Newyddion

Darllenwch ein datganiadau i'r wasg diweddaraf.

Aparito

Cwmni fferyllol byd-eang yn caffael busnes technoleg feddygol Gogledd Cymru

Cosy Cinema

Podiau Cosy Cinema newydd yn agor yng nghanol dinas Casnewydd diolch i gefnogaeth Banc Datblygu Cymru

Mallows Beauty

Camp driphlyg ar gyfer y brand harddwch fegan wrth i Fanc Datblygu Cymru fuddsoddi am y trydydd tro yn Mallows

White Lion

Banc Datblygu Cymru a Croeso Cymru yn buddsoddi yn y dafarn 4* safon uwch gyntaf ym Machynlleth

Luckton

Datblygiad poblogaidd 21 o dai yn Sir Benfro yn cael cefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru

Gareth and Giles

430 o fusnesau Cymreig yn elwa o £125.2 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru

The Butchers Arms

Perchennog newydd yn dechrau ar eco-drawsnewid bwyty a byncws poblogaidd ym Merthyr

Pride Cymru

Banc Datblygu yn noddi PRIDE Cymru 2024

Sally Bridgeland

Capten Grŵp Anrhydeddus Sally Bridgeland i Gadeirio Banc Datblygu Cymru

Tendertec

Buddsoddiad gwerth £440,000 yn pweru technoleg AI ar gyfer yr henoed

Gwenyn Gruffydd

Benthyciad Llwybr Cyflym O £40,000 Yn Helpu Fferm Fêl Arobryn I Flodeuo

Williamston Care Home

Perchnogion newydd yn cymryd yr awenau cartref gofal hirsefydlog yn Sir Benfro diolch i gefnogaeth Banc Datblygu Cymru

VZTA

Wrecsam yn dewis platfform Trefi Clyfar VZTA i rymuso busnesau annibynnol a bywiogi canol y ddinas

Polytag

Buddsoddiad angel yn pweru'r economi gylchol

Adroddiad terfynol i gymorth ariannol Covid-19 Cymru yn dangos lefel uchel o fasnachu parhaus

Mae’r Banc Datblygu wedi llwyddo i godi ei gyfanswm uchaf erioed o £72,000 ar gyfer Pancreatic Cancer UK

Kubos

Banc Datblygu yn cefnogi cynlluniau Kubos Semiconductor ar gyfer micro-LEDau newydd

Brynawelon

Banc Datblygu Cymru yn cefnogi gwaith adeiladu ar gyfer cartrefi gwyrdd newydd ym maestref Caerdydd

MM Electronics

Mentergarwyr ifanc yn cael cefnogaeth Banc Datblygu Cymru

Prosper

Buddsoddiad o £520,000 yn dod â busnes technoleg ariannol newydd i Gaerdydd

SecuraCo

Banc Datblygu yn helpu i ddatgloi twf ar gyfer cwmni newydd technoleg cartref yn Ne Cymru SecuraCo

IQDTCD

Ysgrifennydd Cymru David TC Davies yn cymeradwyo twf yr arbenigwyr dyfeisiau meddygol IQ Endoscopes

Economic Intelligence Wales

Busnesau ymchwil a datblygu-ddwys Cymru sy'n sbarduno arloesedd a chreu gwerth

Clinithink

Banc Datblygu yn buddsoddi mewn gofal iechyd byd-eang technoleg DA

On the Rocks

£1 miliwn On the Rocks yn y Mwmbwls

The Fertility Home

£350,000 gan Fanc Datblygu Cymru yn helpu i greu gwyrthiau bach

Solar

Cymoedd gwerddach fyth - Corporate Financier, Mawrth 2024

Banc Datblygu Cymru yn cefnogi’r #LlaisAwards am y pedwaredd blwyddyn

Cronfa Busnes Cymru yn dod i ben yn llwyddiannus.

Validient

Alacrity Alumni Validient yn sicrhau buddsoddiad o £300,000

Blendini

Y Banc Datblygu yn helpu Blendini i dyfu

SBW

Mam yn diolch i Hunanadeiladu Cymru am y “cartref perffaith” iddi hi a’i mab anabl

Dylai buddsoddwyr angel ymgyfarwyddo â deddfwriaeth newydd

Pool Park

Busnes yn Ninbych yn prynu cartref gwledig ac ystad yn Sir Ddinbych diolch i fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru

Smugglers Livery

Benthyciad o £35,000 gan Fanc Datblygu Cymru i bweru Canolfan Lifrai a Marchogaeth Smugglers

Steer IT Solutions

Cwmni TG yn cymryd swyddfa newydd ym Mae Caerdydd gyda chymorth Banc Datblygu Cymru

Bluestone

Dyfarnu cyfleuster ESG syndicet i Bluestone Resorts yng Nghymru

Pennant Park

Buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd mewn cabanau a chyfleusterau newydd ym Mharc Pennant

Giles Thorley

Canlyniadau hanner blwyddyn ar gyfer Banc Datblygu Cymru

Hope Macy

Bydd Hope Macy yn defnyddio buddsoddiad i frwydro yn erbyn bregusrwydd ariannol.

Pudding-Compartment

Busnes Sir y Fflint yn cynyddu ei raddfa i arddangos arloesedd gyda buddsoddiad o £100,000

Freaklizard

Freaklizard yn tyfu gyda chymorth y Banc Datblygu

WAW

Cadarnhau angylion busnes benywaidd fel prif fuddsoddwyr

Academii

Angylion yn uno i drawsnewid hyfforddiant yn y gweithle

MKR

Banc Datblygu yn cefnogi buddsoddiad o £4.1 miliwn i drawsnewid safle tir llwyd yn barc busnes bywiog

Knighton Costcutter

Siop gyffredinol Canolbarth Cymru yn lleihau ei ddefnydd o ynni diolch i gymorth Banc Datblygu Cymru

Innoflate

Economïau lleol a gwledig cymru yn elwa ar £15 miliwn wrth i’r galw am gyllid y sector twristiaeth barhau i gynyddu

TC Consult

Ymgynghoriaeth adeiladu yn mynd yn ôl i'w gwreiddiau Cymreig yn dilyn allbryniant cyfranddalwyr

Jaga Brothers

Ar y ffordd i sero net gyda Jaga Brothers

Bikmo

Bikmo, yr yswiriwr beiciau arbenigol, yn codi £3.4 miliwn i hybu ei ehangiad Ewropeaidd

Waterspring Ventures a Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad yn tourhub

Angladdau Enfys Funerals

Banc Datblygu yn cefnogi trefnwyr angladdau Bangor i ehangu’r gefnogaeth sydd ar gael i deuluoedd

Frog Bikes

Frog Bikes i leihau allyriadau carbon gyda buddsoddiad o £150,000 trwy gyfrwng y defnydd o alwminiwm wedi'i ailgylchu

Gower-Power

Cwmni ynni lleol o Abertawe, Gower Electric Co, yn dod â £35,000 o fudd i’r gymuned

Madhav

Mae perchnogion Madhav yn hongian eu ffedogau am y tro olaf wrth i'r Banc Datblygu gefnogi allbryniant rheolwyr o’r caffi Indiaidd llysieuol a’r farchnad fach boblogaidd yng Nghaerdydd

John Henry Flowers

Gwerthwr blodau yng Nghaerdydd yn blodeuo gyda benthyciad micro o £15,000

Picton House

Gwesty yn dechrau ar gam nesaf y busnes diolch i Fanc Datblygu Cymru

Dirnad Economi Cymru yn edrych yn ôl ar flwyddyn ariannol “anodd” yn ei Adroddiad blynyddol

Tenby Golf Club

Llety newydd i westeion a bwyty newydd i arddangos Sir Benfro ar ei gorau gyda buddsoddiad o £1.24 miliwn gan Croeso Cymru a Banc Datblygu Cymru

Tiger Yard

Cwrt bwyd newydd ar gyfer lleoliad poblogaidd Bae Caerdydd yn cael cefnogaeth y Banc Datblygu

Primesave

Banc Datblygu yn teimlo'n gartrefol ym Mhowys gyda buddsoddiad o £4.68 miliwn

Y brand dillad awyr agored Jöttnar yn codi buddsoddiad saith ffigur

Reel Label Solutions

Buddsoddiad dilynol chwe ffigur ar gyfer Reel Labels i ateb y galw cynyddol am argraffu arbenigol

equity investment

Mae Banc Datblygu Cymru yn parhau i fod y buddsoddwr ecwiti mwyaf mewn busnesau Cymreig

Operati

Waterspring Ventures a Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad yn Operati Limited

Wibli Wobli

Mae meithrinfa gofal dydd llawn Cymraeg gyntaf Casnewydd yn agor gyda chyllid gan Fanc Datblygu Cymru

Vantastec

Y gweithwyr yn cymryd perchnogaeth o Vantastec

Alfredo's

Perchnogion newydd i fwyty Eidalaidd Conwy diolch i gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru

Dylan's Den

Buddsoddiad o £100,000 yn Dylan's Den wrth i Crystal Shop ehangu yng Nghymru

IE Hub

Cwmni technoleg ariannol blaenllaw yn y DU yn adleoli i Gaerdydd

Deckrite

Allbryniant rheolwyr yn ysgogi ehangiad i Deckrite

Seven Springs

Mae gwaith ehangu yn mynd rhagddo mewn datblygiad porthdai moethus gyda Chymorth y Banc Datblygu.

Buddsoddiad cyntaf ar gyfer syndicet o fuddsoddwyr angylion benywaidd i Gymru

Ynyshir

Grŵp bwytai wedi’u gwobrwyo â seren Michelin yn ehangu gyda chefnogaeth y Banc Datblygu

Cadeirydd Banc Datblygu Cymru yn derbyn OBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin

Banc Datblygu Cymru yn adrodd am y lefelau uchaf erioed o fuddsoddiad ecwiti yng Nghymru

Something Different

Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd – Something Different yw’r cwmni cyntaf i ddefnyddio benthyciadau gwyrdd newydd

Mamgu Welshcakes

Cynlluniau ehangu ar gyfer cynhyrchydd cacennau cri / pice ar y maen Sir Benfro diolch i gefnogaeth Banc Datblygu

Pinopolis

Adloniant i'r teulu cyfan wrth i gyfadeilad hamdden newydd agor yn Llanelli

Mallows Beauty

Mae Banc Datblygu Cymru yn teimlo'n dda yn sgil ei fuddsoddiad ym Mallows Beauty

Halo Therapeutics

Hwb o £1.52 miliwn i Halo Therapeutics wrth i fusnes gwyddorau bywyd fuddsoddi yng Nghymru

Banc Datblygu yn croesawu adroddiad Nesta ar ariannu cartrefi gwyrdd

Riva

Y Banc Datblygu yn galluogi tîm o reolwyr i brynu cwmni tecstilau yn Wrecsam

Principality Plastics Warehouse

UPVC Direct yn cwblhau caffael Principality Plastics Warehouse

Yard

Yard Caerdydd yn gyrru trawsnewidiad digidol gyda statws B Corp

Banc Datblygu Cymru yn ymrwymo i Egwyddorion ar gyfer Buddsoddiadau Cyfrifol

2B Enterprises

Syndicet o angylion busnes yn buddsoddi am yr eildro yn y genhedlaeth nesaf o fentergarwyr ac arweinwyr

coworkers talking in office

Awgrymiadau ar gyfer busnesau technoleg sydd newydd ddechrau ar sicrhau cyllid cyn-sbarduno

Buddsoddiad $3 miliwn wrth i Antiverse ddangos adnabyddiaeth therapiwtig o wrthgyrff gyda llwyfan darganfod cyffuriau a yrrir gan DA

Motomec

Mentergarwyr ifanc yn cwblhau pryniant gan reolwyr Motomec Aberdare Ltd

Cansense

Menter newydd yn codi £1.5m ar gyfer prawf gwaed i ganfod canser y coluddyn cynnar

FABCO

Gwerthwyd 18 o unedau hapfasnachol i gyd yn Felindre Court, Parc Technoleg Pencoed

Tute

Gwasanaeth dysgu ar-lein arobryn yn llenwi bwlch addysg

Benthyciadau Gwyrdd

Helpu busnesau i dorri costau ynni: Banc Datblygu Cymru a Llywodraeth Cymru yn lansio Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd newydd

Wellspring Homes

Byw cynaliadwy wedi'i wneud yn bosibl gydag adeiladu gwell na sero-carbon

Hut Six

‘Hat tric’ i Hut Six wrth i'r cwmni seiber ddiogelwch baratoi i gynyddu ei raddfa er mwyn tyfu

IQ Endoscopes

IQ Endoscopes yn sicrhau buddsoddiad o £5.2 miliwn gan BGF a Banc Datblygu Cymru

Adroddiad yn gweld twf yn y gweithlu mewn bron i draean o fusnesau gyda chefnogaeth Covid-19 Llywodraeth Cymru

Green Heat Wales

£50,000 i bweru twf cwmni ynni adnewyddadwy

Focused Fitness

Mentergarwyr ifanc yn agor Canolfan Hyfforddiant Focussed Fitness Wrecsam

Finalrentals

Finalrentals yn cau rownd ariannu chwe ffigur

WAW

Angylion benywaidd yn uno i fuddsoddi mewn menywod yng Nghymru

Ledwood

Ledwood i harneisio pŵer yr economi werdd

Matsudai

Matsudai Ramen at The Bank

Kingsward

Perchnogion newydd ar gyfer Kingsward Group wedi i’r Cyfarwyddwyr sefydlol gwblhau gwerthiant cyfan gwbl o’r busnes teuluol

Banc Datblygu Cymru yn cefnogi cwmni biotechnoleg mewn rownd fuddsoddi o £8.7m

Cellesce

Y darparwr gwyddorau bywyd byd-eang Molecular Devices yn cyhoeddi bod Cellesce o Gaerdydd wedi’i brynu

Ground Bakery

Ground Bakery ar gynnydd gydag ehangiad

Banc Datblygu Cymru yn dangos perfformiad “calonogol” yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn ariannol

Market Dynamics

Buddsoddiad gan y Banc Datblygu yn dod â chwmni masnachu systematig di-god i Gymru

Holbrook Dubs

Micro Fenthyciad o £40,000 ar gyfer y cariad am ‘Dubs’

COP 27 – Banc Datblygu Cymru yn amlinellu ymrwymiad parhaus i ddyfodol gwyrddach

Driverly

Driverly, darparwr yswiriant car hyblyg sy’n defnyddio technoleg i wobrwyo gyrwyr da, gyda chefnogaeth Banc Datblygu Cymru

AGAM

Banc Datblygu yn cefnogi cwmni fintech rhyngwladol cenhedlaeth nesaf gyda buddsoddiad ecwiti cronfa sbarduno

Avantis Marine

Integreiddiwr Technoleg Morol ym Mhen-Y-Bont Ar Ogwr yn Cwblhau AllRh

Explorage

Angylion Busnes Gogledd Cymru yn cefnogi darparwyr cyfleusterau storio glyfar

Gower Electric Bikes

Nod cwmni e-feiciau yw helpu beicwyr i bweru eu hunain o amgylch penrhyn Gŵyr

Banc Datblygu Cymru yn cynnig cymhellion Sero Net

Angylion Buddsoddi Cymru a Camau Nesaf yn sbarduno buddsoddiad mewn busnesau yng Ngogledd Cymru

Dirnad Economi Cymru

Bydd partneriaid newydd yn dod â “gwelediad ac arbenigedd gwerthfawr” i Dirnad Economi Cymru

Wagonex staff

Banc Datblygu Cymru yn ymuno gydag Admiral Pioneer i gefnogi Wagonex

React Support Services

Cwmni gofal yn cymryd camau cyntaf y tu allan i Gaerdydd diolch i gymorth y Banc Datblygu

Maggie Cross

Busnes gemwaith mentergarwr ifanc ar fin hedfan gyda chefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru

Adroddiad ar economi Cymru yn dangos bod yr hinsawdd i gwmnïau bach yng Nghymru “yn parhau i fod yn anodd”

Origin Vets

Clinig cyntaf Cymru ar gyfer anifeiliaid egsotig yn sicrhau cefnogaeth Banc Datblygu Cymru

Abbey Glass

Banc Datblygu yn helpu busnesau i newid dwylo gyda mwy na £17m mewn bargeinion olyniaeth

Oldwalls

Gweithredydd Lleoliad Priodas yng Nghymru yn Agor Trydydd Lleoliad yn Dilyn Bargen Ariannu Saith Ffigur

Lumberjack Axe Throwing

Mentergarwr ifanc yn taro’r targed gyda lleoliad newydd i daflu bwyeill ac “ystafell torri tensiwn” yn Abertawe

Midtec

Teulu Jenkins ar fin tyfu busnes Capel Hendre fel gwneuthurwr blaenllaw'r DU o systemau simnai a systemau ffliw

QLM yn Cyhoeddi Ariannu Cyfres-A o £12M a Chydweithrediad Strategol gyda Schlumberger i Hybu Canfod Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr

Ieuan Rosser, Prif Weithredwr FLS

FLS yn buddsoddi mewn gweledigaeth cludo nwyddau gwyrdd milltiroedd is, cost is a charbon is

Property of the Year 2022

Datblygu Cymru yn ennill gwobr fawreddog

Giles Thorley

Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi £33 miliwn ar gyfer tai gwyrddach

Sunnymead

Busnes Aberystwyth yn ehangu drwy brynu tŷ llety

Against the Grain

Banc Datblygu Cymru yn gweini hyd at £15,000 ar gyfer siop goffi ddi-glwten fydd yn agor yn yr Eglwys Newydd

Lefelau uchel o gyd-fuddsoddi wrth i’r Banc Datblygu gyhoeddi canlyniadau cryf ar gyfer 2021/22

Reel Label Solutions

£1.2 miliwn i ariannu pryniant cyfranddalwyr a buddsoddiad yn nhwf arbenigwyr argraffu ym Mhont-y-clun

CUPRA a VWFS Rent-a-Car yn lansio gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer Born cwbl-drydan

Staff of 1st Choice Accident Repair Centre stood in front of truck

1st Choice Accident Repair yn caffael safle newydd yng Nghaerdydd ac yn bwriadu creu 20 o swyddi newydd

Trameto yn sicrhau cyllid ail rownd gan Fanc Datblygu Cymru ac ublox AG

Route Konnect team, Cardiff

Route Konnect yn ysgogi cynlluniau twf uchelgeisiol o £780,000 o fuddsoddiad cyn-sbarduno

Ceryx Medical yn codi £3.8m mewn cyllid sbarduno i ddod â dyfais gardiaidd i dreialon mewn-ddynol

Team at Insight HRC

Insight HRC yn edrych at ddyfodol newydd ar ôl allbryniant rheolwyr

Ecomove founders Teddy Thompson and John Dorman

Busnes cludiant trydan personol yn agor cyfleuster storio lithiwm-ion yng Nghymru gyda buddsoddiad o £250,000

James Brennan, Dan Ronson and Martin Leech standing outside the Casablanca Building

Cyrchfan gyda’r nos poblogaidd ym Mae Caerdydd yn cael bywyd newydd drwy Fanc Datblygu Cymru a Handelsbanken

Adroddiad yn dangos arwyddion o adferiad ymhlith busnesau Cymreig gyda chefnogaeth cyllid y llywodraeth

Spirit of Wales

Banc Datblygu Cymru yn cefnogi gwirodydd Cymru

Andrew Williams-Owen, Jamie Hughes, Scott Hughes, Rhian Jones (DBW Portfolio Monitoring).

Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi arian cyllido ar gyfer datblygiad porthordy moethus gwerth miliwn o bunnoedd yn Sir Ddinbych

Dianne Walker & Iestyn Evans join Development Bank of Wales as non executive directors

Banc Datblygu Cymru yn croesawu aelodau bwrdd anweithredol newydd

Karl Symmonds of TruPlas

Cwmni gwella cartrefi o Sir Benfro yn cwblhau trefniant i’r rheolwyr brynu’r busnes

Harlech Grocer - Gary and Adrian Stevenson

Emporiwm bwyd newydd i agor yn Harlech

TECHNOLOGY VENTURE INVESTMENTS DIRECTOR DUNCAN GRAY

Banc Datblygu Cymru yn penodi Duncan Gray fel Cyfarwyddwr Buddsoddiadau Technoleg Newydd

Buddsoddiad ecwiti yn ariannu ehangiad byd-eang ar gyfer Talkative

Delio co-founders David Newman (L) and Gareth Lewis (R)

Cwmni Technoleg ariannol Cymreig Delio yn codi £6.1m pellach i gyflymu cynlluniau twf byd-eang

Cynnydd cryf yn erbyn strategaeth 'Adeiladu, Prynu a Phartneru' Refeniw o flaen y disgwyl

Pelcomb bridge owners

Parafeddygon i adfywio parc gwyliau a bwyty poblogaidd gyda chymorth benthyciad o £300,000 gan Fanc Datblygu Cymru

DAR Stores - L-R Daisy Sohanpal Rej Singh Sohanpal Daniel Kinsey 3

Siop newydd a swyddi newydd yn Nhroedyrhiw

Karry Meyrick (Cigydd figan)

Cigydd figan yn ymestyn ei oriau agor a’i gynnyrch i fodloni’r galw gan gwsmeriaid

Creo Interactive 3 Ch-D Richard Ward Rheolwr Gyfarwyddwr, Nick Coakley Cyfarwyddwr Technegol, Kathryn Shaw Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Jordan Thorne Cyfarwyddwr Creadigol

Asiantaeth greadigol yn esblygu yn sgil cytundeb chwe ffigur i reolwyr brynu’r cwmni a ysgogwyd gan y sylfaenydd

The Vale Grocer PR 1 - Ch Dd Alex Baines, Liz and Chris Kameen.

Banc Datblygu yn buddsoddi mewn busnes ffrwythau a llysiau lleol

Llywodraeth Cymru yn helpu i sicrhau 102 o swyddi a dyfodol disglair i ffatri sy’n cynhyrchu rhannau modurol ym Mhowys

Busnesau bach ar lwybr carlam gyda chyllid gan Fanc Datblygu Cymru

Zainab Latif (FLS)

FLS yn gwella ei dîm masnachol gyda Zainab Latif

Howells Ch-Dd Paul Howells, Richard Easton

Gemydd 4edd cenhedlaeth yn buddsoddi mewn busnes teuluol 155 oed

Dyn yn reidio beic mynydd Atherton's trwy lwybr coetir.

Adeiladu beiciau yn well: Sut y concewrodd tri sibling y mynydd a gweithgynhyrchu beiciau mynydd

Adrian Sutton (Prif Swyddog Gweithredol Vortex).

Banc Datblygu yn ymadael a Vortex IOT Limited yn dilyn caffaeliad gan Marston Holdings

£500,000 i Gelateria Frank’s

Carebeans Gavin Petch and Nick Lawford

Arbenigwyr meddalwedd yn symud i Gymru ar ôl cwblhau buddsoddiad ecwiti i helpu i ariannu twf a strategaeth gaffael

Ch-Dd Chloe Stanford, Ashley Davies and Dora Vasarheyi.

Allbryniant Rheolwyr yn A&R Services yn gweld cyd-sylfaenydd a rheolwyr hir sefydlog yn cymryd yr awenau

Space Forge co-founder Andrew Bacon working in garage

Space Forge - cwmni technoleg gofod sy'n tyfu gyflymaf yn Ewrop - yn codi $10.2M sydd wedi torri record rownd sbarduno

Glucose Republic yn codi buddsoddiad o £500,000 i adeiladu'r ap cyntaf a ffocws ar effaith bwyd

Wayne Harvey, Chair of FLS

Freight Logistics Solutions yn penodi Wayne Harvey yn Gadeirydd

D-Ch Sion Wynne (BDC) Lesley Griffiths (Gweinidog Gogledd Cymru) Nick Williams (Xscape Rooms)

Angerdd am bosau yn ysbrydoli menter fusnes newydd brodyr o Fangor

Chris McDermid, Donna Williams, MMEngineering

Cartref newydd i MMEngineering yn yr ardal fenter

D-Ch Jayne Brewer (Prif Swyddog Gweithredol), Sue Poole (Sylfaenydd), Carol Hall.

Mae buddsoddwyr yn dod â menter yn fyw trwy'r The Rhaglen Bumbles of Honeywood ar gyfer ysgolion cynradd

Paul Mendieta CEO, Andy Morris, Development Bank of Wales, Tony Gale, Chairman Beren Kayali, CTO 

Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi mewn helpu cymunedau gwledig i wella mynediad at seilwaith storio dŵr

Cefnogaeth o £51 miliwn i fusnesau Cymru yn hanner cyntaf 2021

Rhian Elston

Ariannu gwyrddach yfory

Ed Parkinson a Dafydd Loughran.

24 Angel busnes Yn Uno i Gefnogi Concentric Health sy'n seiliedig yng Nghaerdydd gyda Buddsoddiad o £500,000

Prif Weithredwr Owen Monie a'i gi gyda Scott Hughes.

Animal Trust i agor yn y Rhyl gyda benthyciad o £700,000 gan y Banc Datblygu

Sarah Bolt, CEO and co-founder of Forth

Cwmni technoleg iechyd Forth o’r DU yn codi £1.6M i lansio cynnyrch arloesol technoleg i fenywod

Beauhurst and Banc logo

Busnesau yn dechrau o’r newydd yng nghymru yn cofnodi lefelau buddsoddi record

Mark Barrowman a Jonathan Gooders yn sefyll o flaen eu cytiau bugail ar bontŵn llyn.

Ymlaciwch ac adfywiwch wrth i’r safle glampio moethus diweddaraf yng Nghymru agor ym Mhwllheli

Llun sy'n dangos logo IQ Endoscopes.

Mae IQ Endoscopes wedi Cwblhau Rownd Ariannu Ecwiti Cyfres A £4 miliwn

castell gwyn

Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi yn nhwf busnes sy’n gwneud cawsiau â llaw

Bethan Cousins

Perchnogion busnes i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti mewn cynhadledd newydd

Osian Jones, Catrin Parry Jones, and Richard Easton standing by the Crwst cafe

CRWST yn agor caffi newydd ar Draeth Poppit yn dilyn cefnogaeth gan y Banc Datblygu

ACAI

ACAI, y brand dillad awyr agored i fenywod, yn ehangu i’r farchnad ryngwladol

Neil Rylance yn eistedd wrth fwrdd gyda'i ddwylo gyda'i gilydd, gan wenu.

£1 miliwn i Tahdah wrth i'r Banc Datblygu gwblhau cyd-fuddsoddiad cyntaf gydag Alliance Fund Managers

Nicola Crocker and Simon Nichols

27 wyneb newydd ym Manc Datblygu Cymru

Nursery room with white furniture

Llwyddiant cyllidol triphlyg i Ickle Bubba wrth i’r cwmni agor pencadlys newydd yn Abertawe

freight logistics

Mae buddsoddiad o £2.2 miliwn yn helpu busnes datrysiadau cludo nwyddau ffyrdd o Bont-y-pŵl i fynd i'r afael â phrinder gyrwyr yn y DU

Nia Davies (Davlec) and Stewart Williams (Development Bank of Wales)

Davlec yn troi ei lygaid at ehangu ac arallgyfeirio sector amaeth-dechnoleg ar ôl sicrhau cyllid twf chwe ffigur

Solar panels

Busnesau o Abertawe yn cael eu hannog i ‘Blygio i Mewn’ i Gower Power Er Mwyn Buddsoddi yn eu Cymuned Leol

Tiffany Thorn, CEO and founder of BiVictriX

Banc Datblygu Cymru yn cefnogi CCC llwyddiannus BiVictriX Therapeutics ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen

Mike Owen (Development Bank of Wales) and HRH Prince Charles

Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi yn nhrafnidiaeth gynaliadwy'r dyfodol

Cwmni diagnostic alergedd bwyd yu diogelu buddsoddiad o £2.9m

Richard Easton (the Development Bank) and Mike Davies (Dale Roads) stood in front of Dale Roads entrance

Cyfleusterau newydd a gwell gwasanaethau i breswylwyr gofal

Giles Thorley, CEO of Development Bank of Wales, presenting

Dirnad Economi Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol 2020/21 ar berfformiad economi Cymru

Cenydd Rowlands

Mae Banc Datblygu Cymru yn gosod y sylfaen ar gyfer mwy o swyddi newydd a buddsoddi mwy nag erioed o’r blaen

Adam and David, co-founders of Coincover

Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru yn ymadael â Coincover mewn dêl nodedig i alluogi cyfalafwyr menter arbenigol i gefnogi twf hirdymor

woodlands house

Woodlands House wedi cael ei adfer i'w ogoniant blaenorol ar gyfer preswylwyr newydd gyda chymorth Banc Datblygu Cymru

Mae Space Forge yn codi rownd sbarduno

Coincover

Mae Coincover - y platfform sy'n darparu gwasanaethau cyflenwi ac adfer arian cyfred crypto - wedi codi dros $9m yng Nghyfres A o dan arweiniad Element Ventures

Danika and Mike Woods from Just Love Foods with Archie the caterpillar cake

Y rysáit perffaith i ariannu allbryniant gan y rheolwyr i Gwmni Just Love Food

Lewis Homes

Lewis Homes i ddechrau gweithio yn Woodlands Green gyda buddsoddiad o £3.2 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru

Helen Morris and Claire Vokes

Mae Brighter Minds Childcare, busnes cychwynnol yn Risca, wedi sicrhau micro fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru

reacta biotech logo

Mae cwmni Diagnostig Alergedd Bwyd y DU, Reacta Biotech, yn cyflawni achrediad MHRA Pharma GMP

shoppers walking in town centre

Cronfa canol trefi Gogledd Cymru gwerth £3m i agor ar gyfer ceisiadau

creo medical logo

Creo yn cyhoeddi canlyniadau terfynol ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2020

gareth bullock and giles thorley

Buddsoddodd Banc Datblygu Cymru bron i £200 miliwn i mewn i fusnesau Cymru 2020/21

marine power systems

Angylion ar frig y don drwy fuddsoddi yn Marine Power Systems

abbey construction

Abbey Construction yn adeiladu cam 1 o ddatblygiad Ridgeway View gyda chefnogaeth Banc Datblygu Cymru

Portman Travel Group yn prynu Inspiresport

banyan care homes

Buddsoddiad o £750,000 mewn gwasanaethau gofal lleol

tvi row

Banc Datblygu Cymru yn codi dros £53k i Alzheimer’s Research UK

deer technology

Deer Technology yn ennill contract gwerth miliynau ac yn codi gwerth £1.32 miliwn o fuddsoddiad ecwiti

qlm

QLM yn cyhoeddi cwblhau rownd ariannu sbarduno yn llwyddiannus

R Lewis

Allbryniant rheolwyr wedi ei ysgogi gan y gwerthwr a ariannwyd gan Fanc Datblygu Cymru

NED

Mentergarwyr blaenllaw o Gymru yn cael eu cyhoeddi fel cyfarwyddwyr anweithredol y Banc Datblygu Cymru

Go Banana logo

£250,000 i Go Banana

Vizolution yn penodi cadeirydd newydd ar ei fwrdd

yimba

Yimba yn codi rownd ychwanegol o fuddsoddiad cyn lansiad marchnad y DU a chyhoeddi partneriaeth strategol

Ceryx Medical yn penodi Chas Taylor yn Gadeirydd

old oak and likeafish swim school

Mae dau fusnes o Sir Gaerfyrddin yn ehangu i adeiladau newydd ar ôl cael benthyciadau £1.6M ‘Banc Datblygu Cymru’

Canol trefi ledled Cymru i dderbyn dros £24 miliwn

Mae fferm wynt gyntaf y DU, sy'n eiddo i ddefnyddwyr, wedi cael y golau gwyrdd i gael ei adeiladu yn dilyn cyllid nodedig o £1.1m gan Lywodraeth Cymru

wild water group

Mae'r Wild Water Group yn parhau i ehangu i diriogaethau newydd yn ne Lloegr

phg consulting

Banc Datblygu Cymru a phecyn cyllid Barclays yn helpu cwmni PHG Consulting Engineers i symud i bencadlys newydd Gradd II yng Nghaerdydd

litelok core

Mae LITELOK sy'n seiliedig yn abertawe wedi defnyddio'r cyfnod clo i helpu i leihau lladrata beiciau a beiciau modur yn sgil lansiad eu cynnyrch newydd - eu clo mwyaf diogel hyd yn hyn

Antiverse yn codi £1.4 miliwn ($2 miliwn USD) i ddatblygu ei blatfform darganfod cyffuriau gwrthgyrff DA

ALS CEO Steve Lanigan

Banc Datblygu Cymru yn cwblhau ymadawiad llwyddiannus yn dilyn pryniant gan reolwyr

luxstar

Moethusrwydd ar eich taith gyda gwasanaeth chauffer preifat Luxstar yn dechrau yng Nghasnewydd

hexigone

Busnes newydd yn cael ~£1m i helpu i ddatrys yr her gyrydu fyd-eang mewn ffordd gynaliadwy

robert james ceo aerfin

AerFin yn hedfan yn yr uchelfannau gyda buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Fanc Datblygu Cymru

holyhead shellfish

Cynnydd mewn busnesau newydd wrth i fentergarwyr ddilyn eu breuddwydion yn ystod y cyfnod clo

naissance

Mae cwmni byw’n foesegol foesegol Naissance yn ehangu gyda Phencadlys newydd ym Mhowys wedi iddo gael buddsoddiad saith ffigur gan Fanc Datblygu Cymru

llais cymru logo

Llais Cymru yn Lansio Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes, 2021

patrick copping

Ymddiriedolaeth y GIG yn ymuno â phlatfform Conversant

Finboot yn sicrhau buddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru a Repsol a chodi £2.4 miliwn trwy godi arian

gareth bullock and giles thorley

Banc Datblygu Cymru yn croesawu cyfalafu £270M Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru Llywodraeth Cymru

giles thorley and ken skates

Llywodraeth Cymru yn nodi cenhadaeth ar gyfer economi fwy llewyrchus, cyfartal a gwyrddach

green giraffe nursery

Dau ‘giraffe’ newydd – Mae The Green Giraffe Nursery Ltd wedi dyblu nifer y safleoedd gofal plant yng Nghaerdydd

helen kuhlman

Hwb i'r tîm technoleg ym Manc Datblygu Cymru wrth i rai newydd gael eu llogi ac eraill gael eu dyrchafu er mwyn helpu mwy o fusnesau technoleg

cufflink team

Mae Cwmni seiberddiogelwch, sydd wedi ennill sawl gwobr, wedi sicrhau cymorth ariannol gwerth £500,000 i ddiogelu eich data

markes bridgend

Buddsoddiad o £2 filiwn ym Mharc Canolog, Pen-y-bont ar Ogwr

forth healthcare

Cwmni gofal iechyd yn sicrhau contract gyda Superdrug

carl fitzgerald dawan

Dawan Developments yn sicrhau benthyciad saith ffigwr gan Gronfa Eiddo Masnachol Cymru ar gyfer prosiect Spider Camp

wild water group building

Ehangiad y Wild Water Group

health and her

Mae cwmni technoleg iechyd yng Nghaerdydd yn newid bywydau merched am byth gyda buddsoddiad dilynol chwe ffigur gan Fanc Datblygu Cymru

Codeherent, un o gwmnïau newydd llwyddiannus y DU, yn cyhoeddi ei fod wedi penodi Bill Crank yn aelod o fwrdd y cyfarwyddwyr

steve holt

Twf mewn gweithgarwch angylion buddsoddi yng Nghymru wrth i Fanc Datblygu Cymru nodi disgwyliadau mawr ar gyfer 2021

boho flame candle

Ailgyneuwch fy fflam: Lansio cwmni Boho Flame Candles, gwneuthurwr canhwyllau crefftwrol sy’n fegan-gyfeillgar ar ôl derbyn cymorth gan Banc Datblygu Cymru

IQ Endoscopes yn sicrhau rownd ariannu gwerth £1.5m o dan arweiniad Banc Datblygu Cymru a Creo Medical i ddatblygu gastrosgopau hyblyg un-defnydd

penybanc

Teulu ffermio’n buddsoddi mewn encil moethus yn y coed

ken skates and giles thorley

Dirnad Economi Cymru yn adrodd bod dros £1 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol wedi'i ddarparu gan Lywodraeth Cymru gan gefnogi 141,000 o swyddi yn ystod pandemig Covid-19

celtic storage

Buddsoddiad o £250k yn golygu bod swyddi ar y gweill i Ferthyr

patrick copping

Conversant Technology yn dod yn bartner arbenigol i Softcat y cawr TG - a hynny ar wib...

lamby way

Propco yn cwblhau ail gam Parc Busnes Waterside

oyster wharf

Cyllid o £2 filiwn ar gyfer gwesty boutique newydd yn y Mwmbwls

gareth bullock

Banc Datblygu Cymru yn adrodd ar ganlyniadau hanner blwyddyn ar gyfer 2020

CASS scaffolding

Buddsoddiad i gwmni sgaffaldiau o’r Barri adeiladu ar gyfer y dyfodol

velodrome

£10 miliwn yn hybu buddsoddiad mewn prosiectau ynni lleol

james sommerin

The shed gan James Sommerin yn agor yn y Barri

emily may

Emily May Interiors yn cynnig rhywbeth at ddant pawb gyda gwasanaeth dylunio ceginau newydd

Mae'r cwmni o Gymru, Spectrum, wedi sicrhau buddsoddiad pwysig i ddarparu band eang ffibr llawn i 150,000 o eiddo ledled de Cymru

Buddsoddiad o £1m yn BiVictriX Therapeutics gan gyfranddalwyr presennol a Chronfa'r Dyfodol i hyrwyddo triniaeth Lewcemia

myrddin heritage

Banc Datblygu Cymru yn ymhyfrydu yn y cig moch a’r selsig o Landysul

paul hide

Cwmni o Gymru sy’n arbenigo mewn Deallusrwydd Artiffisial yn gwneud penodiadau pwysig

reacta

Reacta yn arwain datblygiad diagnostig alergedd cnau daear

cleany queeny

Mae busnes yn edrych yn ddisglair i Cleany Queeny

wagonex

Wagonex yn pweru gwasanaeth tanysgrifio cerbydau newydd mycardirect

hops

Cwpl o Gonwy yn prynu Hops & Scotch a dechrau ar eu menter fusnes newydd

UpriseSVI yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur ac yn ail frandio i Flex Systems

Cymhorthfa galw heibio rhithwir yn cynnig cefnogaeth fusnes i gwmnïau Sir Fynwy

Busnesau Torfaen yn derbyn dros £2.2M o Gynllun Benthyciad Busnes COVID-19 Cymru Banc Datblygu Cymru

Cwmnïau technoleg blaenllaw Cymru, Vizolutiona W2 Global Data (W2) yn cyhoeddi partneriaeth strategol

alesi ultravision

Alesi Surgical, wedi’i gefnogi gan Fanc Datblygu Cymru, yn taro bargen unigryw gydag Olympus ar gyfer dosbarthu System Rheoli Mwg Llawfeddygol Ultravision yn yr UD

holyhead shellfish

Y galw'n llifo am gynnyrch Holyhead Shellfish Ltd yn dilyn cymorth ar ffurf benthyciad cychwynnol gan Fanc Datblygu Cymru

stephen galvin

Pam mai nawr yw’r amser i brynu neu werthu busnes

ultrawave

Arbenigwyr Glanhau Uwchsonig Cymru yn Cyflwyno Datrysiad Diheintio

andrew scott

Buddsoddiad o £2 filiwn i Andrew Scott ar ben-blwydd y busnes teuluol yn 150

glamorgan telecom

Onecom, gyda chefnogaeth LDC, yn cwblhau ei gaffaeliad cyntaf gyda Glamorgan Telecom Group

giles and ken sitting

Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru

prouts park

£1.475 miliwn i hybu prosiect ynni cymunedol yn Sir Benfro

Creo Medical yn caffael Albyn Medical S.L.

dog furiendly

Cyd-fuddsoddiad syndicet yn cefnogi Dog Furiendly, platfform teithio newydd i berchnogion cŵn

Melin Tregwynt

Gwyddiau yn gwehyddu wrth i'r Felin ailagor ar ôl y cyfnod clo

rhian

Buddsoddiad ecwiti mewn BBaCh y DU yn cynyddu 24% i £8.5 biliwn

cb refrigeration

Mae Tom Hannaby wedi cwblhau Allbryniant Rheoli cyfran mwyafrifol saith ffigur o CB Refrigeration Caerffili

Coffi Co

Busnes coffi, jin a chacennau yn ffynnu diolch i ap newydd

adventure tours

Buddsoddi mewn antur bythgofiadwy

fuelactive logo

Cwmni FuelActive technoleg glân yn barod am dwf ar ôl diogelu buddsoddiadau, arian cyllido grant technoleg a newidiadau mewn arweinyddiaeth

Gilks fleet

Mae Grŵp Ethikos wedi cwblhau caffaeliad Gilks yn dilyn benthyciad saith ffigur gan Fanc Datblygu Cymru

prodigi

Banc Datblygu Cymru yn cwblhau ymadawiad llwyddiannus o Pwinty

coincover

Yswirio ariancyfredcrypto: Coincover yn tanio twf gyda'r rownd fuddsoddi ddiweddaraf

codeherent

Wesley clover a Banc Datblygu Cymru yn arwain buddsoddiad diweddaraf ar gyfer Codeherent

Mae'r buddsoddwr technoleg profiadol Colin Batten wedi ymuno â thîm Banc Datblygu Cymru

stratigens

Banc Datblygu Cymru yn parhau â'i gefnogaeth i Talent Intuition

stryve

Lansio platfform rhannu gwybodaeth ar-lein i gau'r bwlch sgiliau technoleg

Giles Thorley at EIW launch

Dirnad Economi Cymru yn adrodd am effeithiau cynnar pandemig ar Fusnesau Cymru yn Adroddiad Blynyddol 2020

Cariad Glass Justine

Cariad Glass, gyda chefnogaeth Banc Datblygu Cymru, yn cynnig creadigrwydd yn ystod y cyfnod llwyrgloi gyda'u cit Gwneud Mosaig Gartref

giles thorley

Buddsoddiad ym musnesau Cymru yn cyrraedd £100 miliwn ar gyfer Banc Datblygu Cymru

dylan's

Yr hyn mae busnesau Cymru yn ei wneud i oroesi a ffynnu wrth symud yn raddol o'r cyfnod llwyrgloi

simon thelwall-jones

£2.4 miliwn o fuddsoddiadau mewn deg bargen dechnoleg mewn dim ond deng wythnos

sotero

Hwb gwerth £5.6 miliwn i’r farchnad eiddo yng nghanolbarth a gorllewin Cymru

sophia the sea lion

Buddsoddiad o £250,00 i amddiffyn anifeiliaid a swyddi

creo medical

Data economeg iechyd cadarnhaol y GIG: Arbedion o bron i £5,000 fesul triniaeth wrth ddefnyddio Speedboat

wagonex

Wagonex yn arwain y ffordd wrth sbarduno'r sector modurol

gaea bridget lewis

Adwerthwr cynnyrch bath, Gaea, gyda chefnogaeth Banc Datblygu Cymru, yn lansio siop ar-lein wrth i archebion gynyddu'n aruthrol

David James

Buddsoddwyr yn cefnogi X4 wrth i SourceMogul oresgyn yr UD

space forge

A fydd y genhedlaeth nesaf o Weithgynhyrchu ym Mhrydain yn digwydd yn y Gofod?

david george

Bikmo yr yswiriwr beicio yn codi £1.8 miliwn i gefnogi'r twf enfawr mewn beicio byd-eang

hybrisan

Mae Hybrisan o Bort Talbot wedi sicrhau £500,000 i helpu i ymladd yn erbyn Cofid-19

Forth Sarah Bolt

Cwmni gofal iechyd o Gas-gwent yn lansio prawf gwaed cartref cyntaf ar gyfer COFID-19 sy'n cwrdd â chanllawiau’r MHRA

good sheds

Banc Datblygu Cymru yn darparu £ 2.9 miliwn ar gyfer The Goods Shed

creo medical

Esblygiad parhaus Creo o fabwysiadu clinigol cynnar i fasnacheiddio rhyngwladol ehangach

nolan upvc

Nolan UPVC yn cwblhau trefniant gwerth miliynau o bunnoedd i reolwyr brynu’r cwmni

amplifyi

AMPLYFI yn cipio 5m USD ar gyfer llwyfan DA sy'n dadansoddi data strwythuredig ac anstrwythuredig y byd

bot hive

Bot-Hive yn cwblhau rownd codi arian lwyddiannus dan arweiniad Banc Datblygu Cymru

phytoponics

£500,000 i dyfu busnes garddwriaeth Aberystwyth

giles and ken

£36 miliwn yn cael ei ddyfarnu i 585 o fusnesau mewn dim ond tair wythnos

bookinglive

BookingLive yn ennill gwobr hacio COFID-19 byd-eang

Mae cwmni Diagnostig Alergedd Bwyd y DU, Reacta Biotech wedi codi £1.25m i barhau â chynlluniau ehangu

beech developments

£100 miliwn ar gyfer 112 o ddatblygiadau eiddo yng Nghymru

DBW

Cynllun benthyciad gwerth £100 miliwn Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio’n llawn yn ystod yr wythnos gyntaf

£375,000 i ddatblygu Better Boards

Grŵp Ethos yn prynu Grŵp Pinnacle Document Solutions

creo

Cliriad gan yr FDA ar gyfer dyfais endosgopi newydd creo

booking live

Mae BookingLive yn lansio teclyn dargyfeirio galwadau ac e-bost am ddim ar gyfer sefydliadau Llywodraeth leol

giles thorley and ken skates

Banc Datblygu Cymru yn lansio Cynllun Benthyciad Busnes Cofid-19 Cymru

camlas vets

Milfeddygon fferm yn symud gyda benthyciad o £80,000

tech nation logo

Vizolution yw'r cwmni Cymraeg cyntaf erioed i lwyddo i gael ei gynnwys yn rhaglen twf Future Fifty Tech Nation

pembrokeshire sailing

Hwb o £20,000 i Forwyr Sir Benfro i Agor yr Ail Ganolfan yn Lydstep

senedd

Cynnig gwyliau ad-daliad cyfalaf i fusnesau i helpu i reoli effaith coronafeirws

Lloyd’s yn lansio datrysiad yswiriant waled cudd-arian newydd ar gyfer Coincover

Mae Banc Datblygu Cymru yn dathlu helpu 900 o ferched busnes ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched 2020

self build wales

Cynllun newydd i helpu pobl yng Nghymru i adeiladu eu cartref eu hunain

Cymorthfeydd galw heibio am ddim o fudd i fusnesau lleol sy’n mynd am dwf

just play golf

Just Play Golf ym Mhenrhys yn ennyn cefnogaeth y gymuned ar ôl cael benthyciad gwerth £50,000 gan Fanc Datblygu Cymru

costcutter

Gweddnewid Costcutter Trefyclo yn helpu'r gymuned i ffynnu

rhys jones

Banc Datblygu Cymru yn penodi Rhys Jones fel cyfarwyddwr anweithredol

forth sarah bolt

Profion gwyddonol a gynlluniwyd ar gyfer athletwyr yn elwa ar fuddsoddiad ychwanegol

Yimba

Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi yn yr arloesydd taliadau symudol Yimba

kinderly nursery book

Buddsoddiad o £300,000 gan Ufi a Banc Datblygu Cymru i ysbrydoli dyfodol ifanc disglair

hafran

Grŵp Gwyddonol Hafren yn cwblhau Caffaeliad X-Ray Mineral Services

wales commercial property fund

Buddsoddiad cyntaf o Gronfa £55 miliwn Eiddo Masnachol Cymru

coffi co

Gweddnewid cartref #carwyrcoffi

lamphey hall

Perchnogion newydd ar gyfer gwesty Neuadd Llandyfái yn dilyn cefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru

snowdrop

Snowdrop yn agor sip byw annibynol yng Nghaerdydd

wagonex

Gwasanaeth tanysgrifio ceir Wagonex yn symud i hwb tech Caerdydd

accelerating tech startups

Manteisio ar ffyniant technoleg Caerdydd

bespoke report

Cau'r bwlch rhwng mentrau bach, canolig a mawr yng Nghymru

tregoes waffles

Tregroes Waffles yn cynyddu cynhyrchiant

medical connections

Medical Connections sy'n seiliedig yn Abertawe yn cwblhau all-bryniant rheolwyr

brexit

£6 miliwn gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i ddelio â Brexit

TVI team

Arbenigwyr buddsoddi menter technoleg yn rhoi hwb i dîm Wrecsam

keep calm couriers

Mae benthyciad llwybr cyflym o £10,000 yn cyflawni ar gyfer busnes o Gas-gwent

bathing beauty

Cwmni gofal croen pwrpasol Mam yn ehangu gyda chymorth benthyciad o £45,000 gan Fanc Datblygu Cymru

best of hungary

Twf i gwmni bwyd Hwngaraidd yng Ngheredigion

Cyn-ddisgybl cyflymydd seiber GCHQ BlackDice yn sicrhau cyllid sbarduno o £500,000

social business connect

Cyrff sector cyhoeddus mwyaf Cymru yn ymrwymo i Brynu Cymdeithasol

landsker and wcva logos

Cyllid o £2 filiwn ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru

Cynllun Hunan Adeiladu arloesol newydd

beech developments

Beech Developments yn creu cartrefi teulu fforddiadwy i gymuned Caernarfon diolch i fuddsoddiad Banc Datblygu Cymru

modest trends

Modest Trends yn gwneud sefydlu eu lle ym myd ffasiwn gyda buddsoddiad o £12,000

wagonex

Wagonex Limited yn cyhoeddi cylch cyllido ecwiti sylweddol wrth iddo anelu at dyfu yn y DU a thu hwnt

mazuma founders and directors

Mazuma yn strwythuro ar gyfer twf x10

top track logo

Vizolution yn chwifio baner Cymru gyda safle ar Tech Track 100 y Sunday Times

Moneyshake

Entrepreneuriaid digidol yn sicrhau £500,000 i roi ysgytwad i'r farchnad prydlesu ceir ar-lein

boathouse climbing centre

Hen Orsaf Bad Achub Llandudno yn gartref i ganolfa ddringo newydd

barmouth beach club

Parc gwyliau i bobl anabl yn agor yn Abermaw

giles thorley eiw

Mae adroddiad blynyddol cyntaf Dirnad Economi Cymru yn tynnu sylw at hyder yn sector busnes Cymru er gwaethaf ansicrwydd y DU

bombora

Bombora yn cynhyrfu’r dyfroedd yn Sir Benfro

cystic fibrosis trust cheque

Banc Datblygu Cymru yn codi dros £30,000 ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Systig Ffibrosis

Banc Datblygu Cymru yn siarad am arian cyllido ar gyfer busnesau Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru

hut six

Hut Six yn cynnal momentwm wrth iddo gwblhau rownd gyllido

poplars forge

Gof Poplars Forge yn symud i leoliad mawreddog

ie ie productions

Cwmni cynhyrchu gwobrwyedig o Gymru yn ehangu'r tîm sy’n ferched i gyd

owen

Owen & Owen, rheoli tir a stadau, yn cwblhau pryniant ecwiti uchelgeisiol yn llwyddiannus

simon thelwall-jones

Simon Thelwall-Jones yn cymryd awenau’r tîm technoleg sy'n tyfu drosodd ym Manc Datblygu Cymru

Challenger Comms

Challenger Mobile Communications yn barod am dwf

La Creme Patisserie bakery

La Crème Patisserie yn symud i eiddo mwy pwrpasol yng Nghwmbrân

Thalia DA yn denu buddsoddiad o $2m i dyfu llwyfannau ailddefnyddio IP analog

b2b IT

Cwmni cymorth TG o Gaerdydd yn ehangu yn dilyn cefnogaeth Banc Datblygu Cymru

Matthew Wilde

Banc Datblygu Cymru yn penodi Matthew Wilde

Clare Sullivan

Banc Datblygu Cymru yn penodi Clare Sullivan

Alex Leigh

Banc Datblygu Cymru yn penodi Alex Leigh

investment team

Banc Datblygu Cymru yn penodi Scott Hughes a Chris Dhenin yng Ngogledd Cymru

Giles Thorley and Ken Skates

Y Banc Datblygu yn buddsoddi £80m mewn busnesau yng Nghymru

neil's fish and chip shop

Mae gan siop Neil's Fish and Chips berchnogion newydd

Toddle

Busnes gofal croen ar gyfer plant bach yn cymryd ei gamau cyntaf

giles

Gall adeiladu clystyrau ecwiti gyflymu twf busnes

glovebox

Cwmni yng Nghaerdydd yn creu 16 swydd newydd ar ôl derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru

dragon recycling

71 o swyddi newydd wedi'u creu yng nghanolfan ailgylchu Rhymni

spotnails

Allbryniant rheolaeth yn rhoi perchnogion newydd i Spotnails

one planet adventure

Parc antur Gogledd Cymru yn caffael safle gyda chefnogaeth y Banc Datblygu a HSBC UK

snowdrop independent living

Allbryniad rheoli yn rhoi perchnogion newydd i Snowdrop Independent Living

giles thorley and ken skates

Busnesau o bob maint yng Nghymru yn cael elwa ar £121m o arian ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru

larynx entertainment

Larynx Entertainment yn rhoi llwyfan i hip-hop yng Nghymru

cog neuro

Set app therapi unigryw ar gyfer chwyldroi bywyd i rai sydd ag anawsterau cyfathrebu

pembrokeshire business

Arweinwyr Busnes yn uno y tu ôl i fenter newydd yn Sir Benfro

hexigone

Buddsoddiad o £1 miliwn ar gyfer busnes Cymreig newydd ei sefydlu sy'n mynd i'r afael â phroblem fyd-eang, gwerth $2.5 triliwn-doler

wild water

Y Wild Water Group yn cefnogi cludiant cynnyrch llaeth Calon Wen i Doha

open genius

Cwmni meddalwedd yn sicrhau cyllid o £1.1M

nemesis ibers aberystwyth

Nemesis Bioscience yn ehangu ei gyfleuster datblygu yn Aberystwyth

vortex

Buddsoddiad y Banc Datblygu yn helpu Vortex IoT i barhau i dyfu’n gyflym

sports

Sports Injury Fix yn paratoi ar gyfer twf

cwmni da

Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr yn sicrhau 50 o swyddi gyda Cwmni Da

rescape

Cwmni gofal iechyd rhithwir newydd yn sicrhau buddsoddiad mawr yng Nghymru

jottnar

Jöttnar yn sicrhau buddsoddiad o £400,000

talentscape

Mae cystadleuydd i'r diwydiant recriwtio wedi sefydlu ei wreiddiau yn gadarn yng Nghaerdydd, wedi iddynt godi cyllid ariannu drwy'r Banc Datblygu Cymru

steve lanigan ALS managed services

Cynllunio ar gyfer twf

forth with life

Forth, busnes gofal iechyd technegol sydd wedi dechrau o'r newydd wedi sicrhau buddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru

succession fund

Cronfa bensiwn yn buddsoddi £10 miliwn ym mherchnogion busnes Cymreig

lsn diffusion

Benthyciad o £1.25m yn helpu gwneuthurwr datblygedig i baratoi ar gyfer twf

development bank of wales llanelli

Buddsoddiadau o £21.3 miliwn ym musnesau Gorllewin Cymru ar lefel uwch nac erioed

property

Hyd at £210 miliwn yn agor y drws i ragor o bobl fedru adeiladu eu tai eu hunain yng Nghymru

A1 eye wear

Optegydd lleol yn llygadu Wrecsam

wild water group and gac

Y Wild Water Group yn arwyddo cytundeb cynghreiriol gyda chwmni logisteg blaenllaw sy'n gweithredu ledled y byd

conversant

Conversant Technology

DAS

Angylion Buddsoddi Cymru yn cadarnhau £400,000 ar gyfer DAS

wild horse brewing

Wild Horse yn buddsoddi yn Llandudno

angels invest wales

Pedwar angel arweiniol yn paratoi i fuddsoddi yng Nghymru

environmental compliance

Mae ECL yn paratoi i ehangu yn dilyn ei fenthyciad diweddaraf gan y Banc Datblygu

safe and sound

Mae cwmni addysg awyr agored yn gwbl ddiogel yn ei bencadlys newydd yn Llangollen

Wrexham team

Effaith Banc Datblygu Cymru yng Ngogledd Cymru

crwst

Lleoliad newydd ar gyfer coffi a 'brinio' (brecwast a cinio) yn Aberteifi

fergusons

RhPC yn arwain at ddegawd o lwyddiant

drl partitions

Disgwylir i weithgynhyrchydd systemau wal symudol weld trosiant o £2m yn ei flwyddyn gyntaf o fasnachu wrth i Fanc Datblygu Cymru gyhoeddi buddsoddiad

drone evolution

Buddsoddiad o £180,000 ar gyfer Drone Evolution yn fuddsoddiad cyntaf o Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru

Cwmni CX Cymreig yn mynd yn fyd-eang gydag arian cyllido gan Fanc Datblygu Cymru

Careercake.com yn sicrhau dros £300,000 yn y rownd ariannu ddiweddaraf

thermetrix

Cwmni gofal iechyd yn derbyn £500,000 i ddatblygu dyfais gofal traed diabetig arloesol

Newyddion Busnes Cymru yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur

mm engineering

MMEngineering

w2 global

W2 Global Data Solutions yn sicrhau £3m mewn cyllid Cyfres A

dectek

Buddsoddiad o £230,000 mewn gweithgynhyrchu digidol i Dectek

wild water group

Cwmni Storio Oer i ddod â 120 o swyddi i dref yn y Cymoedd

giles thorley and ken skates

Banc Datblygu Cymru yn cefnogi 344 o fusnesau yng Nghymru yn ystod ei flwyddyn gyntaf

als managed services

Entrepreneur Prydeinig Mawr yn arwain ar bryniant gan y rheolwyr o’r busnes recriwtio sy’n werth £26m

wrexham office opening

Banc Datblygu Cymru yn agor Pencadlys Wrecsam

spit & sawdust

Busnesau cymdeithasol yn ffynnu wrth i gronfa fenthyciadau gyrraedd yr uchelfannau

farmers arms

Y Farmers Arms yn ail agor ar ei newydd wedd

ffwrnes

£30,000 i gefnogi cariad am pizza

chevler

Chevler yn cael cefnogaeth bellach gan y Banc Datblygu Cymru

talkative

Talkative yn cwblhau rownd ariannu cyfres a

Ocean Matters

Buddsoddiad o £500,000 i gyflawni cynlluniau ehangu ar gyfer Ocean Matters

oil 4 wales

Olew dros Gymru yn adeiladu caffi newydd i dwristiaid a siop yng ngorsaf betrol Nantycaws

tour de cymru

Tour de Cymru yn codi £33,000 ar gyfer elusen leol

new investment executives

Penodi swyddogion buddsoddi newydd

HJ Bassett

HS Bassett yn Cwblhau Pryniant o'r Cwmni gan y Rheolwyr

w2 global

Cwmni twf cyflym fintech yn Ne Cymru yn codi £1.25m

kwr

Aprose yn caffael KWR Technologies sy'n seiliedig ym Mhen-y-Bont ar Ogwr

maesteg care home

Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi mewn cartref gofal tai Maesteg

corys

Buddsoddiad o bron i £6m gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru i ailddatblygu adeilad hanesyddol ym mae Caerdydd

Glamorgan Telecom

Mae'r tîm RhPC yn Glamorgan Telecom ar y trywydd iawn i gyrraedd trosiant o £5 miliwn

Camtronics

Camtronics yn cwblhau pryniant o’r cwmni gan y rheolwr gyda chyllid olyniaeth o £400,000

EIW launch

Dirnad Economi Cymru yn mynd i'r afael â'r bwlch yn y data cyllid ar fusnesau bach a chanolig (BBaCh) Cymru

Jenny Tooth

Adeiladu'r ecosystem angel yng Nghymru

robin wood

Antur yn aros amdanoch: Robinwood yn agor canolfan yn Wrecsam

first choice

Y banc datblygu yw'r dewis cyntaf ar gyfer yr accident repair centre

nature

‘Natures Hand’ i ddarparu gofal a chefnogaeth yng Nglynebwy gyda chymorth y Banc Datblygu Cymru

coins

Lansio cronfa £20 miliwn i gefnogi busnesau technoleg Cymru

Bangor Tyres

Mae ‘Bangor Tyre Services’ yn cadw’r busnes yn un teulol

Dimitri Metsios, Katia Fotiadis, Donna Strohmeyer

Quantum Perfaith ar gyfer rhoswyr coffi

Sion Pierce

Anturiaethau oddi ar y ffordd i'r anabl

lbs event

Hyd at £160m i ddatgloi safleoedd segur ar gyfer Busnesau Adeiladu Bach a Chanolig

ken skates

Banc Datblygu Cymru yn lansio Cronfa Gyd-fuddsoddi Angylion Cymru £8 miliwn

jws cars

Teithio gyda Coastline Coaches

Mae Bwrdd Aparito yn penodi Dr Hall fel Cadeirydd

Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi canlyniadau ar gyfer 2017/18

journolink

Y cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus (CC) tarfol, JournoLink, yn sicrhau buddsoddiad o £500k i ddarparu ateb CC fforddiadwy i bob busnes.

jellagen

Jellagen, y cwmni Biotechnolegau Morol ar y trywydd iawn i gyflawni twf cyflym

nearmenow

App Stryd Fawr Ddigidol yn Derbyn Buddsoddiad o £200,000

carapace

Banc Datblygu Cymru yn mynd i mewn i farchnad adeiladu byd-eang

x-stream properties

Y Fenni yn nodi'r fan a'r lle i Xavier Rush

Middletons

Middletons yr arbenigwyr symudedd yn barod i agor siopau newydd ar hyd a lled Cymru

cellesce

Cellesce yn cyhoeddi codi arian i dyfu ei fusnes organoid canser

Simply Do Ideas

Arloeswr Technoleg Addysg ‘Simply Do Ideas’ yn Codi £550,000

pullman

Cyllid newydd i wyddonwyr sy’n delio â chlefyd yr ysgyfaint

ecr

Micro fenthyciad trac cyflym o £10,000 yn helpu cynlluniau ehangu ECR Concepts

Ashbrooks

£15 miliwn ac yn cynyddu wrth i Fanc Datblygu Cymru gadarnhau ei ymrwymiad i Ogledd Cymru

Seren Werdd Seren yn Codi

comtek

Buddsoddiad £500,000 ar gyfer Systemau Rhwydwaith Comtek yn y dg wrth i'r busnes yng nglannau dyfrdwy gyflawni caffaeliad technoleg o’r dyffryn Silicon

Wrexham office

Pencadlys Newydd Banc Datblygu Cymru yn Wrecsam yn cael ei ddatgelu

Signum Health y busnes digidol newydd yn sicrhau buddsoddiad pellach ac yn penodi Cadeirydd newydd

MII Engineering

Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi £400,000 yn MII Engineering

Head Candy

Head Candy yn adleoli i'w cartref newydd delfrydol

Digital Profile

Llwyfan gyrfaoedd a recriwtio ar-lein yn sicrhau £275,000 mewn cylch cyllido dan arweiniad Banc Datblygu Cymru

Sicrhau dyfodol busnes yng Nghymru.

Fairyhill

Blwyddyn a cyfeiriad newydd ar gyfer Fairyhill

Glenside

Mae Glenside Commercials yn dechrau gweithio ar ail safle yng Nghasnewydd wrth i drosiant gynyddu dros £15 miliwn

Mazuma

Gwasanaeth cyfrifeg Mazuma yn prynu swyddfeydd newydd diolch i fenthyciad £135,000 gan Fanc Datblygu Cymru

David Staziker

Mae Banc Datblygu Cymru wedi penodi Cyfarwyddwr Cyllid newydd

Poetry Bookshop

Poetry Bookshop y Gelli Gandryll yn mwynhau prydles newydd ar ôl cael micro-fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru

doopoll

Cyllid ychwanegol ar gyfer doopoll wrth i’r llwyfan gael mwy na 250,000 o bleidleisiau

Cwmni deunydd pacio bwyd yn creu 250 o swyddi yn Wrecsam

charity ball

Banc Datblygu Cymru yn codi £19,000 ar gyfer elusen cefnogi profedigaeth

3As

Busnes teuluol yn moduro'n ei flaen gyda buddsoddiad banc datblygu cymru

Creo Medical

Ysgrifennydd yr Economi yn agor cyfleuster newydd Creo Medical yng Nghas-gwent

Sentinel

Ymgynghoriaeth amgylcheddol newydd yn anelu at ddiogelu ein dyfodol

cab sec

Banc Datblygu Cymru yn agor i helpu mwy o fusnesau Cymru i lwyddo