Swyddog portffolio

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog portffolio a fydd yn seiliedig yng Nghymru.

Pwrpas y swydd

Pan fo buddsoddiadau wedi'u nodi fel rhai "mewn perygl", prif gyfrifoldeb y tîm Risg ac Ailstrwythuro yw datblygu dealltwriaeth fanwl o berthynas waith a chysylltiadau agos â chleientiaid portffolio a gwneud y mwyaf o'r enillion ar fuddsoddiadau o'r fath.

Gweithredu fel y Rheolwr Cyfrif a'r pwynt cyswllt cynradd ar gyfer portffolio o fuddsoddiadau sy'n tan berfformio. Mynychu a chynnal cyfarfodydd gyda chwmnïau portffolio fel sy'n briodol. Datblygu a gweithredu strategaethau adfer.

Cefnogi gweithgareddau timau portffolio eraill ar draws Grŵp y Banc Datblygu. Lle mae buddsoddiadau'n dangos arwyddion cynnar o drallod, cydweithio'n agos â chydweithwyr a busnesau cleientiaid i ddiagnosio achosion o dan berfformiad a nodi a gweithredu cynlluniau ar gyfer newid.

Lle bo hynny'n briodol, gwerthuso a chyflwyno ceisiadau am gyllid o'r Cynllun Ymchwil a Datblygu ar gyfer sancsiwn mewnol.

Drwy'r dulliau hyn, a thrwy dynnu ar gefnogaeth strategol a gweithredol trydydd parti trwy ddefnyddio / gysylltu â Rheolwyr Dros Dro, Cyfarwyddwyr Anweithredol ac Ymarferwyr Ansolfedd, rheoli a lleihau'r golled ariannol i'r Banc Datblygu o'i fuddsoddiadau "mewn perygl".

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Cymryd cyfrifoldeb dros reoli portffolio o fuddsoddiadau a nodwyd fel  rhai sy'n cynnwys y risg beri colled ariannol i Grŵp y Banc Datblygu.
 • Adolygu buddsoddiadau sy'n tan berfformio sy'n bodoli o fewn timau portffolio eraill ar draws Grŵp y Banc Datblygu.
 • Datblygu cynlluniau gweithredu priodol ar gyfer buddsoddiadau tan berfformio a / neu "mewn perygl", gyda chytundeb y Rheolwr Portffolio / Cyfarwyddwr - Risg, Cydymffurfiaeth a Chyfreithiol i wneud y gorau o’r enillion i Grŵp y Banc Datblygu, gan gynnwys gyrru cynlluniau gwyrdroi, strategaethau ymadael a gweithrediadau adfer, fel sy’n briodol.
 • Cynnal cyswllt rheolaidd â busnesau cleientiaid yn y portffoliau Risg ac Ailstrwythuro er mwyn sicrhau dealltwriaeth gyfoes o'u hamgylchiadau, ac i feithrin perthynas gynhyrchiol â rheolaeth. Dylai'r strategaethau cyswllt gael eu teilwra i amgylchiadau'r busnes sydd dan sylw.
 • Lle bo hynny'n briodol, cyflwyno cymorth strategol, ariannol, gweithredol neu gymorth arall i fusnesau cleientiaid trydydd parti, gan dynnu ar gysylltiadau â Rheolwyr Dros Dro, Cyfarwyddwyr Anweithredol, Ymarferwyr Ansolfedd, a'r gymuned cynghori busnes ehangach.
 • Mynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid a chyfryngwyr er mwyn hyrwyddo adennill buddsoddiadau Cyllid Cymru yn llwyddiannus.
 • Cynhyrchu a chynnal dogfennau cywir ar gyfer holl weithgareddau'r cleient gwmnïau.
 • Monitro ac asesu gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys gwybodaeth ariannol, i baratoi adroddiadau angenrheidiol ar berfformiad cwmnïau portffolio.
 • Lle bo'n briodol, gwerthuso potensial pellach gwneud buddsoddiadau mewn cwmnïau sy'n dioddef o drallod. Cyflwyno argymhellion cytbwys i'r uwch reolwyr.
 • Cefnogi gyriant y Grŵp i wella perfformiad buddsoddi yn barhaus. Nodi ac adrodd ar unrhyw themâu / materion sy'n codi yn rheolaidd sy'n deillio o ddadansoddi'r amgylchiadau sy'n arwain at gleientiaid sy'n tan berfformio neu’n peri gofid er mwyn llywio strategaethau Buddsoddi a Rheoli Portffolio yn y dyfodol.
 • Lle bo angen, cydgysylltu â gweithwyr proffesiynol ansolfedd.
 • Sicrhau bod yr holl ryngweithio â chyrff ac aelodau mewnol ac allanol yn cael eu cynnal yn unol â'r safonau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid er mwyn sicrhau adborth amserol ar gyfer y partïon priodol.
 • Unrhyw dasg arall y gellir ei ddiffinio gan y Rheolwr Portffolio / Cyfarwyddwr - Risg, Cydymffurfiaeth a Chyfreithiol i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran, gan sicrhau bob amser, bod ymddiriedaeth a hyder buddsoddwyr y Grŵp yn cael eu cadw.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan gymhelliant a'r gallu i arfer ymagwedd ragweithiol a gweithio'n effeithlon heb oruchwyliaeth.
 • Yn gyfforddus wrth ymdrin â gwaith hanfodol i gleientiaid sy'n sensitif i amser.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu baich gwaith a gweithio'n effeithiol dan bwysau a chwrdd â thargedau.
 • Yn meddu ar yrriant ac agwedd benderfynol tuag at gwblhau gwaith mewn modd ansoddol.
 • Dealltwriaeth o gyfraith cwmnïau a chyfraith ac arferion ansolfedd.
 • Gwybodaeth weithredol gadarn o'r gyfraith sy'n ymwneud â gweithgarwch ag ymarfer sy'n gysylltiedig â Chyllid.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol da. Y gallu i feithrin perthnasau gweithio cynhyrchiol gyda busnesau cleientiaid o dan amgylchiadau gofidus.
 • Sgiliau datrys problemau a negodi cryf.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd rhifol ariannol neu debyg ac yn benodol, ymwybyddiaeth neu brofiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol.
 • Llythrennog wrth ddefnyddio TG / PC ac yn meddu ar y gallu i ddefnyddio Pecynnau Microsoft Office.
 • Cymhwyster proffesiynol perthnasol neu bum mlynedd o brofiad perthnasol yn y diwydiant.
 • Trwydded yrru.

Dymunol

 • Yn gallu siarad Cymraeg
 • Ymwybyddiaeth o faterion busnes busnesau bach a chanolig yng Nghymru

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais