A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Polisi preifatrwydd

Pryd bynnag y byddwch chi'n darparu gwybodaeth bersonol i'r Banc Datblygu Cymru, neu os ydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi, dim ond yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn y byddwn yn ei defnyddio. Darllenwch hyn yn ofalus.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r Banc Datblygu Cymru ccc ac i bob un o'i is-gwmnïau (ar y cyd, gelwir y rhain yn Grŵp BDC). Pryd bynnag y defnyddir y term 'rydym' yn yr hysbysiad hwn, mae'n golygu Banc Datblygu Cymru ccc ac unrhyw gwmni arall yn y Grŵp BDC sy'n dal eich gwybodaeth bersonol.

Cewch wybod mwy yma.

Ein hegwyddorion

Rydym yn ystyried eich preifatrwydd fel mater sydd wirioneddol o bwys ac rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu:

 • Byddwn ond yn gofyn i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni sy'n ein helpu ni i'ch helpu chi.
 • Byddwn yn dal eich gwybodaeth bersonol mewn modd ddiogel a chyfrifol. Rydym yn defnyddio mesurau diogelu, gan gynnwys amgryptio electronig, i atal mynediad personol heb ganiatâd at eich gwybodaeth bersonol.
 • Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau eraill yn Grŵp BDC, gyda chyflenwyr sy'n perfformio gwasanaethau ar ein rhan, ac fel y nodir fel arall yn yr hysbysiad hwn."

Pam rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwn yn casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi am y rhesymau a ganlyn:

 1. mewn cysylltiad â chais am un o'n cynhyrchion buddsoddi, ac er mwyn cynnal rheolaeth barhaus o un neu fwy o'n cynhyrchion buddsoddi;
 2. am eich bod chi eisiau i ni gysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol; neu
 3. fel ein bod ni'n gallu rhoi gwybod i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau buddsoddi

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch sut yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth mewn cysylltiad â phob un o'r dibenion hyn trwy glicio ar y dolenni uchod. Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio cwcis, ac mae mwy o fanylion am hyn yn ein polisi cwcis

 

Eich hawliau diogelu data

Bydd y wybodaeth bersonol a rowch i ni yn cael ei chynnal yn unol â'n cyfrifoldebau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys Deddf Diogelu Data 1998 ac, o'r 25ain o Fai 2018, y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol. Mae'r deddfau hyn yn cynnwys hawliau penodol i chi, gan gynnwys:

• yr hawl i ofyn am fynediad at wybodaeth bersonol a ddelir amdanoch chi (gelwir hyn yn hawl mynediad at y pwnc);

• yr hawl i sichrau bod gwybodaeth bersonol anghywir amdanoch chi yn cael ei chywiro ac, o dan rai amgylchiadau, yr hawl i gael gwared ar yr wybodaeth honno;

• yr hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu o dan rai amgylchiadau (er enghraifft, os credwch fod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir, neu os yw'n cael ei defnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol);

• yr hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio; ac

•    yr hawl i gwyno i'r rheoleiddydd, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, os ydych chi'n anhapus ynglŷn â sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio. Gellir cysylltu â'r ICO ar www.ico.org.uk.  

Os hoffech chi ymarfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, gan gynnwys gofyn am fanylion y wybodaeth bersonol sydd gennym ni amdanoch chi, e-bostiwch ni ar  dpo@developmentbank.wales neu ysgrifennu atom yn:

Y SWYDDOG DIOGELU DATA, Banc Datblygu Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

 

1. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'n buddsoddiadau

Pam mae angen i'r Banc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os ydych chi'n gwneud cais i ni am un o'n buddsoddiadau, bydd angen i chi roi gwybodaeth i ni amdanoch chi. Y rheswm am hyn yw fel ein bod ni yn gallu penderfynu a ydych chi'n gymwys ar gyfer y buddsoddiad, ac a yw'n addas i chi. Os yw'ch cais yn llwyddiannus, byddwn yn parhau i ddefnyddio eich gwybodaeth fel rhan o gynnal rheolaeth barhaus o'n buddsoddiadau.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i’r Banc Datblygu Cymru?

Bydd yr union wybodaeth sydd ei hangen arnom yn wahanol ym mhob achos a bydd yn cael ei nodi ar y ffurflen gais ei hun. Bydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriadau blaenorol a'ch dyddiad geni. Os ydych chi'n gwneud cais fel unigolyn, fel unig fasnachwr neu fel partneriaeth, byddwn yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am 'bersonau cysylltiedig', sef pobl sy'n gysylltiedig â chi yn ariannol.

Pan fydd cais yn cael ei wneud ar ran cwmni [neu bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig], byddwn yn gofyn am wybodaeth am gyfarwyddwyr a pherchnogion buddiol (neu bartneriaid) y cwmni (neu Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig - PAC), gan gynnwys gwybodaeth am eu sefyllfa ariannol. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud archwiliadau credyd a gwiriadau perthnasol eraill. "Os byddwn yn penderfynu gwneud cynnig i chi, byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen fonitro amrywiaeth. Dim ond i'n helpu ni fydd unrhyw wybodaeth a roddwch i ni ar y ffurflen hon fel ein bod yn gallu monitro os ydym wirioneddol yn cyflawni cyfle cyfartal wrth gyflawni ein gwasanaethau. Ni chaiff ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi.

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch yn darparu'ch gwybodaeth chi i ni, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth er mwyn asesu eich cais a phenderfynu a ddylid darparu'r buddsoddiad perthnasol i chi ai peidio. Yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i reoli ein buddsoddiad. Fe all y defnydd a wnawn o'ch gwybodaeth gynnwys:

 • Gwneud chwiliadau amdanoch chi gydag asiantaethau cyfeirio credyd. Bydd yr asiantaethau hyn yn rhoi gwybodaeth i ni am gredyd yn ogystal â gwybodaeth oddi ar y gofrestr etholiadol a byddant yn cofnodi manylion unrhyw chwiliadau p'un a yw eich cais yn mynd yn ei flaen ai peidio. Gallwch ganfod mwy o wybodaeth am sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan asiantaethau cyfeirio credyd ac asiantaethau atal twyll trwy ddarllen Hysbysiad Gwybodaeth yr Asiantaeth Cyfeirio Credyd (a adwaenir yn aml yn gryno fel "CRAIN"). Mae'r ddogfen hon yn disgrifio sut mae pob un o'r tri phrif asiantaethau cyfeirio credyd yn defnyddio a rhannu data personol. Gellir cael mynediad at y CRAIN yn y fan hyn.
 • Chwiliadau credyd, ar gyfer olrhain dyledion a chynnal rheolaeth barhaus o unrhyw arian y gallwn ei ddarparu i chi.
 • Sgorio credyd, i bennu eich addasrwydd ar gyfer y cynnyrch neu'r gwasanaeth perthnasol.
 • Er mwyn canfod ac atal twyll. Efallai y byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth gydag asiantaethau atal twyll megis yr Asiantaeth Drosedd Genedlaethol, at y diben hwn.
 • Cyflawni unrhyw un o'r camau uchod mewn cysylltiad â'ch busnes neu unrhyw ymgeiswyr eraill a enwir ar eich ffurflen gais.

Fel rhan o'r gweithgareddau a restrir uchod, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda thrydydd parti megis asiantaethau cyfeirio credyd ac asiantaethau atal twyll. Byddwn yn rhannu gwybodaeth am ein buddsoddiadau yng Nghymru gyda Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Busnes Cymru a'r Tîm Archwilio Cronfeydd Ewropeaidd. Ar gyfer Buddsoddiadau a wnaed gan FW Capital, byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda Banc Busnes Prydain a Santander.

Ni fyddwn yn anfon eich gwybodaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Cyfeiriwch at y ffurflenni cais benodol os gwelwch yn dda er mwyn gweld yr union fanylion sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn perthynas â phob un o'n cynhyrchion buddsoddi.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais am un o'n buddsoddiadau, gall y seiliau cyfreithiol a ganlyn fod yn berthnasol:

 • Pan fo eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle bo'n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac ar gyfer dibenion perfformiad y contract hwnnw.
 • Rydym yn ddarostyngedig i amrywiol rwymedigaethau cyfreithiol pryd bynnag y byddwn yn ystyried ceisiadau am fuddsoddiad, gan gynnwys deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian a gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle bo'n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Rydym o'r farn bod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar gwsmeriaid, ac yna monitro perfformiad ein buddsoddiadau yn ystod tymor ein perthynas, yn rhan o'n buddiannau cyfreithlon fel benthyciwr cyfrifol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol pan fo'n angenrheidiol ar gyfer dibenion sydd a wnelo ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni ein hunain yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hunan.

Am ba hyd y bydd y Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Os yw'ch cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol tra pery eich contract gyda ni o leiaf, ac ar ôl hynny am gyfnod o saith mlynedd. Mae hyn i sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom ni, pe bai unrhyw anghydfod yn codi ynghylch y contract.

Os yw'ch cais yn aflwyddiannus, byddwn fel arfer yn dileu'ch gwybodaeth ar ôl 12 mis.

Efallai y byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod hirach lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, i arfer hawliau cyfreithiol neu i amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i’r Banc Datblygu Cymru?

Er mwyn i ni ystyried eich cais, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi. Os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion yr ydym yn gofyn amdanynt yn y ffurflen gais, ni fyddwn yn gallu asesu eich cais a gall arwain atoch chi'n methu â chael mynediad at ein buddsoddiadau.

 

2. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ymateb i'ch ymholiad

Pam mae angen i'r Banc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os byddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am gynnyrch buddsoddi penodol, neu os ydych chi’n gwneud ymholiad cyffredinol, bydd angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i chi.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i'r Banc Datblygu Cymru?

Bydd hynny'n dibynnu ar natur eich ymholiad. Mae'r dudalen 'cysylltu â ni' ar ein gwefan yn nodi lleiafswm y wybodaeth ofynnol fydd ei hangen arnom ni amdanoch chi er mwyn ymateb i'ch ymholiad.

Beth mae’r Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ymateb i'ch ymholiad ac, os ydych yn cytuno, er mwyn cysylltu â chi eto i roi gwybodaeth i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau (gweler rhan 3, isod).

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol pan fo'n angenrheidiol i'n buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hun. Yn yr achos hwn, credwn fod defnyddio'ch data personol i ymateb i'ch ymholiad o fudd i chi ac o fudd i ninnau.

Am ba hyd y mae’r Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn dal eich gwybodaeth am y cyfnod o amser y mae'n ei gymryd i ymdrin â'ch ymholiad. Fel rheol byddwn yn dileu'ch gwybodaeth ar ôl 12 mis, oni bai eich bod yn dymuno i ni gadw eich manylion cyswllt er mwyn i ni roi gwybod i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau (gweler rhan 3, isod).

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i’r Banc Datblygu Cymru?

Nid oes angen i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu digon o wybodaeth, efallai na fyddwn yn gallu ymateb yn fanwl gywir i'ch ymholiad. Os byddwch chi'n cysylltu â ni trwy gyfrwng ein gwefan, gofynnwn i chi ddarparu rhywfaint o wybodaeth orfodol er mwyn i ni allu ymdrin â'ch ymholiad.

 

3. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn rhoi gwybod i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau diweddaraf

Pam mae angen i'r Banc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os hoffech gael gwybod am ein hamrywiaeth o gynhyrchion a'n gwasanaethau buddsoddi diweddaraf, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch (megis negeseuon e-bost). Dim ond os ydych chi wedi cytuno i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at y diben hwn y byddwn yn gwneud hyn.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i’r Banc Datblygu Cymru?

Fe allwch roi eich enw a’ch manylion cyswllt i ni trwy gyfrwng y dudalen 'cytuno i dderbyn e-byst' ar y wefan hon, ar ein ffurflen gais, mewn digwyddiadau neu gyfarfodydd.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu eich gwybodaeth gyswllt gan ein partneriaid trydydd parti, megis Sefydliad y Cyfarwyddwyr, ICEAW a Newyddion Busnes Cymru. Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i anfon post marchnata i chi os y credwn ni y byddai gennych chi ddiddordeb ei gael.

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'ch manylion cyswllt i roi gwybodaeth i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Os ydych chi'n gwneud cais am un o'n buddsoddiadau, efallai y byddwn yn gofyn i chi os hoffech i Busnes Cymru gysylltu â chi, maen nhw'n cynnig amrywiaeth o gefnogaeth a chyngor i fusnesau yng Nghymru a allai fod o ddiddordeb i chi. Os ydych chi'n cytuno i ni wneud hynny, byddwn yn trosglwyddo'ch manylion cyswllt i Busnes Cymru er mwyn caniatáu iddynt gysylltu â chi. Rheolir Busnes Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion marchnata, mae'r seiliau cyfreithiol a ganlyn yn berthnasol:

 • Pan fyddwn ni'n credu fod gennym ddiddordeb cyfreithlon wrth anfon gwybodaeth i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol pan fo hynny'n angenrheidiol i'n buddiannau cyfreithlon ni, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi. Yn yr achos hwn, credwn fod dweud wrthych am ein cynnyrch a'n gwasanaethau o fudd i chi ac o fudd i ninnau. Byddwn bob amser yn rhoi'r cyfle i chi beidio â derbyn y cyfathrebiadau hyn.
 • O dan rai amgylchiadau byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn i ni anfon gwybodaeth atoch am ein cynnyrch a'n gwasanaethau. 

Am ba hyd y mae’r Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn dal eich gwybodaeth hyd nes byddwch yn dewis peidio â derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni mwyach. 

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i’r Banc Datblygu Cymru?

Os nad ydych eisiau derbyn gwybodaeth farchnata gennym, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda. Mae gennych yr hawl i eithrio unrhyw bryd trwy e-bostio ni ar gwyb@bancdatblygu.cymru  neu glicio ar yr opsiwn 'dad-danysgrifio' yn unrhyw un o'n negeseuon e-bost marchnata.

 

4. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol os ydych chi'n ymgeisio am swydd gyda ni

Pam mae angen i Fanc Datblygu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os ydych yn gwneud cais am rôl gyda ni, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth i ni amdanoch. Mae hyn fel ein bod yn gallu penderfynu ar eich addasrwydd i gael rôl gyda ni.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu Fanc Datblygu Cymru?

Gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch er mwyn i ni ystyried eich cais. Mae hyn yn cynnwys:

 • eich enw, eich cyfeiriad a'ch manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn;
 • manylion eich cymwysterau, eich sgiliau, eich profiad a'ch hanes cyflogaeth;
 • gwybodaeth am eich lefel bresennol o gydnabyddiaeth ariannol, gan gynnwys hawliau budd-daliadau;
 • a oes gennych anabledd neu beidio lle mae angen i'r sefydliad wneud addasiadau rhesymol yn ystod y broses recriwtio;
 • gwybodaeth am eich hawl i weithio yn y DU; a
 • gwybodaeth monitro cyfle cyfartal

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn amryw o ffyrdd. Er enghraifft, gallai'r wybodaeth gael ei chynnwys mewn ffurflenni cais neu CVau, wedi’i gynnwys ar eich pasbort neu ddogfennau hunaniaeth arall, neu yn cael ei gasglu trwy gyfrwng cyfweliadau neu fathau eraill o asesu.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu data personol amdanoch gan drydydd parti, megis geirda a ddarparwyd gan gyn-gyflogwyr, gwybodaeth gan ddarparwyr sy'n gwirio cefndir cyflogaeth a gwybodaeth o archwiliadau cofnodion troseddol. Byddwn ddim ond yn gofyn am wybodaeth gan drydydd parti os fyddwn ni'n penderfynu cynnig swydd i chi, a byddwn yn rhoi gwybod i chi os fyddwn ni'n gwneud hynny.

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei wneud gyda'm gwybodaeth bersonol?

Mae prosesu gwybodaeth gan ymgeiswyr swyddi yn ein galluogi i reoli'r broses recriwtio, asesu a chadarnhau addasrwydd ymgeiswyr ar gyfer cyflogaeth a phenderfynu i bwy y dylid cynnig swydd. Efallai y bydd angen i ni hefyd brosesu data gan ymgeiswyr swyddi er mwyn ymateb i ac i amddiffyn yn erbyn hawliadau cyfreithiol.

Ni fyddwn yn rhannu'ch gwybodaeth gyda thrydydd parti, oni bai bod eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus a ninnau’n cynnig gwaith / cyflogaeth i chi. Yna byddwn yn rhannu eich data gyda chyn-gyflogwyr er mwyn cael geirda ar eich cyfer, gyda darparwyr gwirio cefndir er mwyn cynnal y gwiriadau cefndir angenrheidiol a'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd er mwyn cynnal y gwiriadau cofnodion troseddol angenrheidiol. [Ni fyddwn yn trosglwyddo'ch data y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.]

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais am rôl gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol a ganlyn fod yn berthnasol:

 • Mae'ch cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle bo'n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac ar gyfer perfformio’r contract hwnnw.
 • Rydym yn destun amrywiol rwymedigaethau cyfreithiol pryd bynnag y byddwn yn ystyried ceisiadau. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle bo'n angenrheidiol er mwyn inni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cyflawni gwiriadau priodol ar ddarpar weithwyr o fewn cwmpas ein buddiannau cyfreithlon. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle bo'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, cyn belled nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hun.

Efallai y byddwn yn prosesu categorïau arbennig o wybodaeth bersonol, megis gwybodaeth am darddiad ethnig, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd neu gred, i fonitro ystadegau recriwtio. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ynghylch a yw ymgeiswyr yn anabl ai peidio i wneud addasiadau rhesymol i ymgeiswyr sydd ag anabledd. Rydym yn prosesu gwybodaeth o'r fath i gyflawni ein rhwymedigaethau ac i ymarfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.

Ar gyfer rhai rolau mae'n rhaid i ni geisio gwybodaeth am euogfarnau troseddol a throseddau. Lle rydym yn gofyn am y wybodaeth hon, rydym yn gwneud hynny oherwydd mae'n angenrheidiol i ni gyflawni ein rhwymedigaethau ac ymarfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.

Ni fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth at unrhyw ddiben heblaw'r ymarfer recriwtio yr ydych wedi gwneud cais amdano, oni bai eich bod yn llwyddiannus, ac os felly bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd staff.

Am ba hyd y mae Banc Datblygu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Os yw'ch cais am gyflogaeth yn aflwyddiannus, byddwn yn dal eich gwybodaeth ar ffeil am [un flwyddyn] ar ôl diwedd y broses recriwtio berthnasol.

Os yw'ch cais am gyflogaeth yn llwyddiannus, bydd gwybodaeth bersonol a gasglwyd yn ystod y broses recriwtio yn cael ei throsglwyddo i'ch ffeil bersonél ac fe'i cedwir yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd staff.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i'r Banc Datblygu Cymru?

Nid oes yn rhaid i chi ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion rydym yn gofyn amdanynt, ni fyddwn yn gallu asesu eich cais.