Swyddog sicrhau ansawdd

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog sicrhau ansawdd a fydd yn seiliedig yn Wrecsam.

Pwrpas y swydd

Mae'r tîm Sicrhau Ansawdd yn chwarae rhan allweddol yn fframwaith rheoli risg Banc Datblygu Cymru. Mae'r tîm yn ymgymryd ag ystod o swyddogaethau sy'n gysylltiedig â chydymffurfiaeth, gan gynnwys:

 • Perchnogaeth a chydlynu Gweithrediadau Buddsoddiadau Cymorth i Brynu Cymru (CiBC) a thempledi dogfennau
 • Cydlynu cyngor ac arweiniad ar gyfer materion cydymffurfiaeth yn ganolog
 • Cynnal gwiriadau ac adrodd ar gywirdeb Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA)
 • Samplu ffeiliau Buddsoddi, Portffolio a CiBC
 • Cydlynu'r Gofrestr Risgiau yn Ganolog
 • Adrodd i'r Pwyllgor Archwilio a Risg
 • Cydymffurfiaeth FW Capital ac Adrodd Llyfr Ffynhonnell Asedau Cleientiaid (a adwaenir fel ‘CASS’)
 • Archwilio / gwiriadau Rheoli Perthynas Cwsmer (RhPC)

Mae'r rôl yn golygu ymgymryd â gwaith monitro cydymffurfiaeth yn uniongyrchol, gan dynnu sylw at feysydd o anghydffurfiaeth, gwendid neu fregusrwydd o ran polisïau a gweithdrefnau, a dyluniad a gweithrediad newidiadau gweithdrefnol er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl tra'n gweithredu o fewn goddefiannau risg y Grŵp.

Bydd deilydd y swydd yn darparu adborth strwythuredig ar berfformiad ansoddol y staff buddsoddi hyd at ac yn cynnwys lefel Rheolwr y Gronfa.

Fel ceidwad arferion gorau o ran gweithdrefnau buddsoddi, bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant ac yn darparu canllawiau ad hoc i gydweithwyr ar bob lefel ar draws ochr buddsoddi'r busnes.

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am ymgymryd â phrosiectau gweithredol gyda staff buddsoddi, y tîm technegol a staff gwasanaethau canolog ac am sicrhau bod agweddau gweithredol y broses fuddsoddi yn cael eu cyfathrebu'n effeithiol a'u hymgorffori yn y gwaith prosiect.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Perfformio adolygiadau ansoddol cyn ac ar ôl buddsoddi ar ffeiliau buddsoddi'r Grŵp (ar bapur ac yn electronig) er mwyn sicrhau y glynir at Ganllawiau Gweithredu Mewnol (CGM) a bod tystiolaeth effeithiol a chyson ar gyfer gweithdrefnau buddsoddi.
 • Nodi a datrys achosion lle nodir hepgoriadau neu anghysondebau ar ffeiliau buddsoddi.
 • Sicrhau bod cofnodi data ar systemau TG yn gywir a bod ffeiliau buddsoddi yn cael eu llunio'n gyson ar draws y Grŵp, a’u bod yn addas ar gyfer cael eu hadolygu'n  allanol gan randdeiliaid ac archwilwyr, a thrwy hynny ddiogelu hygrededd ac enw da'r Grŵp fel rheolwr cronfa effeithiol a phroffesiynol.
 • Sicrhau bod gweithdrefnau trosglwyddo buddsoddiadau yn gweithredu'n gyson ac yn effeithiol a lle nodir gwendidau, dylunio, gweithredu a chynnal rheolaethau gweithredol effeithiol
 • Cynhyrchu adroddiadau cywir o'r gweithgaredd samplu ffeiliau a gynhaliwyd a chynnal cofnodion cywir, sy'n seiliedig ar dystiolaeth o'r canfyddiadau.
 • Sicrhau bod y gweithdrefnau buddsoddi yn parhau i fod yn addas at y pwrpas trwy nodi meysydd o fregusrwydd / aneffeithlonrwydd.
 • Adolygu effeithiolrwydd gweithdrefnau samplu ffeiliau ac argymell a chyflawni gwelliannau trwy gysylltu â'r Uwch Weithredwr SA a'r Swyddog Adolygu Portffolio.
 • Cefnogi wrth reoli a chynnal templedi buddsoddi craidd (ac eithrio cyfreithiol) a gweithdrefnau gweithredu buddsoddi. Dyfeisio templedi newydd yn ôl yr angen.
 • Datblygu a chyflawni hyfforddiant ar gyfer gwaith SA perthnasol pan fo angen ar draws y timau buddsoddi.
 • Darparu canolfan ragoriaeth ar gyfer delio gydag ymholiadau gan staff buddsoddi, mewn perthynas â Dilysrwydd Dyladwy Cwsmer, Dangosyddion Perfformiad Allweddol a'r broses fuddsoddi. Rhoi cyngor ar arfer gorau a chyfeirio staff buddsoddi at y Nodiadau Cyfarwyddyd, polisi a'r wybodaeth weithdrefnol berthnasol.
 • Unrhyw dasg arall y gellir ei ddiffinio gan yr Uwch Swyddog SA i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran.

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan-gymhelliant, gyda'r gallu i gymryd ymagwedd ragweithiol a gweithio'n effeithiol heb oruchwyliaeth.
 • Yn meddu ar yriant ac agwedd benderfynol tuag at gwblhau'r gwaith yn gywir, yn gyson ac i safon uchel.
 • Meddylfryd rhesymegol ac ymholgar a llygad am fanylion. Y gallu i feddwl "y tu allan i'r bocs" ac i gyflwyno atebion arloesol i broblemau a nodwyd.
 • Y gallu i gadw gwybodaeth fanwl ac i ddangos ehangder barn, er mwyn deall goblygiadau newid trefniadol ar draws y busnes.
 • Ymarfer barn gadarn yn gyson, er enghraifft, wrth gymhwyso ymagwedd y Grŵp yn seiliedig ar risg tuag at Ddiwydrwydd Dyladwy Cwsmeriaid.
 • Yn meddu ar ddealltwriaeth eang o reoli risg o fewn y sector ariannol ac yn gallu ei gymhwyso i'r Grŵp.
 • Yn gwerthfawrogi beth yw'r manteision i'r Grŵp o gael polisïau a gweithdrefnau o ansawdd uchel i ategu gweithgarwch buddsoddi.
 • Yn gallu rheoli a threfnu gwaith o dan bwysau a chwrdd â therfynau amser.
 • Sgiliau rhyngbersonol cryf a'r gallu i gyfathrebu a dylanwadu'n effeithiol, herio am ragor o wybodaeth lle bo'r angen, a hynny ar bob lefel o bersonél ar draws y Grŵp.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd ariannol / rhifol neu amgylchedd archwilio / rheoledig.
 • Yn llythrennog wrth ddefnyddio TG / PC ac yn gallu defnyddio Pecynnau Microsoft Office

Dymunol 

 • Dealltwriaeth o'r rhwymedigaethau ar fusnesau gwasanaethau ariannol wrth fynd i'r afael â throseddau ariannol.
 • Dealltwriaeth eang o fuddsoddiadau dyled, mesanîn ac ecwiti.
 • Yn gallu siarad Cymraeg.

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais