A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Dirnad Economi Cymru

Adroddiadau chwarterol, blynyddol a phwrpasol ar gyllid BBaCh yng Nghymru

 • Olrhain cyflenwad cyllid a galw am gyllid ledled Cymru
 • Gwella'r ddealltwriaeth o rôl BBaChau o fewn economi Cymru
 • Creu ffyrdd arloesol o fesur, dehongli ac olrhain data BBaCh
 • Nodi a mynd i'r afael â bylchau o ran cyllid BBaCh yng Nghymru
 • Gwella'r ddealltwriaeth o effaith economaidd ehangach Banc Datblygu Cymru

Rhanddeiliaid  

Mae Dirnad Economi Cymru yn gydweithrediad unigryw rhwng Banc Datblygu Cymru, Ysgol Busnes Caerdydd a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

logos eiw

Bydd Ysgol Busnes Caerdydd yn arwain ar gynhyrchu'r allbynnau ymchwil sy'n defnyddio data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, StatsCymru, Banc Datblygu Cymru a ffynonellau data eraill. Mae cynrychiolwyr o'r tri sefydliad yn ffurfio Grŵp Llywio Dirnad Economi Cymru sy'n adolygu ac yn cymeradwyo allbwn ymchwil i'w gyhoeddi. 

 

"Rwy'n gweld Dirnad Economi Cymru fel ased cenedlaethol strategol a mecanwaith allweddol a all helpu i lunio datblygiad polisi yn y dyfodol o fewn maes mynediad at gyllid."

Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates

 

Rydym eisiau eich adborth

Mae Banc Datblygu Cymru wedi comisiynu SQW i gynnal adolygiad o DEC. Bydd hyn yn ystyried sut y defnyddir yr ymchwil a sut y gallai gael ei ddatblygu yn y dyfodol. 

I lywio'r astudiaeth, mae'r arolwg hwn yn ceisio barn defnyddwyr ar sut mae ymchwil DEC yn cael ei ddefnyddio, ac ar ei ansawdd, ei fformat a'i ddefnyddioldeb. Dylai'r arolwg gymryd tua phum munud i'w gwblhau. 

Cliciwch fan hyn i gymryd rhan yn yr arolwg. 


Ein hadroddiad diweddaraf

Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19: Dadansoddiad o fuddiolwyr Cymru, Rhagfyr 2020

Mae Covid-19 yn cael effeithiau cymdeithasol ac economaidd dwfn, sy'n debygol o ddyfnhau wrth i'r pandemig barhau. Ymgysylltodd Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU i liniaru'r effeithiau ar fusnesau yng Nghymru. Mae graddfa a chyflymder yr ymyriadau wedi bod yn ddigynsail ac yn hanfodol, yn enwedig o ystyried y problemau sy'n wynebu busnesau yng Nghymru o fis Mawrth 2020 ymlaen. 

Mae'r adroddiad hwn, a gomisiynwyd ar y cyd gan Dirnad Economi Cymru, Banc Datblygu Cymru a Llywodraeth Cymru, yn dadansoddi buddiolwyr Cymru ac yn ffurfio cam cyntaf rhaglen ymchwil barhaus. 

Mae rhai o'r canfyddiadau nodedig a nodwyd yn yr adroddiad yn cynnwys:  

 • Cyfanswm grantiau Llywodraeth y DU oedd £2.134 biliwn gyda £1.819 biliwn mewn benthyciadau a gyflwynwyd trwy gyfrwng Banc Busnes Prydain.
 • Buddsoddiad o £1 biliwn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi 141,000 o swyddi yn ystod pandemig Covid-19.
 • Mae 2 gam cyntaf y Gronfa Cadernid Economaidd (CCE) wedi darparu grantiau o £203m i gefnogi busnesau yng Nghymru. 
 • Yn gyfan gwbl, mae'r grantiau busnes CCE hyn wedi cefnogi bron i 12,000 o fusnesau yng Nghymru a 125,000 o swyddi (llawn amser a rhan-amser), sy'n cynrychioli tua 10.5% o gyfanswm cyflogaeth yng Nghymru. 
 • Roedd Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru (CBBCC), a gaeodd ddiwedd mis Gorffennaf, yn cefnogi 1,332 o fusnesau, ac yn cyflenwi benthyciadau gwerth cyfanswm o dros £92m, sy'n cynrychioli bron i £69,000 ar gyfartaledd fesul busnes a gynorthwyir. Amcangyfrifir bod y cynllun yn diogelu dros 16,000 o swyddi. Ar gyfartaledd diogelwyd tua 12 o swyddi ym mhob cwmni trwy gyfrwng y CBBCC. 
 • Gwnaed ychydig dros 64,000 o daliadau ar wahân trwy'r cynllun grant Cyfraddau Annomestig (CAn) gyda chwmnïau a sefydliadau yn derbyn bron i £770m o arian trwy'r cynllun hwn. 

Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19: Dadansoddiad o fuddiolwyr Cymru, Rhagfyr 2020

Crynodeb inffograffeg

Adroddiadau chwarterol a blynyddol ar gyllid BBaChau yng Nghymru

Dyma Adroddiad Chwarterol (ACh) cyntaf Dirnad Economi Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21. Mae archwilio BBaCh a'u mynediad at gyllid yn gynyddol bwysig yng nghanol pandemig Covid-19, y polisïau lliniaru dilynol, a'r cynnwrf economaidd byd-eang mawr sydd wedi dilyn hynny. Yn Ch2 2020, aeth economi’r DU a’r economi byd-eang i ddirwasgiad, gyda chynnydd mewn diweithdra, a llawer o weithwyr yn cael eu cefnogi gan gynllun seibiant llywodraeth y DU. 

Gellir gweld ffeithlun cryno ar gyfer yr Adroddiad Chwarterol Medi 2020 isod. 

Adroddiad Chwarterol DEC Medi 2020  

Crynodeb inffograffeg

Dyma ail Adroddiad Blynyddol (AB) Dirnad Economi Cymru.  Yn Ch1 2020 dechreuwyd teimlo effeithiau economaidd pandemig COFID-19  a polisïau llwyrgloi ar economi Cymru a'r DU. Bydd economi’r DU (a byd-eang) yn troi’n ddirwasgiad difrifol yn 2020. Fodd bynnag, effeithiodd lledaeniad y pandemig ar economi’r DU a oedd eisoes yn arafu, gyda chynhyrchu a buddsoddi yn wynebu problemau sylweddol wrth ragweld y byddai’r DU yn gadael yr UE a dechrau'r cyfnod trosglwyddo. 

Gellir gweld ffeithlun cryno ar gyfer Adroddiad Blynyddol 2019/20 isod. 

Adroddiad Blynyddol DEC Mehefin 2020

Crynodeb inffograffeg

Cwblhawyd ACh3 ddiwedd mis Mawrth 2020. Trwy fis Mawrth 2020, roedd effeithiau economaidd Coronafirws yn dechrau cael eu teimlo yn economi Cymru a'r DU. Daw'r broblem bandemig ar ben yr effeithiau economaidd a achoswyd gan lifogydd eang ar ôl Stormydd Ciara a Dennis. Daw'r ACh3 2019/20 hwn hefyd yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE a dechrau'r cyfnod trosglwyddo. 

Adroddiad Chwarterol DEC Ebrill 2020

Dyma ail adroddiad chwarterol (ACh) DEC ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Mae ACh2 yn adeiladu ar ac yn ehangu'r darlun sylfaenol o weithgaredd busnesau bach a chanolig Cymru a sefydlwyd yn AChau y flwyddyn ariannol flaenorol. Mae’r ddegawd newydd yn gweld rhywfaint o ostyngiad mewn ansicrwydd economaidd a gwleidyddol o ganlyniad i’r Etholiad Cyffredinol. Mae'r adroddiad yn canfod bod hyder BBaCh Cymru wedi syrthio i diriogaeth negyddol yn nhrydydd chwarter 2019, gyda'r dirywiad mwyaf cyflym yn hyder holl ranbarthau'r DU rhwng 2019Ch2 a 2019Ch3.

Gellir gweld ffeithlun cryno ar gyfer adroddiad chwarterol Chwefror 2020 isod.

Adroddiad Chwarterol DEC Chewfror 2020

Crynodeb inffograffeg

Dyma adroddiad chwarterol cyntaf DEC (ACh) ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Mae ACh1 yn adeiladu ar ac yn ehangu'r darlun sylfaenol o weithgaredd busnesau bach a chanolig Cymru a sefydlwyd yn AChau y flwyddyn ariannol flaenorol. Yn y cyfnod hwn o ansicrwydd cynyddol, mae deall sut mae economi Cymru a'i BBaCh yn cael eu heffeithio'n unigryw yn gynyddol bwysig. Mae'r adroddiad yn canfod bod cwmnïau bach yng Nghymru yn parhau i fod yn hyderus er bod trosiant BBaCh wedi gostwng 2.4% rhwng 2013 a 2018.

Gellir gweld ffeithlun cryno ar gyfer adroddiad chwarterol Hydref 2019 isod.

Adroddiad Chwarterol DEC Hydref 2019

Crynodeb inffograffeg

Dyma Adroddiad Blynyddol cyntaf Dirnad Economi Cymru. Mae'r adroddiad hwn yn datblygu ac yn ehangu'r darlun sylfaenol o weithgaredd BBaCh Cymru a sefydlwyd yn nhri adroddiad chwarterol cyntaf 2018/19. Mae'n canfod bod dangosyddion cyflwr iechyd economaidd yn cyflwyno negeseuon sy'n gwrthdaro dros y flwyddyn ddiwethaf. Er gwaethaf dirywiad sydyn o 20% yn nhrosiant microfusnesau yng Nghymru a gipiwyd yn ACh3 DEC a'r cynnydd diweddar mewn statws credyd risg uchel, mae lefelau hyder BBaCh Cymru a chyfran y BBaCh sy'n defnyddio cyllid allanol yn parhau i fod yn uwch na chyfartaleddau'r DU.

Gellir gweld inffograffeg cryno ar gyfer adroddiad blynyddol Awst 2019 isod.

Adroddiad Blynyddol DEC Awst 2019

Crynodeb inffograffeg

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Adroddiad Chwarterol DEC Mawrth 2019

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Adroddiad Chwarterol DEC Tachwedd 2018

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Gellir gweld inffograffeg cryno o'r adroddiad chwarterol ar gyfer mis Mehefin 2018 isod.

Adroddiad Chwarterol DEC Mehefin 2018

Crynodeb inffograffeg

 

Adroddiad pwrpasol

Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf mewn rhaglen waith tymor hwy i ymchwilio i effeithiolrwydd ymyriadau cyllid busnes trwy Gronfa Cadernid Economaidd (CCE) Llywodraeth Cymru. Penderfynodd Gweinidogion Cymru ar gyfres o ymatebion ychwanegol i gynorthwyo busnesau y mae Covid-19 yn effeithio arnynt, gyda'r rhain wedi'u datblygu i ategu ymyriadau ledled y DU fel y Cynllun Cadw Swyddi.

Gellir gweld ffeithlun cryno ar gyfer Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19, Rhagfyr 2020 isod.

Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19: Dadansoddiad o fuddiolwyr Cymru, Rhagfyr 2020

Crynodeb inffograffeg

Mae olyniaeth busnes yng Nghymru wedi cael ei ddisgrifio fel ‘bom yn barod i ffrwydro’. Mae Dirnad Economi Cymru yn lansio prosiect i edrych mewn mwy o ddyfnder ar y mater hwn a gyda'r Briff hwn yn rhoi trosolwg cychwynnol fel rhagarweiniad ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.  

Olyniaeth Busnes yng Nghymru, Mai 2020    

 

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio strwythur busnes yng Nghymru a rôl cwmnïau canolig yn benodol. Mae’r ffocws hwn ar gwmnïau canolig wedi cael ei ysgogi’n rhannol gan astudiaethau blaenorol sydd wedi awgrymu y gallai fod ‘canol ar goll’, (diffyg) o gwmnïau canolig eu maint yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cwmnïau canolig eu maint yng Nghymru, ac yn eu cymharu â economïau eraill. Mae hefyd yn datgelu materion yn ymwneud â deinameg busnes yng Nghymru.  

Mae crynodeb inffograffeg ar gyfer adroddiad Cwmnïau canolig eu maint a strwythur busnes yng Nghymru ar gael isod.

Cwmnïau canolig eu maint a strwythur busnes yng Nghymru, Tachwedd 2019 

Crynodeb inffograffeg

 

Mae'r adroddiad yn archwilio mynediad BBaCh at gyllid ecwiti yng Nghymru, ac i ba raddau y mae Caerdydd yn glwstwr ecwiti sy'n datblygu, er mwyn datblygu mwy o glystyrau o bosibl ledled Cymru. Mae'r adroddiad pwrpasol yn ystyried y diffiniad o glystyrau ecwiti, ac yn cyfuno adolygiad o ddata gydag ymgynghoriadau gydag arweinwyr ym maes gwasanaethau ariannol. Mae'r adroddiad yn datgelu nifer o gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau ar gyfer twf cyllid ecwiti ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Mae crynodeb inffograffeg ar gyfer adroddiad Clystyrau Ecwiti yng Nghymru 2019 ar gael isod.

Clystyrau Ecwiti yng Nghymru, Ebrill 2019

Crynodeb inffograffeg

 

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar gyflenwad a galw Cymru am gyllid allforio ymhlith busnesau bach a chanolig (BBaCh). Mae'r adroddiad yn archwilio rôl cyllid allforio i BBaCh, ac mae'n cynnwys canfyddiadau Arolwg Cyllid Allforio o dros 500 o BBaCh a gynhaliwyd ym mis Tachwedd / Rhagfyr 2018, gan archwilio gweithgarwch allforio BBaCh, bwriadau, anghenion cyllid a chyfyngiadau allforio.

Gellir gweld inffograffeg cryno o'r adroddiad chwarterol ar gyfer mis Chwefror 2019 isod.

Cyllid Allforio DEC yng Nghymru, Chwefror 2019 

Crynodeb inffograffeg

Cysylltwch â ni

Mae Dirnad Economi Cymru yn awyddus i annog syniadau, adborth a chydweithrediad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu adborth sy'n ymwneud ag allbynnau ymchwil Dirnad Economi Cymru cysylltwch â ni.

Os ydych chi'n Brifysgol neu'n gorff ymchwil annibynnol a hoffai gydweithio â Dirnad Economi Cymru, anfonwch eich manylion atom a throsolwg byr o'r prosiect ymchwil arfaethedig.

 

Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Am fwy o wybodaeth, gweler rhan dau o'n polisi preifatrwydd.