Cynaliadwyedd i fusnesau yng Nghymru

Rydym yn cefnogi twf cynaliadwy, y newid i net sero ac economi Gymreig werdd gref.

Cyllid cynaliadwy ar gyfer economi wyrddach

Mae ein benthyciadau busnes – yn amrywio o £1k i £10m – helpu busnesau yng Nghymru i ddod yn wyrddach, drwy gymryd y camau sydd eu hangen arnynt i ddod yn fwy cynaliadwy.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gosod offer, technoleg a chynhyrchion ynni effeithlon
 • Symud tuag at ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy i bweru eich busnes
 • Buddsoddi mewn gweithdrefnau ailgylchu a rheoli gwastraff cynaliadwy
 • Defnyddio cynhyrchion neu wasanaethau sy'n cynyddu effeithlonrwydd ynni
 • Addasu eich busnes a'ch seilwaith i effaith newid hinsawdd

Gall busnesau sy'n darparu gwasanaethau a chynhyrchion gwyrdd hefyd wneud cais am gyllid i helpu busnesau i ddechrau o’r newydd, cryfhau neu dyfu.

Trwy gyfrwng Cronfa Ynni Lleol Llywodraeth Cymru gallwn ddarparu cyllid datblygu a chyfalaf ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy a charbon isel a arweinir gan y gymuned a fydd yn darparu budd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i ardaloedd lleol ledled Cymru.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Mae ein benthyciadau busnes – yn amrywio o £1k i £10m – helpu busnesau yng Nghymru i ddod yn wyrddach, drwy gymryd y camau sydd eu hangen arnynt i ddod yn fwy cynaliadwy.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gosod offer, technoleg a chynhyrchion ynni effeithlon
 • Symud tuag at ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy i bweru eich busnes
 • Buddsoddi mewn gweithdrefnau ailgylchu a rheoli gwastraff cynaliadwy
 • Defnyddio cynhyrchion neu wasanaethau sy'n cynyddu effeithlonrwydd ynni
 • Addasu eich busnes a'ch seilwaith i effaith newid hinsawdd

Gall busnesau sy'n darparu gwasanaethau a chynhyrchion gwyrdd hefyd wneud cais am gyllid i helpu busnesau i ddechrau o’r newydd, cryfhau neu dyfu.

Trwy gyfrwng Cronfa Ynni Lleol Llywodraeth Cymru gallwn ddarparu cyllid datblygu a chyfalaf ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy a charbon isel a arweinir gan y gymuned a fydd yn darparu budd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i ardaloedd lleol ledled Cymru.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd ac yn parhau i ddatblygu ffyrdd o weithio a fydd yn cael effaith uniongyrchol, sy’n cael eu sbarduno gan:

 • Gyflawni cynllun lleihau carbon yn barhaus sy’n canolbwyntio ar ein gweithrediadau ein hunain drwy weithgor penodedig gyda’r uchelgais i gyrraedd net sero.
 • Defnyddio ein huned ymchwil Dirnad Economi Cymru i archwilio argymhellion polisi a chynnyrch i lywio’r trawsnewid i economi carbon isel.
 • Cefnogi’r busnesau rydym yn gweithio gyda nhw i wella a lleihau’r effaith amgylcheddol gan gynnwys drwy atgyfeirio at gynghorwyr cynaliadwyedd Busnes Cymru

Rydym yn creu gwerth ariannol a chymdeithasol hirdymor trwy ddefnyddio’r cyfalaf a godwn, y bobl rydym yn eu cyflogi a’n perthnasoedd â rhanddeiliaid a’r gymuned fusnes.

Rydym yn hyrwyddo tegwch, atebolrwydd, cyfrifoldeb a thryloywder yn ein gweithrediadau ein hunain a gweithrediadau ein cyflenwyr, partneriaid a'r busnesau a gefnogwn.

Canfyddwch fwy am ein strwythur corfforaethol, strategaeth ac ymrwymiadau busnes cyfrifol.

Busnes Cymru

Addewid Twf Gwyrdd

Mae'r Addewid Twf Gwyrdd yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau rhagweithiol tuag at wella eu cynaliadwyedd. Canfod mwy

Gwyliwch ein haddewid gwyrdd