Datganiad hygyrchedd

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Banc Datblugu Cymru. Rydym ni’n awyddus i gymaint â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, golyga hynny y dylech chi allu:

 • newid lliwiau; lefelau cyferbynnedd a’r ffontiau
 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i’r ysgrifen gael ei gwthio oddi ar ymyl y sgrîn
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gyda dim ond y bysellfwrdd
 • symud o gwmpas o fewn y rhan fwyaf o’r wefan gyda meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gyda darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym ni hefyd wedi sicrhau bod iaith y wefan mor syml ac eglur i’w ddeall ag y bo modd.

Mae cyngor ar AbilityNet ynglŷn â gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

 

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn ymwybodol bod rhai rhannau o’r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch:

 • meddalwedd darllen sgrîn ddim yn gweithio’n llwyr gyda’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn
 • rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd eu trin gyda bysellfwrdd yn unig

 

Os nad yw rhai rhannau o’r wefan yn hygyrch

Os oes arnoch chi angen gwybodaeth oddi ar y wefan hon ar wahanol ffurf megis PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Fe ystyriwn eich cais a chysylltu gyda chi mewn 7 diwrnod. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg .

Gofynnwch am fformat gwahanol

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o'n dogfennau arnoch, anfonwch e-bost atom os gwelwch yn dda

 

Rhoi gwybod am broblemau wrth ddefnyddio’r wefan hon

Rydym ni’n awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon bob amser. Os byddwch yn gweld unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os nad ydych yn teimlo ein bod yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni:                      

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd yr ymatebwn i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu alw i’n gweld

Rydym ni’n darparu gwasanaeth Text Relay i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

 

Gwybodaeth dechnegol ynglŷn â hygyrchedd y wefan hon

Mae Busnes Cymru’n ymroddedig i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau isod nad ydynt yn cydymffurfio.

 

Problemau cysylltiedig â thechnoleg

 • Testun ddim yn ail-lifo mewn colofn sengl wrth i faint ffenestr y porwr gael ei newid.
 • Dim modd i ddefnyddwyr addasu llinelliad y testun nac uchder llinellau.

 

Testun

 • disgrifiadau testun delweddau yn rhy hir / disgrifiadau testun delweddau ar goll
 • tablau sydd angen capsiwn disgrifiadol
 • testun dolen wedi ei ddyblygu.

 

Problemau gyda dogfennau PDF a dogfennau eraill

 • Mae llawer o’n dogfennau PDF Word hŷn nad ydynt yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, mae’n bosibl nad ydynt wedi eu marcio ac nad ydynt ar gael felly i ddarllenydd sgrin.
 • Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ni ddogfennau PDF sy’n darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr ynglŷn â defnyddio ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir ar ffurf dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2023, ein bwriad yw un ai cyweirio’r dogfennau neu greu tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.
 • Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni gyweirio dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarpariaeth ein gwasanaethau.
 • Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni’r safonau hygyrchedd.

 

 

Problemau gyda rheolaeth ac elfennau rhyngweithiol

 • Mae rhai o’n ffurflenni rhyngweithiol yn anodd eu trin gyda bysellfwrdd. Er enghraifft, am fod tagiau ‘label’ ar goll o rai o reolyddion y ffurflenni.
 • Mae ein ffurflenni wedi eu creu a’u cynnal drwy feddalwedd trydydd parti yn unol â steil weledol ein gwefan.
 • Rydym ni wedi asesu cost cyweirio’r problemau cysylltiedig â defnyddio’r ffurflenni gyda bysellfwrdd a chredwn y byddai gwneud hynny ar hyn o bryd yn faich afresymol o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. 

 

Sut y profwyd y wefan hon

Profwyd y wefan hon yn fwyaf diweddar ar Mehefin 30 2022. Cynhaliwyd y prawf gan S8080.

Defnyddiwyd sgan Total Validator; y fersiwn ddiweddaraf (14.1.1 ar hyn o bryd) i gynnal sgan wedi’i awtomeiddio ar gyfer bob gwall AA WGAG2.

Profwyd prif blatfform ein gwefan, ar gael ar developmentbank.wales a bancdatblygu.cymru

 

Gwaith cysylltiedig a gwell hygyrchedd

Bydd y gwelliannau a gynigir gennym er mwyn mynd i’r afael â’r problemau a amlygir yn y datganiad hwn yn cael sylw erbyn mis Medi 2023. Rydym yn gweithio gyda’r cyflenwr i fonitro a rhoi sylw parhaus i unrhyw broblem gysylltiedig â hygyrchedd a gyfyd yn ystod y gwaith parhaus o ddatblygu a diweddaru’r wefan.

Diweddarwyd y datganiad hwn ar Rhagfyr 8 2022.