Dirnad Economi Cymru

Adroddiadau chwarterol a phwrpasol ar economi Cymru

 • Olrhain cyflenwad cyllid a galw am gyllid ledled Cymru
 • Gwella'r ddealltwriaeth o rôl BBaChau o fewn economi Cymru
 • Creu ffyrdd arloesol o fesur, dehongli ac olrhain data BBaCh
 • Nodi a mynd i'r afael â bylchau o ran cyllid BBaCh yng Nghymru
 • Gwella'r ddealltwriaeth o effaith economaidd ehangach Banc Datblygu Cymru

Rhanddeiliaid  

Mae Dirnad Economi Cymru yn gydweithrediad unigryw rhwng Banc Datblygu Cymru, Ysgol Busnes Caerdydd a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

logos eiw

Bydd Ysgol Busnes Caerdydd yn arwain ar gynhyrchu'r allbynnau ymchwil sy'n defnyddio data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, StatsCymru, Banc Datblygu Cymru a ffynonellau data eraill. Mae cynrychiolwyr o'r tri sefydliad yn ffurfio Grŵp Llywio Dirnad Economi Cymru sy'n adolygu ac yn cymeradwyo allbwn ymchwil i'w gyhoeddi. 

 

"Rwy'n gweld Dirnad Economi Cymru fel ased cenedlaethol strategol a mecanwaith allweddol a all helpu i lunio datblygiad polisi yn y dyfodol o fewn maes mynediad at gyllid."

Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates

 


Adroddiadau Dirnad Economi Cymru

Adroddiad Chwarterol DEC Mawrth 2019

Y trydydd yn y gyfres 2018/19 o adroddiadau chwarterol a gynhyrchwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd ar gyfer Dirnad Economi Cymru. Mae ACh3 yn adeiladu ar ac yn ehangu'r darlun sylfaenol o weithgaredd BBaCh Cymru a sefydlwyd yn ACh1 (Mehefin 2018) ac ACh2 (Tachwedd 2018).

Daw ACh3 ar groesffordd i economi'r DU o ran y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol. Datgelodd diwedd 2018 fod economi'r DU yn arafu. Efallai fod cryfder presennol y farchnad lafur yn cuddio'r ansicrwydd gwirioneddol sy'n wynebu rhai sectorau nwyddau a gwasanaethau.

Mae rhai o'r canfyddiadau nodedig a nodwyd yn ACh3 yn cynnwys:

 • Gostyngodd trosiant micro fusnesau o £20bn yn 2017 i £16bn yn 2018, ond cynyddodd cyfanswm y nifer (cyfrif) o micro fusnesau a'u cyflogaeth o 2% ac 1.6%.
 • Roedd 60% o'r mentrau a ddechreuodd yng Nghymru yn 2014 yn dal i fod yn weithredol dair blynedd ar ôl eu geni.
 • Roedd cyfran y busnesau bach a chanolig a arolygwyd a oedd yn defnyddio benthyciadau yn benodol yn uwch yng Nghymru (41%) nag yn y DU (30%).
 • Mae mwy o fusnesau bach a chanolig yn bwriadu tyfu yng Nghymru nag yn y DU (50% o gymharu â 47%).
 • Roedd cyfran y busnesau bach a chanolig a amcangyfrifwyd fel rhai â risg credyd uchel ym mis Chwefror 2019 yn 5.3%, i fyny o 4.1% ym mis Medi 2018 a 3.9% ym mis Mehefin 2018.
 • Roedd buddsoddiadau newydd a wnaed gan y Banc Datblygu yn ystod tri chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2018/19 yn dod i £59m bron, gyda'r rhain yn gysylltiedig â bron i 590 o swyddi a grëwyd a bron i 1,380 o swyddi wedi'u diogelu.

Lawr lwythwch yr adroddiad trwy glicio ar y ddolen isod.

Adroddiad Chwarterol DEC Mawrth 2019.

Adroddiadau Chwarterol ar gyllid BBaChau yng Nghymru

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Adroddiad Chwarterol DEC Mawrth 2019

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Adroddiad Chwarterol DEC Tachwedd 2018

Dyma'r cyntaf mewn cyfres chwarterol o adroddiadau Dirnad Economi Cymru (DEC) gan Ysgol Busnes Caerdydd sy'n archwilio tueddiadau allweddol BBaCh yn economi Cymru, yn enwedig mewn perthynas â'r galw a'r cyflenwad am ddarpariaeth cyllid

Gellir gweld inffograffeg cryno o'r adroddiad chwarterol ar gyfer mis Mehefin 2018 isod.

Adroddiad Chwarterol DEC Mehefin 2018

Crynodeb inffograffeg

 

Adroddiad pwrpasol

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar gyflenwad a galw Cymru am gyllid allforio ymhlith busnesau bach a chanolig (BBaCh). Mae'r adroddiad yn archwilio rôl cyllid allforio i BBaCh, ac mae'n cynnwys canfyddiadau Arolwg Cyllid Allforio o dros 500 o BBaCh a gynhaliwyd ym mis Tachwedd / Rhagfyr 2018, gan archwilio gweithgarwch allforio BBaCh, bwriadau, anghenion cyllid a chyfyngiadau allforio.

Gellir gweld inffograffeg cryno o'r adroddiad chwarterol ar gyfer mis Chwefror 2019 isod.

Cyllid Allforio DEC yng Nghymru Chwefror 2019 

Crynodeb inffograffeg

Cysylltwch â ni

Mae Dirnad Economi Cymru yn awyddus i annog syniadau, adborth a chydweithrediad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu adborth sy'n ymwneud ag allbynnau ymchwil Dirnad Economi Cymru cysylltwch â ni.

Os ydych chi'n Brifysgol neu'n gorff ymchwil annibynnol a hoffai gydweithio â Dirnad Economi Cymru, anfonwch eich manylion atom a throsolwg byr o'r prosiect ymchwil arfaethedig.

 

Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Am fwy o wybodaeth, gweler rhan dau o'n polisi preifatrwydd.