Dirnad Economi Cymru

Adroddiadau chwarterol a phwrpasol ar economi Cymru

 • Olrhain cyflenwad cyllid a galw am gyllid ledled Cymru
 • Gwella'r ddealltwriaeth o rôl BBaChau o fewn economi Cymru
 • Creu ffyrdd arloesol o fesur, dehongli ac olrhain data BBaCh
 • Nodi a mynd i'r afael â bylchau o ran cyllid BBaCh yng Nghymru
 • Gwella'r ddealltwriaeth o effaith economaidd ehangach Banc Datblygu Cymru

Rhanddeiliaid  

Mae Dirnad Economi Cymru yn gydweithrediad unigryw rhwng Banc Datblygu Cymru, Ysgol Busnes Caerdydd a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

logos eiw

Bydd Ysgol Busnes Caerdydd yn arwain ar gynhyrchu'r allbynnau ymchwil sy'n defnyddio data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, StatsCymru, Banc Datblygu Cymru a ffynonellau data eraill. Mae cynrychiolwyr o'r tri sefydliad yn ffurfio Grŵp Llywio Dirnad Economi Cymru sy'n adolygu ac yn cymeradwyo allbwn ymchwil i'w gyhoeddi. 

 

"Rwy'n gweld Dirnad Economi Cymru fel ased cenedlaethol strategol a mecanwaith allweddol a all helpu i lunio datblygiad polisi yn y dyfodol o fewn maes mynediad at gyllid."

Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates

 


Adroddiadau Dirnad Economi Cymru

Clystyrau Ecwiti yng Nghymru, Ebrill 2019

Cynhyrchwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd ar gyfer Dirnad Economi Cymru (DEC), dyma'r ail adroddiad pwrpasol ers lansio DEC y llynedd. Mae adroddiad Clystyrau Ecwiti yng Nghymru yn dilyn Traciwr Ecwiti Busnesau Bach 2017 a nododd fod cytundebau ecwiti yn tueddu i gael eu grwpio mewn clystyrau daearyddol a bod Caerdydd yn un o'r 25 Awdurdod Lleol gorau yn y DU yn ôl nifer y cytundebau ecwiti.

Mae rhai o'r canfyddiadau nodedig a nodwyd yn adroddiad Clystyrau Ecwiti yng Nghymru yn cynnwys y pwyntiau a ganlyn:

 • Mae daearyddiaeth yn bwysig. Ni ellir cyfathrebu gwybodaeth ar draws pellter yn hawdd bob amser oherwydd mae gwybodaeth ddealledig, cyswllt wyneb yn wyneb a rhwydweithiau agos yn ffactorau pwysig ar gyfer ymddangosiad a thwf clystyrau ecwiti.
 • Ystyriwyd bod y cyflenwad o fuddsoddiadau sbarduno (yn amrywio o £15,000 i £500,000) yng Nghymru ar gyfer busnesau cyfnod cynnar yn ddigonol, gyda'r buddsoddiadau hyn yn cynnwys buddsoddwyr angel yn bennaf.
 • Mae arwyddion calonogol bod Caerdydd yn glwstwr ecwiti sy'n dod i'r amlwg oherwydd crynodiad cwmnïau gwasanaethau ariannol, cyflymwyr busnes, a nifer y bargeinion ecwiti.
 • Mae gan Gaerdydd dair prifysgol ond, fel Cymru gyfan, mae ganddi nifer isel o ddeilliannau. Gan mai Banc Datblygu Cymru oedd y prif ariannwr deilliannau yng Nghymru, gallai helpu i ddatblygu piblinell o ddeilliannau prifysgolion ar hyd a lled Cymru.   
 • Mae angen mwy o ffocws ar ddatblygu'r galw am ecwiti ar hyd a lled Cymru mewn nifer ehangach o sectorau.
 • Mae tynnu sylw buddsoddwyr ecwiti allanol at brosiectau rhanbarthol posibl y tu allan i Dde Ddwyrain Cymru yn flaenoriaeth.
 • Dylid gwneud mwy i rybuddio BBaCh Cymru am fanteision ecwiti a ffynonellau ecwiti.

Lawrlwythwch yr adroddiad neu'r crynodeb ffeithiol trwy glicio ar y dolenni isod.

Clystyrau Ecwiti yng Nghymru, adroddiad llawn, Ebrill 2019

Clystyrau Ecwiti yng Nghymru, crynodeb inffograffeg, Ebrill 2019

Adroddiadau Chwarterol ar gyllid BBaChau yng Nghymru

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Adroddiad Chwarterol DEC Mawrth 2019

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Adroddiad Chwarterol DEC Tachwedd 2018

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Gellir gweld inffograffeg cryno o'r adroddiad chwarterol ar gyfer mis Mehefin 2018 isod.

Adroddiad Chwarterol DEC Mehefin 2018

Crynodeb inffograffeg

 

Adroddiad pwrpasol

Mae'r adroddiad yn archwilio mynediad BBaCh at gyllid ecwiti yng Nghymru, ac i ba raddau y mae Caerdydd yn glwstwr ecwiti sy'n datblygu, er mwyn datblygu mwy o glystyrau o bosibl ledled Cymru. Mae'r adroddiad pwrpasol yn ystyried y diffiniad o glystyrau ecwiti, ac yn cyfuno adolygiad o ddata gydag ymgynghoriadau gydag arweinwyr ym maes gwasanaethau ariannol. Mae'r adroddiad yn datgelu nifer o gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau ar gyfer twf cyllid ecwiti ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Mae crynodeb inffograffeg ar gyfer adroddiad Clystyrau Ecwiti yng Nghymru 2019 ar gael isod.

Clystyrau Ecwiti yng Nghymru, Ebrill 2019

Crynodeb inffograffeg

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar gyflenwad a galw Cymru am gyllid allforio ymhlith busnesau bach a chanolig (BBaCh). Mae'r adroddiad yn archwilio rôl cyllid allforio i BBaCh, ac mae'n cynnwys canfyddiadau Arolwg Cyllid Allforio o dros 500 o BBaCh a gynhaliwyd ym mis Tachwedd / Rhagfyr 2018, gan archwilio gweithgarwch allforio BBaCh, bwriadau, anghenion cyllid a chyfyngiadau allforio.

Gellir gweld inffograffeg cryno o'r adroddiad chwarterol ar gyfer mis Chwefror 2019 isod.

Cyllid Allforio DEC yng Nghymru, Chwefror 2019 

Crynodeb inffograffeg

Cysylltwch â ni

Mae Dirnad Economi Cymru yn awyddus i annog syniadau, adborth a chydweithrediad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu adborth sy'n ymwneud ag allbynnau ymchwil Dirnad Economi Cymru cysylltwch â ni.

Os ydych chi'n Brifysgol neu'n gorff ymchwil annibynnol a hoffai gydweithio â Dirnad Economi Cymru, anfonwch eich manylion atom a throsolwg byr o'r prosiect ymchwil arfaethedig.

 

Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Am fwy o wybodaeth, gweler rhan dau o'n polisi preifatrwydd.