Swyddog cyfathrebiadau

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog cyfathrebiadau a fydd yn seiliedig yn Wrecsam.

Pwrpas y swydd

Bydd y Swyddog Cyfathrebiadau yn datblygu ac yn darparu cyfathrebiadau wedi'u targedu at gynulleidfaoedd allweddol fel yr arweinydd Marchnata a Chyfathrebu ar gyfer is-frandiau FW Capital a Banc Datblygu Cymru. Bydd angen i ddeiliad y swydd ddatblygu perthynas waith dda gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol i ddatblygu gwybodaeth gynhwysfawr o'r farchnad a chynyddu cyfleoedd ar gyfer creu a chynnal ymwybyddiaeth.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Datblygu a chyflawni cynllun cyfathrebu marchnata integredig ar gyfer brand FW Capital ac is-frandiau BDC ar draws cysylltiadau cyhoeddus, marchnata ac ar-lein
 • Cydlynu aelodau'r tîm marchnata er mwyn cyflawni elfennau o'r cynllun gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau a lletygarwch, prosiectau gwefan a diweddariadau a Chysylltiadau Cyhoeddus.
 • Datblygu perthnasau gyda chyfryngau allweddol i ddiogelu a sicrhau sylw cynyddol
 • Cynnal perthynas waith gadarnhaol â rhanddeiliaid allanol, yn enwedig cyflawni elfennau marchnata a chyfathrebu contractau rheoli cronfeydd
 • Gweithio'n agos â rhanddeiliaid mewnol i nodi cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Rheoli cyflenwyr trydydd parti
 • Sicrhau bod y cynnwys perthnasol ar y fewnrwyd ac ar wefannau'r Grŵp yn gywir ac yn cael ei ddiweddaru
 • Monitro a dadansoddi perfformiad ymgyrchu i sicrhau bod targedau'n cael eu bodloni
 • Ymgymryd ag unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y Rheolwr Cyfathrebu i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Lleiafswm o 5 mlynedd o brofiad cyfathrebu marchnata perthnasol gan gynnwys drafftio ac adolygu cysylltiadau cyhoeddus, datblygu perthnasoedd gyda newyddiadurwyr, gwerthu a rheoli cyflenwyr llawrydd / cyflenwyr trydydd parti;
 • Rheoli rhanddeiliaid a dylanwadu
 • Profiad o ddefnyddio gwahanol geisiadau / pecynnau TG, gan gynnwys cymwysiadau MS Office, Rheoli Perthynas Cleientiaid (CRM), SharePoint a systemau rheoli cynnwys;
 • Gwybodaeth a phrofiad da o gyflwyno ymgyrchoedd;
 • Yn meddu ar ddycnwch a'r gyriant personol i gyflawni amcanion gyda chanlyniadau o safon uchel;
 • Unigolyn brwdfrydig sy'n meddwl mewn ffordd arloesol sy'n meddu ar hunan-gymhelliant ac agwedd hyblyg tuag at gyflawni canlyniadau o safon uchel;
 • Chwaraewr tîm da sy'n gallu ymgymryd â gwahanol rolau pan fo hynny'n briodol ac yn meddu ar brofiad o adeiladu timau / perthnasoedd trawsadrannol.
 • Sgiliau gwrando, ysgrifenedig a llafar ardderchog;
 • Sgiliau trefnu / cynllunio cryf a llygad graff am fanylion;
 • Sgiliau rhyngbersonol da ac yn meddu ar y gallu i flaenoriaethu gwaith dan bwysau.
 • Profiad o weithio gyda / o gyhoeddi cynnwys marchnata dwyieithog, yn enwedig defnyddio'r iaith Gymraeg;

Dymunol

 • Gallu profedig a phrofiad amlwg mewn rôl debyg, yn y sector gwasanaethau ariannol yn ddelfrydol;
 • Dealltwriaeth dda o rôl Banc Datblygu Cymru / FW Capital yn yr economi, diwydiant a masnach yn ogystal ag anghenion buddsoddi busnesau bach a chanolig;
 • Cymhwyster marchnata cydnabyddedig (diploma CIM fyddai orau) neu'n barod i astudio ar gyfer cymhwyster marchnata perthnasol;
 • Trwydded yrru lawn.

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais