Swyddog y cyfryngau cymdeithasol

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog y cyfryngau cymdeithasol a fydd yn seiliedig yn Wrecsam. 

Pwrpas y swydd

Byddwch yn unigolyn hynod o greadigol gydag angerdd dros gyfathrebu sy'n ceisio gyrru ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ymlaen ar lefel strategol a gweithredol.

Byddwch yn ymuno â thîm marchnata prysur ar gyfer sefydliad cyffrous a newydd gyda manteision ardderchog sy'n ceisio adeiladu ar ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn berchen ar ac yn gyrru'r holl weithgarwch a'r cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y cwmni a byddwch yn atebol i ac yn adrodd yn ôl i Reolwr Marchnata'r Grŵp. Byddwch chi'n gallu gweithio'n annibynnol ond yn sicrhau bod yr holl gynnwys yn cefnogi gweithgareddau marchnata eraill a'r cynllun marchnata cyffredinol.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Datblygu cynnwys ymgysylltiol, creadigol, arloesol ar gyfer postiadau rheolaidd a drefnwyd (gan gynnwys creu blog).
 • Trydar yn rheolaidd o ddigwyddiadau'r cwmni
 • Byddwch yn datblygu ac yn cymryd perchnogaeth dros y strategaeth cyfryngau cymdeithasol, ac yn ei ddiweddaru'n rheolaidd
 • Byddwch yn cymryd perchnogaeth dros ac yn diweddaru'r cynllun cynnwys cyfryngau cymdeithasol
 • Goruchwylio a rheoli holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y cwmni
 • Dod yn eiriolwr i'r cwmni ar gyfryngau cymdeithasol, cymryd rhan mewn deialog ac yn ateb cwestiynau lle bo hynny'n briodol
 • Hyfforddi adrannau eraill ar faterion sylfaenol sydd a wnelo cyfryngau cymdeithasol
 • Cydlynu negeseuon cyfryngau cymdeithasol gydag adrannau eraill, rheolwyr cronfeydd, nodau chwarterol neu nodau tymhorol y cwmni
 • Gweithio gydag aelodau eraill o'r tîm ac adrannau eraill i ddatblygu amserlenni cyfryngau cymdeithasol sy'n cyd-fynd â newyddion, ymgyrchoedd, neu negeseuon brand eraill
 • Archwilio a dadansoddi presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys perfformiad ac enillion hysbysebu digidol
 • Dadansoddi ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol gyda systemau olrhain i gasglu data ymwelwyr a phenderfynu ar fewnwelediad, effeithlonrwydd a meysydd ar gyfer gwella ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Monitro ac yn datblygu adroddiadau ar weithgaredd cystadleuwyr o fewn gofod cyfryngau cymdeithasol
 • Yn gyfrifol am sicrhau bod holl gynnwys y cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog ac yn gywir

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad 

Hanfodol 

 • O leiaf 2 flynedd o brofiad mewn rôl marchnata cyfryngau cymdeithasol
 • Angerdd amlwg am bob peth sydd a wnelo cyfryngau cymdeithasol gydag ymwybyddiaeth dda o dirwedd y cyfryngau cymdeithasol cyfredol.
 • Profiad o gyfryngau cymdeithasol fel rhan integredig o'r gymysgedd lawn o farchnata a chyfryngau
 • Gwybodaeth a phrofiad o offer dadansoddi cyfryngau cymdeithasol ac adrodd.
 • Gwybodaeth a phrofiad o ddatblygu gwahanol fathau o gynnwys cymdeithasol, e.e. fideos, blogiau, inffograffiau cofnodi ac ati
 • Y gallu i ddadansoddi meintiau cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael mewnwelediad a dealltwriaeth o’r tueddiadau
 • Dealltwriaeth gadarn o arferion olrhain cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgyrchoedd a phostiadau
 • Sgiliau trefnu cryf a llygad graff am fanylion.
 • Sgiliau datrys problemau, dylanwadu a negodi cryf.
 • Sgiliau gwrando, ysgrifennu a chyfathrebu ar lafar ardderchog
 • Yn meddu ar agwedd benderfynol a gyriant personol tuag at gyflawni amcanion gyda chanlyniadau o safon uchel.

Dymunol

 • Profiad o ysgrifennu cynnwys ar-lein (tudalennau gwefan, blogiau)
 • Gwybodaeth ganolraddol o ddadansoddiadau gwe ac offer dadansoddi'r we (olrhain, cwcis, ac ati)
 • Profiad yn y sector ariannol (yn enwedig ym maes cyfryngau cymdeithasol)
 • Sgiliau dylunio 'Photoshop'
 • Dealltwriaeth dda o rôl Banc Datblygu Cymru yn economi Cymru, economi Cymru ei hun, diwydiant a masnach yn ogystal ag anghenion buddsoddi busnesau bach a chanolig
 • Sgiliau yn yr iaith Gymraeg
 • Gwybodaeth am Ganllawiau Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru
 • Cymhwyster marchnata cydnabyddedig (yn ddelfrydol gradd neu ddiplomâu CIM / IDM)
 • Trwydded yrru lawn

Fel rhan o'r cyfweliad, disgwylir i chi roi cyflwyniad 10 munud yn amlinellu 5 ffordd wahanol o wella presenoldeb Banc Datblygu Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol.

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais