Polisi preifatrwydd

Pryd bynnag y byddwch chi'n darparu gwybodaeth bersonol i'r Banc Datblygu Cymru, neu os ydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi, dim ond yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn y byddwn yn ei defnyddio. Darllenwch hyn yn ofalus.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r Banc Datblygu Cymru ccc ac i bob un o'i is-gwmnïau (ar y cyd, gelwir y rhain yn Grŵp BDC). Pryd bynnag y defnyddir y termu ‘rydym’,'ni' neu ‘ein yn yr hysbysiad hwn, mae'n golygu Banc Datblygu Cymru ccc ac unrhyw gwmni arall yn y Grŵp BDC sy'n dal eich gwybodaeth bersonol.

Cewch wybod mwy yma.

Ein hegwyddorion

Rydym yn ystyried eich preifatrwydd fel mater sydd wirioneddol o bwys ac rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu:

 • Byddwn ond yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth bersonol i ni sy'n ein helpu ni i'ch helpu chi.
 • Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn gyfrifol. Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch, gan gynnwys amgryptio electronig, i atal mynediad heb awdurdod at eich gwybodaeth bersonol.
 • Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau eraill yn y Grŵp BDC, gyda chyflenwyr sy'n perfformio gwasanaethau ar ein rhan, ac fel y nodir fel arall yn yr hysbysiad hwn.

Pam rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi am y rhesymau a ganlyn:

1. Mewn cysylltiad â chais am un o'n cynhyrchion buddsoddi, a'i reolaeth barhaus

2. Oherwydd yr hoffech i ni gysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol;

3. Fel y gallwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau buddsoddi

4. Os gwnewch gais am swydd gyda ni

5. Mewn cysylltiad â'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu i ni

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth mewn cysylltiad â phob un o'r dibenion hyn trwy glicio ar y dolenni uchod. Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio cwcis, ac mae mwy o fanylion i'w gweld yn ein polisi cwcis

Eich hawliau diogelu data

Bydd y wybodaeth bersonol a roddwch chi i ni yn cael ei chadw yn unol â'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU. Mae'r deddfau hyn yn cynnwys hawliau penodol i chi, gan gynnwys:

• yr hawl i ofyn am fynediad at wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch chi (gelwir hyn yn hawl mynediad pwnc).

• yr hawl i gywiro gwybodaeth bersonol anghywir amdanoch chi ac, mewn rhai amgylchiadau, yr hawl i'r wybodaeth honno gael ei dileu.

• yr hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu o dan rai amgylchiadau (er enghraifft os ydych chi'n credu bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi'n anghywir, neu os yw'n cael ei defnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol).

• yr hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio.

• yr hawl i gwyno i'r rheolydd, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, os ydych chi'n anhapus â sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio. Gellir cysylltu â'r ICO yn fan hyn www.ico.org.uk.

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, gan gynnwys gofyn am fanylion y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, anfonwch e-bost atom yn sdd@bancdatblygu.cymru neu ysgrifennwch atom yn:

SWYDDOG DIOGELU DATA, Banc Datblygu Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

 

1. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'n buddsoddiadau

Pam mae angen i'r Banc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os gwnewch gais i ni am un o'n buddsoddiadau, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael y buddsoddiad ac a yw'n addas i chi. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn parhau i ddefnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o reolaeth barhaus ein buddsoddiadau.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a ddarperir gan eraill i lywio ein penderfyniadau buddsoddi. Er enghraifft, os ydych chi'n gysylltiedig yn ariannol ag ymgeisydd neu'n gyfarwyddwr neu'n berchennog cwmni sy'n ymgeisio, yna bydd angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i’r Banc Datblygu Cymru?

Bydd yr union wybodaeth sydd ei hangen arnom yn wahanol ym mhob achos a bydd yn cael ei nodi ar y ffurflen gais. Bydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad, cyfeiriadau blaenorol a dyddiad geni. Os ydych yn gwneud cais fel unigolyn, unig fasnachwr neu bartneriaeth, byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am 'bersonau cysylltiedig', sef pobl sy'n gysylltiedig yn ariannol â chi.

Pan wneir cais ar ran cwmni neu bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig, byddwn yn gofyn am wybodaeth am gyfarwyddwyr a pherchnogion buddiol (neu bartneriaid) y cwmni (neu PAC), gan gynnwys gwybodaeth am eu statws ariannol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynnal gwiriadau credyd a gwiriadau perthnasol eraill.

Os penderfynwn gynnig buddsoddiad, byddwn yn gofyn ichi lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch i ni ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio i'n helpu i fonitro a ydym yn sicrhau cyfle cyfartal go iawn wrth ddarparu ein gwasanaethau. Ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi.

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni neu pan fydd yn cael ei darparu gan eraill fel rhan o gais, byddwn yn ei defnyddio i asesu'r cais ac i wneud penderfyniad ynghylch darparu'r buddsoddiad perthnasol ai peidio. Yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i reoli ein buddsoddiad. Gall ein defnydd o'ch gwybodaeth gynnwys:

 • Cynnal chwiliadau amdanoch chi mewn asiantaethau gwirio credyd. Bydd yr asiantaethau hyn yn darparu gwybodaeth gredyd i ni yn ogystal â gwybodaeth oddi ar y gofrestr etholiadol a byddant yn cofnodi manylion unrhyw chwiliadau ni waeth a yw'ch cais yn mynd yn ei flaen a'i pheidio. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan asiantaethau gwirio credyd ac asiantaethau atal twyll trwy ddarllen Hysbysiad Gwybodaeth yr Asiantaeth Gwirio (a adwaenir fel “CRAIN”). Mae'r ddogfen hon yn disgrifio sut mae'r tair prif asiantaeth cyfeirio credyd yn defnyddio ac yn rhannu data personol. Gellir cyrchu'r CRAIN yn fan hyn.
 • Cynnal chwiliadau credyd, olrhain dyledion a chynnal rheolaeth parhaus o unrhyw gyllid y gallwn ei ddarparu i chi.
 • Sgorio credyd, i bennu eich addasrwydd ar gyfer y cynnyrch neu'r gwasanaeth perthnasol.
 • Canfod ac atal twyll. Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag asiantaethau atal twyll fel yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol, at y diben hwn.
 • Cyflawni unrhyw un o'r camau uchod mewn perthynas â'ch busnes neu unrhyw ymgeiswyr eraill a enwir ar eich ffurflen gais.
 • Cynnal arolygon ar gwsmeriaid a'u busnesau, er mwyn gwerthuso effeithiau ein buddsoddiadau a nodi tueddiadau yn y cyllid a ddarparwn i fusnesau o'r gweithgareddau a restrir uchod.

Fel rhan o'r gweithgareddau a restrir uchod, byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon fel asiantaethau gwirio credyd, asiantaethau atal twyll a chwmnïau arolygu. Yn ogystal, byddwn yn rhannu gwybodaeth am ein buddsoddiadau yng Nghymru gyda Llywodraeth Cymru, Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru, Busnes Cymru a Thîm Archwilio Cronfeydd Ewrop. Ar gyfer Buddsoddiadau a wnaed gan FW Capital, byddwn yn rhannu gwybodaeth â Banc Busnes Prydain a Santander.

Ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd, byddwn yn rhannu gwybodaeth personal cyfyngiedig yn gysylltiedig a’ch cais hefo sefydliadau trydydd-partï sydd wedi gontractio gan BDC i ddarparu asesiadau prosiect ynni technegol.

Efallai y bydd eich data personol yn cael ei brosesu y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”). Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd ac y bydd eich data'n cael ei gadw'n ddiogel bob amser.

Cyfeiriwch at y ffurflenni cais penodol am union fanylion sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn perthynas â phob un o'n cynhyrchion buddsoddi.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n gwneud cais am un o'n buddsoddiadau, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

 • Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol lle mae’n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac i gyflawni’r contract hwnnw. 
 • Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag yr ystyriwn geisiadau am fuddsoddiad, gan gynnwys deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian ynghyd â gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar gwsmeriaid, ac yna monitro perfformiad ein buddsoddiadau yn ystod tymor ein perthynas, er ein budd cyfreithlon fel benthyciwr cyfrifol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni ein hunain yn cael eu diystyrru gan eich buddiannau chi eich hunain.
 • Os bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol a roddwch chi i ni yn cynnwys gwybodaeth bersonol categori arbennig, caniateir i ni ei defnyddio pan fyddwch wedi rhoi eich caniatâd penodol i ni wneud hynny, at y dibenion a nodir uchod.

Pa mor hir mae Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ynghyd â chyfnod ychwanegol o saith mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, os dylid cael unrhyw anghydfod ynghylch y contract

Efallai y byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod hirach lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, cydymffurfio â Thelerau ac Amodau darparwr y gronfa, i arfer hawliau cyfreithiol neu i amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i’r Banc Datblygu Cymru?

Er mwyn i ni ystyried eich cais, mae yna wybodaeth benodol y mae'n rhaid i chi ei darparu i ni. Os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt ar y ffurflen gais, ni fyddwn yn gallu asesu'ch cais a gallai arwain at fethu â chael mynediad at ein buddsoddiadau. 

 

2. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ymateb i'ch ymholiad

Pam fod angen i Fanc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os byddwch yn cysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth am gynnyrch buddsoddi penodol, neu os gwnewch ymholiad cyffredinol, bydd angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i chi.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Fanc Datblygu Cymru?

Bydd hynny'n dibynnu ar natur eich ymholiad. Mae’r dudalen ‘cysylltu â ni’ ar ein gwefan yn nodi’r wybodaeth leiaf y bydd ei hangen arnom amdanoch er mwyn ymateb i’ch ymholiad.

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ymateb i'ch ymholiad ac, os cytunwch, i gysylltu â chi eto i ddarparu gwybodaeth i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau (gweler Rhan 3, isod).

Beth yw’r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan gysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein cynhyrchion neu wasanaethau, credwn fod gennym fuddiant dilys mewn gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw eich buddiannau chi eich hun yn diystyru ein buddiannau ni. Yn yr achos hwn, credwn fod defnyddio'ch data personol i ymateb i'ch ymholiad er eich budd chi ac er ein budd ni.

Pa mor hir mae Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth am yr amser y mae'n ei gymryd i ddelio â'ch ymholiad. Byddwn fel arfer yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis, oni bai yr hoffech i ni gadw'ch manylion cyswllt i'ch hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau (gweler Rhan 3, isod).

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Fanc Datblygu Cymru?

Nid oes angen i chi ddarparu eich gwybodaeth bersonol i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu digon o wybodaeth, efallai na fyddwn yn gallu ymateb yn gywir i'ch ymholiad. Os byddwch yn cysylltu â ni trwy ein gwefan, gofynnwn i chi ddarparu gwybodaeth orfodol benodol fel y gallwn ddelio â'ch ymholiad. 

 

3. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn rhoi gwybod i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau diweddaraf

Pam fod angen i Fanc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os hoffech gael eich hysbysu am ein hystod o gynhyrchion a gwasanaethau buddsoddi, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch (megis e-byst). Dim ond os ydym ni gyda buddiant dilys, neu os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at y diben hwn y byddwn yn gwneud hyn.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Fanc Datblygu Cymru?

Efallai y byddwch yn darparu eich enw a'ch manylion cyswllt i ni trwy'r dudalen ‘cytuno i dderbyn e-byst' ar y wefan hon, ein ffurflen gais, mewn digwyddiadau neu gyfarfodydd.

Efallai y gallwn ni hefyd gael eich gwybodaeth bersonol gan gyfryngwyr trydydd parti neu ffynonellau eraill, megis y Sefydliad y Cyfarwyddwyr, Tŷ'r Cwmnïau, a Newyddion Busnes Cymru. Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i anfon post marchnata atoch y credwn y byddai gennych ddiddordeb mewn derbyn

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'ch manylion cyswllt a’ch manylion sy’n gysylltiedig â’ch rôl neu teitl eich swydd i roi gwybodaeth i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Rydym yn aml yn cynnal ei ddigwyddiadau ei hun fel rhan o'i weithgareddau marchnata. Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer un o'r digwyddiadau hyn efallai y byddwn ni'n rhannu'ch gwybodaeth â thrydydd partïon sy'n ein cefnogi ni i gynnal ein digwyddiadau.

Os gwnewch gais am un o'n buddsoddiadau, efallai y byddwn yn gofyn i chi a hoffech i Busnes Cymru gysylltu â chi, sy'n cynnig ystod o gefnogaeth a chyngor i fusnesau Cymru a allai fod o ddiddordeb i chi. Os cytunwch inni wneud hynny, byddwn yn trosglwyddo'ch manylion cyswllt i Busnes Cymru er mwyn caniatáu iddynt gysylltu â chi. Rheolir Busnes Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan ddefnyddiwn eich gwybodaeth at ddibenion marchnata, mae'r seiliau cyfreithiol canlynol yn berthnasol:

 • Credwn fod gennym fuddiant dilys mewn anfon gwybodaeth atoch am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau eich hun yn diystyru ein buddiannau. Yn yr achos hwn, credwn fod dweud wrthych am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau er eich budd chi ac er ein budd ni. Byddwn bob amser yn rhoi cyfle ichi optio allan o dderbyn y cyfathrebiadau hyn.
 • Mewn rhai amgylchiadau byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn i ni anfon gwybodaeth atoch am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. 

Pa mor hir mae Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth nes i chi ddewis rhoi'r gorau i dderbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Fanc Datblygu Cymru?

Os nad ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth farchnata gennym, rhowch wybod i ni. Mae gennych hawl i optio allan ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom yn gwyb@bancdatblygu.cymru  neu glicio ar yr opsiwn 'dad-danysgrifio' yn unrhyw un o'n negeseuon e-bost marchnata.

 

4. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol os ydych chi'n ymgeisio am swydd gyda ni

Pam fod angen i Fanc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os gwnewch gais am rôl gyda ni, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ar eich addasrwydd ar gyfer y swydd.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Fanc Datblygu Cymru?

Gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi er mwyn i ni ystyried eich cais. Mae hyn yn cynnwys:

 • Eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.
 • Manylion eich cymwysterau, sgiliau, profiad a hanes cyflogaeth;
 • Gwybodaeth am eich lefel bresennol o dâl, gan gynnwys hawliau budd-dal.
 • P'un a oes gennych anabledd y mae angen i'r sefydliad wneud addasiadau rhesymol ar ei gyfer yn ystod y broses recriwtio.
 • Gwybodaeth am eich hawl i weithio yn y DU.
 • Gwybodaeth fonitro cyfleoedd cyfartal.

 

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn sawl ffordd. Er enghraifft, gallai'r wybodaeth gael ei chynnwys mewn ffurflenni cais neu CVs, a gafwyd o'ch pasbort neu ddogfennau adnabod eraill, neu a gesglir trwy gyfweliadau neu fathau eraill o asesu.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu data personol amdanoch gan drydydd partïon, megis tystlythyrau a ddarparwyd gan gyn-gyflogwyr, gwybodaeth gan ddarparwyr gwiriadau cefndir cyflogaeth a gwybodaeth o wiriadau cofnodion troseddol. Byddwn yn ceisio gwybodaeth gan drydydd partïon dim ond os penderfynwn wneud cynnig swydd i chi, a byddwn yn eich hysbysu ein bod yn gwneud hynny.

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth bersonol?

Mae prosesu gwybodaeth gan ymgeiswyr am swyddi yn caniatáu inni reoli'r broses recriwtio, asesu a chadarnhau addasrwydd ymgeisydd ar gyfer cyflogaeth a phenderfynu at bwy i anfon cynnig swydd. Efallai y bydd angen i ni hefyd brosesu data gan ymgeiswyr am swyddi i ymateb i hawliadau cyfreithiol ac amddiffyn yn eu herbyn.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon, oni bai bod eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus a'n bod yn gwneud cynnig cyflogaeth i chi. Yna byddwn yn rhannu eich data â chyn-gyflogwyr i gael tystlythyrau ar eich cyfer chi, darparwyr gwiriadau cefndir cyflogaeth i gael gwiriadau cefndir angenrheidiol a'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i gael gwiriadau cofnodion troseddol angenrheidiol.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i'r AEE. Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser.

Beth yw’r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n gwneud cais am rôl gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

 • Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol lle mae’n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac i gyflawni’r contract hwnnw.
 • Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag yr ystyriwn geisiadau. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar weithwyr er ein budd cyfreithlon. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw eich buddiannau chi eich hun yn diystyru ein buddiannau ni.

 

Efallai y byddwn yn prosesu categorïau arbennig o wybodaeth bersonol, megis gwybodaeth am darddiad ethnig, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd neu gred, i fonitro ystadegau recriwtio. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ynghylch a yw ymgeiswyr yn anabl ai peidio er mwyn gwneud addasiadau rhesymol i ymgeiswyr ag anabledd. Nid oes angen i chi ddarparu'r wybodaeth hon i ni, ond os dewiswch wneud hynny, byddwn yn ei phrosesu. Rydym yn prosesu gwybodaeth o'r fath i gyflawni ein rhwymedigaethau ac arfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.

Ar gyfer rhai rolau mae'n rhaid i ni geisio gwybodaeth am gollfarnau troseddol a throseddau. Pan fyddwn yn ceisio'r wybodaeth hon, rydym yn gwneud hynny oherwydd ei bod yn angenrheidiol i ni gyflawni ein rhwymedigaethau ac arfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.

Ni fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth at unrhyw bwrpas heblaw'r ymarfer recriwtio rydych chi wedi gwneud cais amdano, oni bai eich bod chi'n llwyddiannus, ac os felly bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â'n polisi cadw.

Pa mor hir mae Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Os bydd eich cais am gyflogaeth yn aflwyddiannus, byddwn yn cadw'ch gwybodaeth ar ffeil am flwyddyn ar ôl diwedd y broses recriwtio berthnasol. Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am y cyfnod hwnnw fel y gallwn ddangos, os bydd hawliad cyfreithiol, nad ydym wedi gwahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr am resymau gwaharddedig a'n bod wedi cynnal yr ymarfer recriwtio mewn ffordd deg a thryloyw.

Os bydd eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus, bydd gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod y broses recriwtio yn cael ei throsglwyddo i'ch ffeil bersonél a'i chadw yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd staff.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Fanc Datblygu Cymru?

Nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r manylion yr ydym yn gofyn amdanynt, ni fyddwn yn gallu asesu'ch cais.

5. Gan ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â gwasanaethau rydych chi'n eu darparu i ni

Pam mae angen i Fanc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os ydych chi'n darparu gwasanaethau i Fanc Datblygu Cymru, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ai chi yw'r person iawn i ddarparu'r gwasanaeth gofynnol. Byddwn yn parhau i ddefnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus ar y gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Fanc Datblygu Cymru?

Mae arnom angen gwybodaeth fel eich enw llawn, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni, byddwn yn ei defnyddio er mwyn asesu eich addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth. Yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i reoli ein perthynas barhaus wrth i chi ddarparu'r gwasanaeth a byddwn yn rhannu'r wybodaeth honno â thrydydd partïon yn ôl yr angen.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i'r AEE. Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser.

Beth yw’r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais i ddarparu gwasanaeth i ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

 • Lle darperir eich gwybodaeth i ni mewn cysylltiad â gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu i ni. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol i gyflawni'r contract hwnnw.
 • Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar ddarparwyr gwasanaeth, ac yna monitro perfformiad darparwyr gwasanaeth yn ystod tymor ein perthynas, er ein budd cyfreithlon fel benthyciwr cyfrifol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw eich buddiannau chi eich hun yn diystyru ein buddiannau ni.

Pa mor hir mae Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ac ar ôl hynny am gyfnod o saith mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, os dylid cael unrhyw anghydfod ynghylch y contract.

Efallai y byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod hirach lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, arfer hawliau cyfreithiol neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Fanc Datblygu Cymru?

Nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r manylion yr ydym yn gofyn amdanynt, ni fyddwn yn gallu defnyddio'ch gwasanaethau.

Mae Dogfen Polisi Priodol BDC yn darparu gwybodaeth am y sail gyfreithlon a’r mesurau diogelu y mae BDC a’i is-gwmnïau wedi’u rhoi ar waith ar gyfer prosesu data sensitif, prosesu categorïau arbennig o ddata personol a data troseddau o dan amodau penodol.

Mae Banc Datblygu Cymru hefyd yn rhedeg y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid, ar ran Llywodraeth Cymru, gan gynnwys rheoli ei bolisi preifatrwydd

 

 

 

Mae Banc Datblygu Cymru hefyd yn rhedeg cynllun Cymorth i Brynu - Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru, gan gynnwys rheoli ei bolisi preifatrwydd

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i Hunanadeiladu Cymru, is-gwmni i Fanc Datblygu Cymru. Pryd bynnag y defnyddir y term 'ni' yn yr hysbysiad hwn, mae'n golygu Hunanadeiladu Cymru. 

Mae FW Capital yn rhan o Grŵp Banc Datblygu Cymru (Grŵp BDC). Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i Fanc Datblygu Cymru ccc ac i bob un o’i is-gwmnïau (gyda’i gilydd, gelwir y rhain yn Grŵp BDC).