Swyddog monitro portffolio

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog monitro portffolio a fydd yn seiliedig yn Llanelli.

Pwrpas y swydd

Cynorthwyo gyda'r gwaith o reoli buddsoddiadau portffolio Banc Datblygu Cymru, a wneir gan unrhyw ran o Grŵp BDC. Trwy fonitro buddsoddiadau benthyciadau portffolio yn rhagweithiol, ceisio lleihau'r perygl o golled ariannol a gwneud y gorau o'r elw o fuddsoddiadau Grŵp BDC.

Bydd angen i ddeilydd y swydd adeiladu perthynas waith agos yn fewnol a chyda chyflwynwyr busnes allanol a darparwyr gwasanaeth i gynyddu eu gwybodaeth am y farchnad a'u gallu i ddarparu gwerth ychwanegol i gleientiaid portffolio. Bydd dealltwriaeth gynhwysfawr o bortffolio deilydd y swydd yn cael ei gynnal trwy fonitro a thrwy gynnal cyswllt rheolaidd. Lle nodwyd bod buddsoddiadau naill ai mewn perygl neu a chanddynt botensial sylweddol ar gyfer twf, gwneud croesgyfeiriadau addas i'r tîm portffolio mwyaf priodol.   Bydd deilydd y swydd yn meddu ar allu rhyngbersonol a datrys problemau datblygedig. Mae sgiliau technegol bancio cryf, llygad graff am fanylder ac ymagwedd ragweithiol yn rhagofynion hanfodol hefyd ar gyfer y rôl hon.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Monitro rhan sylweddol o bortffolio benthyciadau'r Banc Datblygu.
 • Datblygu cynllun gweithredu priodol gyda chytundeb rheolwr y tîm monitro portffolio i sicrhau arferion monitro portffolio manwl.
 • Cynnal cyswllt priodol â busnesau cleientiaid er mwyn datblygu dealltwriaeth gyfredol o fusnesau cleient a'u sefyllfa ariannol. Dylai cysylltiad o'r fath gael ei deilwra i ddiwallu anghenion pob cleient a gall gynnwys presenoldeb mewn cyfarfodydd bwrdd.
 • Cynhyrchu a chynnal systemau monitro perthnasol, cywir ar gyfer holl weithgareddau cwmnïau cleientiaid.
 • Monitro ac asesu gwybodaeth berthnasol gan gynnwys gwybodaeth ariannol er mwyn paratoi adroddiadau angenrheidiol ar berfformiad cwmnïau portffolio. Gwneud argymhellion wedi eu cydbwyso i uwch reolwyr lle mae angen rowndiau buddsoddi ychwanegol.
 • Datblygu a gwella enw da'r Banc Datblygu fel darparwr buddsoddi proffesiynol.
 • Sicrhau bod yr holl ryngweithiad â chyrff mewnol ac allanol yn cael eu cynnal yn unol â'r safonau gwasanaeth cwsmeriaid uchaf er mwyn sicrhau adborth amserol ar gyfer partïon priodol.
 • Ymgymryd â dyletswyddau eraill ar sail 'ad hoc' pan fo'r cwmni yn ymofyn hynny. 

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad proffesiynol

Hanfodol 

 • Yn meddu ar hunan gymhelliant a'r gallu i gymryd ymagwedd ragweithiol a gweithio'n effeithlon heb oruchwyliaeth. Yn gyfforddus wrth ymdrin â gwaith sensitif i gleientiaid sy’n hanfodol bwysig o ran amseriad.
 • Y gallu i ganolbwyntio ar ganlyniadau.
 • Chwaraewr tîm cryf
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau a chwrdd â thargedau. Yr awydd ac agwedd benderfynol tuag at gwblhau gwaith mewn modd ansoddol.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol da. Sgiliau datrys problemau cryf.
 • Dealltwriaeth o gyfraith cwmnïau a gweithdrefnau bwrdd.
 • Y gallu i asesu cynigion buddsoddi a llunio cynigion buddsoddi cytbwys.
 • Profiad o weithio mewn rôl rheoli perthynas mewn banc neu mewn amgylchedd ariannol tebyg ac yn arbennig, profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol hyd lefel uchel.
 • Yn llythrennog wrth ddefnyddio TG / PC gyda'r gallu i ddefnyddio pecynnau Microsoft Office.
 • Cymhwyster proffesiynol perthnasol neu brofiad diwydiant perthnasol ym maes bancio neu gyfrifeg.
 • Trwydded yrru. 

Dymunol  

 • Ymwybyddiaeth o faterion busnes yng Nghymru
 • Ymagwedd hyblyg tuag at oriau gweithio
 • Sgiliau cyflwyno
 • Y gallu i siarad Cymraeg

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais