A yw buddsoddiad angel yn iawn i mi?

Os nad ydych am gymryd dyled, gallai ariannu ecwiti fod yn ffordd well o godi cyfalaf. Yn wahanol i fenthycwyr traddodiadol, mae buddsoddwyr angel yn agored i fuddsoddiadau lle mae mwy o risgiau mewn busnesau yn eu camau cynnar. Hefyd, maen nhw'n dod â phrofiad a mentoriaeth werthfawr i'r bwrdd, nid arian yn unig. Gwyliwch ein fideo i ddarganfod mwy.

Yr hyn y mae buddsoddwyr am ei weld

Mae lefel benodol o risg yn gysylltiedig â buddsoddiadau cam cynnar. Er mwyn gwneud y risg yn werth chweil, mae angen i fuddsoddwyr angel weld y potensial i gael enillion uwch yn ddiweddarach.

Er y bydd gan bob buddsoddwr ei feini prawf ei hun, dyma rai pethau sylfaenol y bydd ein buddsoddwyr yn edrych amdanynt mewn unrhyw fusnes

Cyflwyniad sy’n hyrwyddoch busnes - eich cyfle i gyflwyno, yn eich geiriau eich hun, eich gweledigaeth, strategaeth, a photensial i fuddsoddwyr
Arweinyddiaeth - rheolwr uchelgeisiol a/neu dîm gyda'r sgiliau a'r profiad cywir i weithredu'r cynllun busnes
Materion ariannol cadarn - dangoswch sut y byddwch yn gwario'r arian a gewch. Pa mor hir y bydd yn para? Beth yw'r senario o dan yr amgylchiadau gorau ? Beth yw'r gwaethaf yn hynny o beth?
Cynllun busnes - fel y map ffordd ar gyfer eich busnes, dylai cynllun busnes a ystyriwyd yn ofalus nodi'r hyn yr ydych am ei gyflawni a sut yr ydych am ei gyflawni
Strategaeth ymadael – mae’n bwysig cynnwys strategaeth ymadael â buddsoddwr, yn enwedig ar gyfer busnesau newydd, er mwyn dangos i fuddsoddwyr sut y gallant o bosibl sicrhau elw ar eu buddsoddiad
Gwybodaeth - dangoswch i fuddsoddwyr y gostyngiadau treth posibl y gallech eu cynnig, a gwneud y cyfle buddsoddi yn fwy deniadol

Ydw i'n barod am fuddsoddiad angel?

Fel ffordd o godi cyfalaf heb orfod gwneud ad-daliadau ar fenthyciad, gall cyllid ecwiti fod y ffordd orau i gynyddu graddfa eich busnes yn gyflym.

Mae pobl yn prynu oddi wrth bobl felly os ydych chi am godi arian buddsoddi yna eich pobl ddylai fod yn brif flaenoriaeth i chi. Er bod cynllun busnes cryf yn hanfodol, bydd buddsoddwyr yn bendant am weld eich angerdd a’ch brwdfrydedd, gan mai dyma'r cynhwysion hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes. Canfyddwch fwy am godi arian buddsoddi gan yr uwch swyddog buddsoddi Navid Falatoori.

 

Gwnewch yn siŵr bod gennych gynnig wedi'i ddiffinio'n glir sy'n egluro eich strategaeth fusnes a'r potensial ar gyfer twf. Bydd buddsoddwr am weld busnes sydd wedi'i ysgrifennu'n dda; maent yn lliniaru risg a byddant yn dangos i'r buddsoddwr ble y caiff ei arian ei wario. Edrychwch ar ein canllaw ar gyfer ysgrifennu cynllun busnes.

Mae cyflwyniad hyrwyddo yn arf hanfodol pan fyddwch chi'n codi arian.

Yn ei hanfod, mae’n gyflwyniad byr lle rydych chi'n rhoi trosolwg o'ch cwmni i fuddsoddwyr, os caiff ei wneud yn dda, bydd yn ennyn eu

diddordeb, yn ysgogi sgwrs, ac yn eich gosod ar y llwybr iawn i ennill buddsoddiad i'ch busnes.

Yn ein canllaw, sy'n cynnwys fideo, rydyn ni'n rhoi rhai awgrymiadau allweddol ac yn dadansoddi'r gwahanol gydrannau o greu cyflwyniad hyrwyddo.

Mae ein canllaw ar wneud cyflwyniadau hyrwyddo i fuddsoddwyr yn ymdrin â’r tri phrif beth i’w hystyried cyn i chi roi eich cyflwyniad:

  • Cyflwyno'ch hun
  • Cyflwyno'ch cynnyrch
  • Yr ymchwil y bydd angen i chi ei wneud ymlaen llaw

Gall ein rheolwyr rhanbarthol gynnig arweiniad cyffredinol ar wneud busnes yn fwy deniadol i fuddsoddwyr a’ch 'cyfeirbwyntio' at sefydliadau a all gynorthwyo gyda chyngor perthnasol ar fod yn barod am fuddsoddiad.

Nid ydym yn cynnig cyngor ariannol, cyfreithiol na chyngor busnes arall ond os oes angen, gallwn ddarparu manylion cynghorwyr proffesiynol a all helpu.

 

Cael buddsoddiad

press icon

Cam 1

Rhaid i fusnesau fod wedi’u lleoli yng Nghymru neu wrthi’n adleoli

pc icon

Cam 2

Dogfennau buddsoddi wedi'u llunio a'u hadolygu gan gymheiriaid

people icon

Cam 3

Cysylltwch ac ymunwch â'n rhwydwaith angylion

tick icon

Cam 4

Arddangosir y cynnig buddsoddi i fuddsoddwyr

Atebion i’ch cwestiynau

Fe allwn ni helpu busnesau i ddod o hyd i'r buddsoddiad ariannol sydd ei angen arnynt ar gyfer twf. Yn ogystal â buddsoddi, gall angylion busnes Buddsoddiadau Angylion Cymru ychwanegu gwerth at eu buddsoddiadau trwy ddarparu sgiliau a chysylltiadau a gafwyd yn sgil blynyddoedd o brofiad.

Gall rheolwyr rhanbarthol Angylion Buddsoddi Cymru hefyd gynnig cyngor ar wneud cynlluniau busnes yn fwy deniadol i fuddsoddwyr.

Gellir llwytho cyfleoedd yn uniongyrchol ar ein Llwyfan Buddsoddi, cysylltwch â'r tîm am ragor o wybodaeth. Rhaid i'ch busnes fod yn seiliedig yn, neu'n bwriadu adleoli i, Gymru.

Nid oes ffioedd ymuno am gofrestru gyda Angylion Buddsoddi Cymru. Fodd bynnag, bydd ffi weinyddol o 5% yn daladwy ar unrhyw fuddsoddiad llwyddiannus sy'n cael ei gydlynu a'i gwblhau.

Mae angylion busnes yn buddsoddi mewn ystod eang o sectorau busnes a chamau datblygu, gan gynnwys, busnesau newydd sy'n dechrau, ehangu, caffael a sefyllfaoedd gwyrdroi. Maent yn buddsoddi mewn cwmnïau heb eu dyfynnu, sy'n datblygu, lle mae'r risgiau a'r enillion posib yn uchel.

Mae hyn yn rhan o'r broses negodi buddsoddi. Dylai eich cynllun busnes roi gwybod i fuddsoddwyr beth yw'r enillion posib a sut a phryd y gall buddsoddwr ymadael â'u buddsoddiad.

Rydym wedi canfod bod buddsoddwyr yn tueddu i ffafrio rheolwyr busnes sy'n dangos eu hymrwymiad trwy rannu'r risg. Ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn onest â darpar fuddsoddwyr, felly rhowch wybod iddynt os yw'ch amgylchiadau yn eich rhwystro rhag buddsoddi.

Ni allwn warantu y cewch fuddsoddwr. Mae ein cyfradd llwyddiant tua un ymhob pedwar.

Gall busnesau gymryd camau i ddiogelu eu ED, gan gynnwys ceisiadau am batentau a'i gwneud yn angenrheidiol i fuddsoddwyr arwyddo cytundeb peidio â datgelu.

 

Bydd angen i ni weld eich cynllun busnes cyn y gallwch chi lwytho eich cyfle ar y Llwyfan Buddsoddi, felly mae'n well cysylltu â ni yn gyntaf i ganfod a ydych chi'n barod am fuddsoddiad.

Ydych chi'n fusnes technoleg sy'n chwilio am gyllid?

Siaradwch â’n tîm o fuddsoddwyr blaengar sy’n deall yr heriau o redeg busnes technoleg newydd neu ddeilliannol, a darganfyddwch sut y gall buddsoddiad ecwiti helpu eich busnes i ddechrau neu gyrraedd y lefel nesaf.

Darganfod mwy