Swyddog Hunan Adeiladu

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio Swyddog Hunan Adeiladu a fydd yn seiliedig yn Caerdydd / Wrecsam / Llanelli. Cyflog cychwynnol o £29,462.

Pwrpas y swydd

Mae'r Swyddog Hunan Adeiladu yn gyfrifol am werthuso a chyflawni buddsoddiadau o dan gynllun Hunan Adeiladu Cymru (HAC) Banc Datblygu Cymru.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feithrin perthynas waith agos yn fewnol a chyda darparwyr gwasanaeth i gynyddu eu gwybodaeth am y farchnad a'u gallu i ddarparu gwerth ychwanegol i ddarpar gleientiaid. Bydd dealltwriaeth gref o ofynion a blaenoriaethau cwsmeriaid yn allweddol i sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bodloni meini prawf buddsoddi BDC.

Bydd deiliad y swydd yn meddu ar alluoedd rhyngbersonol a datrys problemau datblygedig. Mae rhoi sylw i fanylion a dull rhagweithiol, ymarferol hefyd yn rhagofynion hanfodol ar gyfer y rôl hon. Byddai'n dda o beth petaech yn meddu ar ddealltwriaeth o gyllid eiddo hefyd.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Bod yn gyfrifol am reoli gofynion manwl am geisiadau, yn amrywio o gamau cychwynnol yr ymholiad hyd at gwblhau'r prosiectau adeiladu, gan weithio'n agos gyda chleientiaid a'u hadeiladwyr i gyflawni prosiectau yn llwyddiannus.
 • Cynnal diwydrwydd dyladwy rheoli, ariannol a thechnegol trylwyr (darperir hyfforddiant ar ei gyfer) wrth ystyried cyfleoedd HAC.
 • Ymgymryd â rôl trafod achosion, gan sicrhau deialog barhaus gydag ymgeiswyr, rhanddeiliaid a chydweithwyr ynghylch cynnydd a gweithgaredd.
 • Negodi telerau ac amodau ar gytundebau unigol yn seiliedig ar asesiad risg fesul achos.
 • Rheoli portffolio o hyd at 25 o achosion byw, ymgymryd â gwaith monitro a rheoli perthynas yn unol â gweithdrefnau ac yn ôl cyfarwyddyd y Rheolwr Gweithrediadau. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu â chleientiaid o ddydd i ddydd, cynnal ymweliadau cynnydd rheolaidd ar y safle, anfon datganiadau, gwerthuso cyflwyniadau gwariant yn feirniadol, ymdrin gydag ail-forgeisi ac adbryniannau.
 • Datblygu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid proffesiynol, gan gynnwys cyfreithwyr, priswyr, syrfewyr meintiau, adeiladwyr / crefftwyr, cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a chwmnïau morgais.
 • Darparu gwasanaeth cywir, cwrtais, brwdfrydig a phroffesiynol i'r holl randdeiliaid allanol a mewnol ac ymateb yn unol â hynny i'r holl ymholiadau a dderbynnir drwy'r wefan, dros e-bost a’r ffôn.
 • Bod yn bendant wrth wneud penderfyniadau, cymryd cyfrifoldeb a bod yn barod i gael sgyrsiau anodd gyda chleientiaid.
 • Paratoi adroddiadau cryno a phapurau sancsiwn i'w cyflwyno.
 • Sicrhau bod dogfennau cyfreithiol a gofynion rheoleiddio posibl yn cael eu cwblhau.
 • Datblygu a chynnal gwybodaeth dechnegol a phenodol i ddiwydiant i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgarwch buddsoddi.
 • Monitro ceisiadau sydd yn yr arfaeth yn rhagweithiol trwy gynhyrchu adroddiadau trylwyr. Diweddaru cofnodion yn unol â hynny i sicrhau bod lefelau cywirdeb yn cael eu cadw ar y system rheoli cofnodion cleientiaid (CRM), gan adrodd yn ôl i'r Rheolwr Gweithrediadau gydag unrhyw faterion.
 • Gwneud y gorau o gasglu data Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) gan gleientiaid BDC mewn modd amserol.
 • Cymryd rhan a chynrychioli BDC, lle bo'n briodol, mewn cyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau a gweithgareddau grŵp ar y cyd.
 • Gweithredu o dan Ganllawiau Gweithredol Buddsoddi.
 • Paratoi adroddiadau cryno a phapurau sancsiwn i'w cyflwyno.
 • Sicrhau bod dogfennau cyfreithiol a gofynion rheoleiddio posibl yn cael eu cwblhau.
 • Datblygu a chynnal gwybodaeth dechnegol a phenodol i ddiwydiant i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgarwch buddsoddi.
 • Monitro ceisiadau sydd yn yr arfaeth yn rhagweithiol trwy gynhyrchu adroddiadau trylwyr. Diweddaru cofnodion yn unol â hynny i sicrhau bod lefelau cywirdeb yn cael eu cadw ar y system rheoli cofnodion cleientiaid (CRM), gan adrodd yn ôl i'r Rheolwr Gweithrediadau gydag unrhyw faterion.
 • Gwneud y gorau o gasglu data Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) gan gleientiaid BDC mewn modd amserol.
 • Cymryd rhan a chynrychioli BDC, lle bo'n briodol, mewn cyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau a gweithgareddau grŵp ar y cyd.
 • Gweithredu o dan Ganllawiau Gweithredol Buddsoddi.
 • Cyfrannu at weithrediad BDC fel cwmni rheoli cronfa proffesiynol.
 • Cyfrannu at farchnata a hyrwyddo BDC.
 • Ymgymryd ag unrhyw dasg arall a allai gael ei diffinio gan y Rheolwr Gweithrediadau i ddiwallu anghenion gweithredol y tîm Hunan-Adeiladu Cymru
 • Gweithredu o dan Ganllawiau Gweithredol Buddsoddi.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan-gymhelliant a'r gallu i gymryd agwedd ragweithiol a gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Dealltwriaeth o asesiadau risg a phrosesau a gweithdrefnau buddsoddi.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf.
 • Hyderus yn eich gallu eich hun i wneud penderfyniadau.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau.
 • Cywirdeb ardderchog a sylw craff am fanylion.
 • Yn llythrennog mewn TG / PC gyda'r gallu i ddefnyddio pecynnau Microsoft Office

Dymunol 

 • Profiad ym maes bancio / cyllid.
 • Profiad o ddatblygu eiddo.
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol, adroddiadau prisio ac astudiaethau dichonoldeb.
 • Siaradwr Cymraeg.
 • Trwydded Yrru

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais

Dyddiad cau 1 Gorffennaf.