Swyddog strategaeth - prosiectau

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog strategaeth a fydd yn seiliedig yn Caerdydd.

Pwrpas y swydd

Y tîm Strategaeth sy'n gyfrifol am flaen gynllunio a ffurfio strategaethau ar gyfer Banc Datblygu Cymru. Yn benodol, mae'r tîm yn gyfrifol am ddatblygu'r Cynllun Blynyddol a Chorfforaethol a'r Cerdyn Sgorio Cytbwys. Mae'r tîm Strategaeth yn arwain ar ddatblygu Cronfeydd newydd gan gynnwys cyrchu a chynnig syniadau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau newydd, gan weithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac ymgynghorwyr i sefydlu dichonolrwydd Cronfeydd a modelau gweithredu, ac ar gyfer paratoi achosion busnes. Fel mynegiad, mae'r tîm yn gyfrifol am godi Cronfeydd newydd o oddeutu £80m y flwyddyn ar sail gyfartalog (sydd gyfystyr ag amnewid y  swm a dargedir i'w fuddsoddi yng Nghymru yn flynyddol erbyn 2022). Mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am sganio gorwelion, ymchwil allanol, cynnal adolygiadau a gwerthusiadau o Gronfeydd, yn ogystal â rheoli allbynnau Dirnad Economi Cymru. Yn ychwanegol at hynny, mae'r tîm Strategaeth yn gyfrifol am y Swyddfa / Rhaglen Rheoli Prosiect, y rhyngwyneb â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Llywodraeth Cymru a nifer o grwpiau rhanddeiliaid eraill.

Bydd rôl y Swyddog Strategaeth-Prosiectau yn cynnwys cefnogi datblygiad, gweithrediad a chynnal rheolaeth barhaus o swyddogaeth Swyddfa Prosiect BDC, gan sicrhau cysondeb o ran dull gweithredu ac effeithlonrwydd ar draws meysydd rheoli prosiect y Grŵp. Bydd yn cynnwys rhoi cyngor ac arweiniad ar safonau prosiect i brosiectau newydd yn ogystal â darparu swyddogaeth cefnogi prosiect ar gyfer prosiectau mwy. Yn ogystal, bydd y rôl yn darparu cefnogaeth ehangach i'r tîm Strategaeth gan gynnwys ymchwil cynnar a datblygu syniadau ar gyfer cynnyrch newydd ac arwain at gefnogaeth prosiect ar gyfer rowlio cronfeydd a gwasanaethau newydd allan yn weithredol.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Datblygu a chynnal cyfres o ddogfennau prosiect a chanllawiau prosiect i'w defnyddio ar draws BDC i sicrhau effeithlonrwydd a chysondeb wrth gyflawni prosiectau rheoli mewnol.
 • Cynorthwyo'r Rheolwr Cynnyrch a Chynllunio wrth ddatblygu Safonau Prosiect mewnol i'w cyflwyno ar draws y sefydliad.
 • Datblygu perthnasoedd cryf ar draws adrannau Grwpiau BDC i ymgorffori diwylliant  rhaglennu a rheoli prosiectau effeithiol o fewn gweithrediadau.
 • Cefnogi'r Tîm Strategaeth wrth nodi a datblygu syniadau cynnyrch a gwasanaeth Newydd
 • Darparu ymchwil a datblygu cynhwysfawr i gefnogi datblygiad cynnyrch a gwasanaethau newydd, gan gynnwys sesiynau briffio ar ganfyddiadau allweddol.

 • Cefnogi'r Tîm Strategaeth wrth nodi a datblygu syniadau cynnyrch a gwasanaeth Newydd
 • Rheoli prosiect y gofynion gweithredu cronfeydd neu wasanaethau newydd gan weithio gyda thimau ar draws y sefydliad er mwyn sicrhau fod pethau wedi’u sefydlu a bod yr anghenion gwybodaeth yn cael eu rheoli'n effeithiol.
 • Cynorthwyo i ddatblygu a chwblhau'r Cynllun Busnes Blynyddol
 • Cefnogi'r gwaith o gwblhau'r Cerdyn Sgorio Cytbwys ac adrodd bob chwarter yn erbyn targedau'r cynllun busnes
 • Cynorthwyo gyda'r gwaith o baratoi ar gyfer digwyddiadau a chyflwyniadau Strategaeth, ar gyfer rhanddeiliaid mewnol ac allanol
 • Unrhyw dasg arall y gellir ei diffinio gan y Tîm Strategaeth i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol 

 • O leiaf dwy flynedd o brofiad o reoli prosiectau neu ddarparu cymorth prosiect
 • Y gallu i flaenoriaethu yn ôl anghenion newidiol y busnes a gweithio i derfynau amser
 • Sgiliau TG gan gynnwys y defnydd o Word, Excel, PowerPoint
 • Sgiliau ymchwil cryf
 • Sgiliau rhyngbersonol ardderchog
 • Sgiliau ysgrifennu adroddiadau rhagorol.
 • Gwybodaeth dda am ddiwydiant a masnach, yn enwedig yn ymwneud ag anghenion ariannol BBaCh
 • Profiad cynllunio strategol / busnes
 • Galluoedd ymchwil cryf
 • Y gallu i weithredu ar lefel strategol.

Dymunol

 • Dealltwriaeth o'r Banc Datblygu Cymru a'i weithgareddau
 • Dealltwriaeth ragorol o bolisi Economaidd Llywodraeth Cymru
 • Siaradwr Cymraeg

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais