Siarter Cwsmeriaid

Ym Manc Datblygu Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddod ag uchelgeisiau yn fyw a thanio posibiliadau ar gyfer pobl, busnesau a chymunedau yng Nghymru.

Ein cenhadaeth yw datgloi potensial economi Cymru drwy gynyddu’r cyflenwad a hygyrchedd cyllid cynaliadwy ac effeithiol.

Ym Manc Datblygu Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth eithriadol i’n cwsmeriaid ac rydym yn cael ein harwain gan ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn.

Mae ein Siarter Cwsmeriaid yn adlewyrchu ein gwerthoedd craidd a ganlyn:

Cydweithrediad Doeth a Chall

 • Rydym yn cydweithio i ddod o hyd i’r ffordd orau ac mae partneriaeth yn sail i bopeth a wnawn.
 • Rydym yn nodi partneriaethau doeth a chall sy'n gweithio er budd pawb.
 • Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i arwain a rhannu ein gwybodaeth leol ac arbenigol ag eraill.

Ynni Mentergarol

 • Mae ein meddylfryd ‘mi allwn ni wneud hyn’ yn nodweddu’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau.
 • Rydym yn ymatebol, yn effeithlon, yn barod i helpu; ac rydym yn meddwl bob amser ynghylch be y gallwn ni ei wneud, yn hytrach na'r hyn na allwn.
 • Rydym yn ddatryswyr problemau; rydym wedi'n grymuso i wneud pethau'n wahanol, addasu i rwystrau ac arloesi i ddod o hyd i atebion.

Empathi Gwrthrychol

 • Bod yn barchus, teg a thryloyw
 • Meddu ar feddwl agored a chefnogol
 • Rydym yn wyneb dynol, – mae’n hawdd dod atom a siarad â ni, rydym yn ddibynadwy, cyfeillgar ac yn barod i wrando ac wedi ymrwymo i gynhwysiant a chydraddoldeb

Cyfrifoldeb Ymwybodol

 • Rydym yn fwy na busnes cyfrifol, rydym yn defnyddio ein dylanwad dros newid cadarnhaol, rydym yn anelu at wneud y peth iawn bob amser ac yn gofalu bod y rhai sydd o'n cwmpas yn gwneud yr un peth
 • Rydym yn angerddol o blaid moeseg; yn ymgysylltu'n bwrpasol ac ymwybodol â’r ACLl 
 • Rydym yn hyrwyddo tegwch, atebolrwydd, cyfrifoldeb a thryloywder, gan osod y safonau uchaf ac ysbrydoli eraill i ddilyn ein hesiampl.

 

Rydym yn byw yn ôl ein gwerthoedd ac mae’r Siarter Cwsmeriaid yn nodi ein hymrwymiad i chi ar bob cam o’n perthynas:

Pan fyddwch yn gwneud cais am gyllid, byddwn yn:

 • Treulio’r amser angenrheidiol i ddod i ddeall eich anghenion, yn darparu unigolyn penodol i ymdrin â’ch cais a sicrhau bod gan ein timau yr arbenigedd a'r sgiliau i helpu 
 • Byddwn yn glir ynghylch y wybodaeth sydd ei hangen arnom ni i symud eich cais yn ei flaen a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnydd a wneir 
 • Byddwn yn hyblyg a bydd gennym yr agwedd “mi allwn ni wneud hyn”. 
 • Byddwn yn deg, yn gyson ac yn dryloyw wrth wneud penderfyniadau 
 • Byddwn yn ymatebol ac yn onest ynghylch a allwn ni helpu, a'ch cyfeirio at opsiynau eraill os na allwn  

 

Unwaith y byddwch wedi derbyn cyllid byddwn yn:

 • Darparu rheolwr perthynas lleol pwrpasol ar eich cyfer a fydd yn gweithio gyda chi ac fe roddir y cyfle i chi gael adolygiad blynyddol i drafod eich cynlluniau
 • Rhoddir mynediad parhaus i chi at ein rhwydwaith o gyllidwyr ac arbenigwyr
 • Rhoddir cyfleoedd i chi rwydweithio a chysylltu â'n cwsmeriaid eraill

 

Mesur ein Safonau Gwasanaeth

Ein nod yw cael perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda'n holl gwsmeriaid a'ch rhoi chi wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae eich profiad yn bwysig i ni ac rydym yn croesawu eich adborth i wella ein gwasanaethau a'n gweithrediadau yn barhaus. Os hoffech roi adborth i ni, cliciwch yma neu cysylltwch â gwyb@bancdatblygu.cymru.