdalu Banc Datblygu Cymru ar waith, gan gynnwys cynhyrchu gohebiaeth ffurfiol yn ymwneud ag ôl-ddyledion, diffygdalu a galw am daliadau, ac ati.

Cymorth gweinyddol

 • Rheoli'r holl ddogfennau sy’n ymwneud â buddsoddi a’r systemau casglu data gan gynnwys CRM, SharePoint, ac ati ar gyfer yr adran.
 • Paratoi dogfennau, adroddiadau, cofnodion ac agendâu i helpu cyfarfodydd y tîm a chyfarfodydd eraill.
 • Os bydd angen, helpu i lunio a gwirio ffeiliau buddsoddi ac ailstrwythuro cyn tynnu’r arian i lawr.
 • Unrhyw dasg arall gan reolwr/cyfarwyddwr y portffolio risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol er mwyn diwallu anghenion gweithredol yr adran.  

Gwybodaeth, sgiliau, gallu a phrofiad

Hanfodol

 • Llawn cymhelliant ac yn gallu mabwysiadu agwedd ragweithiol, ac yn gweithio’n effeithlon heb fawr ddim o oruchwyliaeth.
 • Cyfforddus yn delio â gwaith sensitif ynglŷn â chleientiaid pan mae amser yn allweddol.
 • Canolbwyntio ar ganlyniadau. Gallu blaenoriaethu a threfnu llwyth gwaith, a gallu gweithio’n effeithiol o dan bwysau a chyrraedd targedau.
 • Brwdfrydedd a natur benderfynol er mwyn cwblhau gwaith i safonau uchel.
 • Dealltwriaeth o gyfraith cwmnïau a dealltwriaeth o faes ymarfer a chyfraith ansolfedd.
 • Dealltwriaeth o’r gyfraith sy’n ymwneud ag ymarfer a gweithgareddau sy’n berthnasol i gyllid, gan gynnwys benthyciadau sy'n cael eu llywodraethu gan y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol da. Gallu addasu eich dull gweithredu er mwyn meithrin cysylltiadau gwaith cynhyrchiol â pherchnogion busnesau sy’n gleientiaid ac sydd dan straen.
 • Sgiliau trafod a datrys problemau.
 • Sgiliau gwei+nyddu a threfnu cryf.
 • Rhoi sylw trylwyr i fanylion.
 • Wedi ymrwymo i ddatblygu gwybodaeth ac arbenigedd.
 • Sgiliau cyfrifiadurol ac yn gallu defnyddio Pecynnau Microsoft Office.
 • Safon gyffredinol dda o addysg – TGAU, NVQ Lefel 2/3 neu safon gyfatebol

Dymunol

 • Siarad Cymraeg
 • Ymwybyddiaeth o’r materion sy’n gysylltiedig â busnesau bach a chanolig yng Nghymru

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais