Dirnad Economi Cymru

Amcanion allweddol

eiw
40%

dyma’r nifer o BBaCHau Cymru sydd â’r uchelgais i dyfu*

  • Olrhain y cyflenwad o, a'r galw am gyllid ledled Cymru
  • Gwella dealltwriaeth o BBaChau a'u rôl o fewn economi Cymru
  • Nodi a mynd i'r afael â bylchau data o ran cyllid BBaCh yng Nghymru
  • Creu ffyrdd arloesol o fesur, dehongli ac olrhain data BBaChu
  • Gwella'r ddealltwriaeth o effaith economaidd ehangach Banc Datblygu Cymru

Rhanddeiliaid  

Mae Dirnad Economi Cymru yn gydweithrediad unigryw rhwng Banc Datblygu Cymru, Ysgol Busnes Caerdydd a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

logos eiw

Bydd Ysgol Busnes Caerdydd yn arwain ar gynhyrchu'r allbynnau ymchwil sy'n defnyddio data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, StatsCymru, Banc Datblygu Cymru a ffynonellau data eraill. Mae cynrychiolwyr o'r tri sefydliad yn ffurfio Grŵp Llywio Dirnad Economi Cymru sy'n adolygu ac yn cymeradwyo allbwn ymchwil i'w gyhoeddi. 

 

"Rwy'n gweld Dirnad Economi Cymru fel ased cenedlaethol strategol a mecanwaith allweddol a all helpu i lunio datblygiad polisi yn y dyfodol o fewn maes mynediad at gyllid."

Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates

 

Adroddiadau Dirnad Economi Cymru

I lawr lwytho adroddiadau chwarterol cyhoeddedig, cliciwch ar y ddolen isod.

Adroddiad Chwarterol DEC Tachwedd 2018

Dyma'r ail mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad ar gyfer darparu cyllid.

Adroddiad Chwarterol DEC Mehefin 2018

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad ar gyfer darparu cyllid. Dyma grynodeb inffograffeg o adroddiad chwarterol Mehefin 2018.

 

Cysylltwch â ni

Mae Dirnad Economi Cymru yn awyddus i annog syniadau, adborth a chydweithrediad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu adborth sy'n ymwneud ag allbynnau ymchwil Dirnad Economi Cymru cysylltwch â ni.

Os ydych chi'n Brifysgol neu'n gorff ymchwil annibynnol a hoffai gydweithio â Dirnad Economi Cymru, anfonwch eich manylion atom a throsolwg byr o'r prosiect ymchwil arfaethedig.

 

Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Am fwy o wybodaeth, gweler rhan dau o'n polisi preifatrwydd.

* Monitrydd Cyllid BBaCh 2017, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2018