Beth yw cyllid ecwiti a sut mae'n gweithio?

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
business owner working

Os na allwch chi hunan-ariannu'ch busnes neu os ydych chi am dyfu'n gyflymach, yna bydd angen i chi godi cyllid allanol. Mae cyllid ecwiti yn un ffordd gyffredin i fusnesau gael yr arian sydd ei angen arnynt.

Daliwch ati i ddarllen er mwyn dysgu mwy am beth yw cyllid ecwiti, sut mae'n gweithio, ac a yw'n opsiwn cyllido addas i'ch busnes.

Beth yw cyllid ecwiti?

Mae cyllido ecwiti yn golygu gwerthu cyfran yn eich busnes yn gyfnewid am fuddsoddiad arian parod.

Yn wahanol i fenthyciad, nid oes rhwymedigaeth ad-dalu ar gyllid ecwiti. Yn lle, mae buddsoddwyr yn prynu cyfranddaliadau yn y cwmni er mwyn gwneud arian trwy ddifidendau (cyfran o'r elw) neu trwy werthu eu cyfranddaliadau yn y pen draw.

Dim ond os yw'r cwmni'n llwyddiannus y byddant yn cael enillion ar eu buddsoddiad. Mae hyn yn golygu ei bod o fudd iddynt helpu a chefnogi'r tîm rheoli i dyfu'r busnes a’i ddatblygu i'w lawn botensial.

 

Beth yw manteision cyllid ecwiti?

Efallai y gallwch ddechrau a thyfu eich busnes gan ddefnyddio'ch cynilion personol a'r llif arian a gynhyrchir o werthiannau. Ond yn aml gall hyn gymryd amser hir. Gyda chyllid ecwiti, fe allech chi gynyddu eich graddfa yn llawer cyflymach, sydd yn ei dro yn eich galluogi i ennill mantais gystadleuol mewn marchnadoedd sy'n symud yn gyflym.

Dyma rai o brif fanteision y math hwn o gyllid:

 • Rhyddid rhag dyled - Gallwch ganolbwyntio ar eich cynlluniau twf heb faich ad-daliadau benthyciad rheolaidd.
 • Mwy o gyfalaf - Yn gyffredinol, gallwch godi symiau mwy o arian gyda chyllid ecwiti nag y gallwch chi gyda chyllid dyled.
 • Profiad busnes, sgiliau a chysylltiadau - Bydd rhai buddsoddwyr yn cynnig llawer mwy na dim ond arian. Byddant yn darparu gwerth ychwanegol ar ffurf arbenigedd, gwybodaeth a chysylltiadau, a all helpu i sbarduno twf eich busnes.
 • Cyllid dilynol - Mae buddsoddwyr yn aml yn barod i ddarparu cyllid ychwanegol wrth i'ch cwmni dyfu.

 

Pryd ddylech chi ddefnyddio cyllid ecwiti?

Nid yw cyllid ecwiti yn iawn i bob busnes ac mae wastad yn syniad da gwneud eich ymchwil ar yr holl opsiynau cyllido sydd ar gael. Dyma ychydig o senarios lle gallai fod yn ddull hyfyw:

 • Pan rydych chi'n gwmni cam cynnar heb hanes ariannol na sicrwydd cyfochrog i sicrhau benthyciad banc. Mae hyn yn aml yn wir gyda busnesau technoleg newydd a allai fod ag asedau deallusol sylweddol ond ychydig o asedau diriaethol. Efallai eich bod yn y cam cyn-refeniw a bod gennych gostau i'w talu fel costau ymchwil a datblygu. Os oes angen i chi godi swm mawr o arian i roi hwb cychwynnol, yna efallai mai buddsoddiad ecwiti fydd eich dewis gorau neu'ch unig opsiwn.
 • Rydych chi'n gwmni sefydledig ac mae gennych chi gynlluniau ar gyfer twf sy'n gofyn am lawer iawn o gyfalaf. Efallai eich bod am ehangu gweithrediadau, symud i farchnadoedd newydd, neu arallgyfeirio cynhyrchion. Gallai gwneud ad-daliadau ar fenthyciad rwystro'ch gallu i dyfu mor gyflym ag yr hoffech chi.
 • Rydych eisiau caffael busnes arall neu rydych chi'n rhan o dîm rheoli sy'n bwriadu all-brynu'r perchennog. Mae allbryniant rheolwyr fel arfer yn dibynnu ar gronfeydd yn cael eu cyfuno gyda'i gilydd o sawl ffynhonnell, sydd fel arfer yn cynnwys cyllid ecwiti. 
 • Rydych chi am werthu eich busnes. Yn ddelfrydol, bydd eich busnes ar gam ehangu pan fyddwch yn ei roi ar werth. Gallai mynd ati i godi cyllid ecwiti eich helpu i gyflymu twf eich cwmni fel ei fod mor ddeniadol â phosibl i ddarpar brynwyr.

 

Sut mae cyllid ecwiti yn gweithio?

Fel y soniwyd uchod, gellir defnyddio cyllid ecwiti ar wahanol gamau o'r siwrnai fusnes, p'un a ydych chi newydd gychwyn neu pan rydych chi'n gwmni sefydledig sy'n bwriadu ehangu (gan gynnwys caffael). Bydd rhai busnesau yn codi sawl rownd o gyllid ecwiti gan wahanol fathau o fuddsoddwyr wrth iddynt symud ymlaen o fod yn gwmni sydd newydd ddechrau i fod yn gwmni llwyddiannus.

Pan fyddwch chi'n codi cyllid ecwiti bydd y buddsoddwr yn berchen ar ran o'ch cwmni. Ond trwy gymryd buddsoddiad dylech allu creu busnes o faint mwy, sy'n fwy proffidiol. Gyda'r buddsoddwr cywir, byddwch nid yn unig yn cael chwistrelliad arian parod ond hefyd yr arbenigedd a'r cysylltiadau i yrru'ch busnes yn ei flaen. A fyddai’n well gennych fod yn berchen ar 100% o gwmni £100k neu 70% o gwmni £1 miliwn?

Mae ymchwil gan Beauhurst ar funsesau yn cynyddu eu graddfa yn 2019 yn dangos bod cwmnïau â thwf trosiant uwch yn fwy tebygol o fod wedi sicrhau buddsoddiad ecwiti. Roedd 56% o'r rhai a dyfodd drosiant o fwy na 100% yn defnyddio cyllid ecwiti.

Gall cyllid ecwiti ddod o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys:

 • Teulu a ffrindiau - Rhwydwaith personol sylfaenydd yw un o'r ffynonellau cyllid cynnar mwyaf cyffredin, gan helpu busnesau newydd i gael yr hwb cychwynnol.
 • Buddsoddiad Angel - Yn gyffredinol, mae buddsoddwyr angel yn unigolion gwerth net uchel sy'n defnyddio eu harian eu hunain i fuddsoddi, yn aml mewn busnesau cam cynnar. Gallant fuddsoddi ar eu pennau eu hunain neu fel rhan o grŵp o angylion, a elwir yn syndicet. Gallwch ddarganfod mwy yn ein blog, Beth yw buddsoddi angel?
 • Cyfalaf menter - Mae cronfeydd cyfalaf menter (CM) yn buddsoddi mewn cwmnïau sydd â photensial twf uchel yn gyfnewid am gyfran leiafrifol ac yn helpu i gyflymu eu twf. Mae cwmnïau CM yn rheoli buddsoddiadau cyfun yn bennaf gan fuddsoddwyr sefydliadol fel cronfeydd pensiwn a chwmnïau yswiriant.
 • Cyfalaf menter corfforaethol - Is-set o gyfalaf menter, cyfalaf menter gorfforaethol yw lle mae cwmni mawr yn buddsoddi mewn cwmni bach ar gyfer enillion strategol neu ariannol.
 • Ecwiti preifat - Fel cwmnïau cyfalaf menter, mae cwmnïau ecwiti preifat (EP) yn codi cronfeydd o gyfalaf i fuddsoddi mewn cwmnïau preifat ac yn ceisio cynhyrchu enillion cadarnhaol ar fuddsoddiad trwy ddigwyddiad ymadael. Fodd bynnag, mae cwmnïau EP fel arfer yn buddsoddi mewn busnesau mwy aeddfed ac yn aml yn cymryd cyfran fawr neu fwyafrifol.
 • Cronfeydd y llywodraeth - Mae yna nifer o gronfeydd y llywodraeth sy'n darparu cyllid ecwiti i fusnesau, gan gynnwys y rhai a reolir gan Fanc Datblygu Cymru.

 

Gall codi cyllid ecwiti fod yn broses eithaf hir a chymhleth. Bydd angen i chi dreulio amser yn dod o hyd i'r buddsoddwr cywir ar gyfer eich cwmni, yn trafod telerau'r fargen, yn hwyluso'r broses diwydrwydd dyladwy, ac yn cwblhau'r dogfennau cyfreithiol terfynol, a hyn oll tra’n rhedeg eich busnes.

Ond trwy fod yn barod ac wedi paratoi'n dda, ac mae hynny’n cynnwys meddu ar gynllun busnes cryf, fe allwch chi helpu i sicrhau bod y broses yn mynd yn fwy llyfn a chynyddu eich siawns o sicrhau buddsoddiad.

Ariannu torfol ecwiti

Mae ariannu torfol ecwiti yn galluogi busnesau preifat i godi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio mewn ffordd debyg i fathau eraill o gyllid ecwiti - rydych chi'n cyfnewid cyfranddaliadau yn eich cwmni am arian parod. Yr hyn sy'n gwneud ariannu torfol yn wahanol, fodd bynnag, yw eich bod yn cael symiau llai o arian gan nifer fawr o bobl (y 'dorf'). Maent wedyn yn berchen ar gyfran gymesur o ecwiti yn eich busnes.

Mae'r math hwn o ariannu yn digwydd ar-lein ar blatfformau ariannu torfol ecwiti. Mae'r platfformau hyn yn amrywio o ran sut y maent yn gweithredu - er enghraifft, gallant godi ffioedd gwahanol, bod â phrosesau fetio (edrych ar hanes ymgeiswyr) gwahanol, ac arbenigo mewn diwydiannau penodol. Felly mae'n bwysig eu cymharu â gweld pa un sy'n iawn i chi.

Mae'r rhan fwyaf yn ei gwneud yn ofynnol i chi osod targed ariannu ar gyfer eich ymgyrch ac amserlen ar gyfer cyrraedd y targed hwn. Os byddwch chi'n llwyddiannus, yna byddwch chi'n derbyn yr arian ar ddiwedd yr ymgyrch minws unrhyw ffioedd y mae'r platfform yn eu codi. Os na fyddwch chi'n cyrraedd eich targed, bydd y rhan fwyaf o wefannau cyllido torfol yn dychwelyd yr holl arian rydych chi wedi'i godi i'r cefnogwyr, er y gallai rhai ganiatáu i chi eu cadw am ffi.

Dod o hyd i'r buddsoddwr ecwiti iawn

Pan fyddwch chi'n sicrhau cyllid ecwiti rydych chi'n ymrwymo i berthynas hirdymor â'ch buddsoddwr, felly mae'n holl bwysig dewis yr un iawn. Mae hyn yn golygu edrych y tu hwnt i'r arian ac ystyried beth arall y gallant ei ychwanegu ac a allwch chi weithio'n dda gyda nhw. Gallai gofyn y cwestiynau hyn i chi eich hun fod o gymorth:

 • Faint o ran ydych chi am iddyn nhw ei chwarae?
 • Pa adnoddau maen nhw'n eu darparu? A allan nhw gynnig gwybodaeth, profiad a chysylltiadau?
 • A ydyn nhw'n aml yn gwneud buddsoddiadau dilynol mewn cwmnïau?
 • A ydyn nhw'n gweddu'n dda i'ch brand a'ch diwylliant?
 • Beth yw eu gweledigaeth ar gyfer y cwmni ac a yw'n cyd-fynd â'ch un chi?

 What is equity finance?

Equity financing involves selling a stake in your business in return for a cash investment. Unlike a loan, equity finance doesn’t carry a repayment obligation. Instead, investors buy shares in the company in order to make money through dividends (a share of the profits) or by eventually selling their shares.

They only make a return on their investment if the company is successful. This means it’s in their interest to help and support the management team to grow the business and take it to its full potential.

 

What are the advantages of equity finance?

You may be able to start and grow your business using your personal savings and cash flow generated from sales. But this can often take a long time. With equity funding, you could grow much bigger and faster, enabling you to gain a competitive advantage in quickly moving markets.

These are some of the main equity benefits:

 • Freedom from debt - You can focus on your growth plans without the burden of regular loan repayments. To find out more about how debt and equity finance compare, read our blog post, What is the difference between equity and debt?
 • More capital - You can generally raise larger amounts of money with equity finance than you can with debt finance.
 • Business experience, skills, and contacts - Some investors will bring much more than just money. They’ll provide added value in the form of expertise, knowledge, and contacts, which can help drive the growth of your business.
 • Follow-on funding - Investors are often prepared to provide additional funding as your company grows.

 

When should you use equity financing?

Equity finance isn’t right for every business and it’s always a good idea to do your research on all the funding options available. Here are a few scenarios in which it might be a viable method:

 • You’re an early-stage company without the financial track record or collateral to secure a bank loan. This is often the case with tech start-ups that may have substantial intellectual assets but few tangible assets. Often at the pre-revenue stage they have expenses to cover such as research and development. If you need to raise a large amount of money just to get off the ground then equity investment might be your best or only option.
 • You’re an established company and have plans for growth that require a large amount of capital. Perhaps you’re looking to expand operations, move into new markets, or diversify products. Making repayments on a loan might hinder your ability to grow as quickly as you’d like.
 • You want to acquire another business or you’re part of a management team looking to buy out the owner. Management buyouts typically rely on funds being pooled together from several sources, which usually include equity finance. 
 • You want to sell your business. Ideally your business will be at a stage of expansion when you put it up for sale. Raising equity finance could help you accelerate your company’s growth so it’s as attractive as possible to prospective buyers.

 

How does equity financing work?

As mentioned above, equity finance can be used at various stages of the business journey, whether you’re just starting out or you’re an established company looking to expand (including acquisition). Some businesses will raise several rounds of equity funding from different types of investors in their progression from start-up to successful company.

When you raise equity finance, the investor will own part of your company. But by taking investment you should be able to create a larger, more profitable business. With the right investor, you’ll not only get a cash injection but also the expertise and contacts to drive your business forward. Would you rather own 100% of a £100k company or 70% of a £1 million company?

Research by Beauhurst on scaleups in 2019 shows that companies with higher turnover growth are more likely to have secured equity investment. 56% of those who grew turnover by more than 100% used equity financing.

  Equity options

  Angel investors are generally high net worth individuals who use their own money to invest, often in early-stage businesses. They can invest on their own or as part of a group of angels, known as a syndicate. 

  Venture capital (VC) funds invest in companies with high growth potential in exchange for a minority stake and help to accelerate their growth. VC firms manage pooled investments, mainly from institutional investors such as pension funds and insurance companies.

  Corporate venture capital - a subset of venture capital, is where a large firm invests in a small company for strategic or financial returns.

  Like venture capital firms, private equity (PE) firms raise pools of capital to invest in private companies and look to generate a positive return on investment through an exit event. However, PE firms usually invest in more mature businesses and often take a large or majority stake.

  There are a number of government funds that provide equity finance to businesses, including those managed by us.

  A founder’s personal network is one of the most common sources of early finance, helping fledgling businesses get off the ground.

  Raising equity finance can be quite a long and complex process. You’ll need to spend time finding the right investor for your company, negotiating the terms of the deal, facilitating the due diligence process, and completing the final legal documents, all while running your business.

  But by being well prepared, which includes having a strong business plan, you can help ensure the process goes more smoothly and increase your chances of securing investment.

  Equity crowdfunding

  Equity crowdfunding allows private businesses to raise funds from the public. It works in a similar way to other types of equity finance - you exchange shares in your company for cash. What makes crowdfunding different, though, is that you obtain smaller amounts of money from a large number of people (the ‘crowd’). They then own a proportionate slice of equity in your business.  

  This type of financing takes place online on equity crowdfunding platforms. These platforms vary in how they operate – for example, they may charge different fees, have different vetting processes, and specialise in specific industries. It’s therefore important to compare them and see which is right for you.

  Most require you to set a funding target for your campaign and a timeframe in which to hit this target. If you’re successful, then you’ll receive the funds at the end of the campaign minus any fees that the platform charges. If you don’t reach your target, most crowdfunding websites will return all the funds you’ve raised to the backers, though some might let you keep them for a fee.

  Finding the right equity investor

  When you secure equity finance you enter into a long-term relationship with your investor, so it’s crucial to choose the right one. This means looking beyond the money and considering what else they can add and whether you can work well with them. Asking yourself these questions might help:

  • How involved do you want them to be?
  • What resources do they provide? Can they offer knowledge, experience, and contacts?
  • Do they often make follow-on investments in companies?
  • Are they a good fit for your brand and culture?
  • What’s their vision for the company and does it align with yours?

  Be' nesaf?

  Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

  Cysylltu â ni
  *Based on a Beauhurst report, The Deal: Equity investment in the UK in 2020