Cronfeydd a reolir gennym

Mae dros £1 biliwn ar gael ar gyfer busnesau Cymru a'r rheiny sydd angen Cymorth i Brynu yng Nghymru.

Ein cronfeydd

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£180.9 miliwn

O ble mae'r arian yn dod?

Darperir y cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru, a ninnau.

Beth yw'r telerau?

 • Mae Cronfa Busnes Cymru ar gyfer bargeinion rhwng £50,000 a £2 filiwn
 • Mae benthyciadau, cyllid mesanîn, a buddsoddiadau ecwiti ar gael
 • Mae'r telerau'n amrywio o bump - saith mlynedd
 • Fel arfer mae'n ofynnol i fusnesau ddarparu arian cyfatebol i'n buddsoddiad ni o gronfeydd eraill
 • Caiff y cyllid ei flaenoriaethu ar gyfer busnesau mewn ardaloedd economaidd difreintiedig yng Nghymru

Pwy all wneud cais?

Busnesau bach a chanolig (y rhai sydd â llai na 250 o weithwyr) sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, neu'n barod i adleoli i Gymru.

Darllen mwy

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£500 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Llywodraeth Cymru a ni.

Beth yw’r telerau?

 • Mae Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru ar gyfer bargeinion rhwng £25,000 a £10m
 • Mae benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti ar gael
 • Mae gennym yr hyblygrwydd i ddarparu telerau 15 mlynedd
 • Ein huchelgais yw sicrhau cyd-fuddsoddiad gwerth uchel

Pwy all wneud cais?

Busnesau Cymru.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£30 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Ariennir Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r telerau?

 • Mae benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gael
 • Mae'r telerau ad-dalu yn amrywio rhwng un a deng mlynedd

Pwy all wneud cais?

Busnesau bach, masnachwyr unigol a mentrau cymdeithasol sy'n seiliedig yng Nghymru, neu sy'n barod i symud yma.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£20 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Ariennir Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn llwyr gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r telerau?

 • Mae buddsoddiadau ecwiti rhwng £50,000 a £150,000 ar gael
 • Fel arfer disgwylir i fusnesau gwrdd â’n buddsoddiad ni gydag arian cyfatebol o gronfeydd eraill

Pwy all wneud cais?

Busnesau technoleg Cymru, a'r rhai sy'n barod i symud yma, yn ystod cyfnod prawf cysyniad.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£25 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Ariennir Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru yn gyfan gan y Llywodraeth Cymru a Cronfa Bensiwn Clwyd.

Beth yw’r telerau?

 • Mae buddsoddiadau ecwiti i rhwng  500,000 a £3m ar gael
 • Mae'r telerau'n amrywio rhwng pump a saith mlynedd.

Pwy all wneud cais?

Timau rheoli sy'n anelu at fod yn berchen ar a rhedeg eu busnesau.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£47 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Ariennir Cronfa Eiddo Cymru yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru. Gan fod y gronfa yn cael ei hailgylchu, caiff yr arian a dderbynnir o'r buddsoddiadau hyn ei ail-fuddsoddi.

Beth yw’r telerau?

 • Mae benthyciadau rhwng £150,000 a £5m ar gael
 • Mae telerau ad-dalu yn nodweddiadol yn 24 mis neu lai

Pwy all wneud cais?

Datblygwyr bach a chanolig eu maint sy'n seiliedig yng Nghymru, sy'n gweithio ar brosiectau preswyl, defnydd cymysg a datblygiadau masnachol yng Nghymru.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£50 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Ariennir Cronfa Buddsoddi Twristiaeth Cymru yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r telerau?

 • Mae benthyciadau rhwng £100k a £5m ar gael
 • Telerau ad-dalu o 10-15 mlynedd

Pwy all wneud cais?

Prosiectau Twristiaeth unigryw sy'n sefyll allan sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, gan ddangos ymrwymiad i'r Contract Economaidd. Gall prosiectau gynnwys cynhyrchion arloesol o ansawdd uchel, atyniadau pob tywydd, profiadau unigryw i ymwelwyr sy'n canolbwyntio ar ymwelwyr, prosiectau diwylliannol neu dreftadaeth arloesol, mannau aros anghyffredin ac atyniadau blaenllaw.

Darllen mwy

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£25 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Ariennir Cronfa Twf Cyfalaf Cymru yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r telerau?

 • Mae benthyciadau rhwng £50,000 a £2m ar gael
 • Mae cyfnodau ad-dalu fel arfer yn para rhwng 12 a 18 mis

Pwy all wneud cais?

Busnesau sydd yng Nghymru a busnesau sy'n bwriadu symud i Gymru, o unrhyw faint sydd angen cyllid ar gyfer prynu stoc tymor byr, arian cyllido prosiect a bondiau perfformiad.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£454 miliwn

O ble mae’r arian yn dod?

Ariennir Cymorth i Brynu Cymru yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r telerau?

 • Benthyciadau ecwiti a rennir o hyd at 20% o'r pris prynu: hyd at £60,000 os yw'r prynwr yn cyfrannu blaendal o 5%
 • Rhaid i gartrefi a brynir fod yn adeiladau newydd mewn datblygiadau sydd wedi'u cofrestru gyda'r cynllun, hyd at werth £300,000.

Pwy all wneud cais?

Unrhyw un sy'n prynu eu cartref cyntaf yng Nghymru, neu'r rhai sy'n amnewid eu prif breswylfa yng Nghymru.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£55 miliwn (fodd bynnag, gellir ailgylchu'r gronfa dros bedair gwaith)

O ble mae’r arian yn dod?

Llywodraeth Cymru

Beth yw’r telerau?

 • Benthyciadau o £150,000 i £5 miliwn.
 • Uchafswm o 4 blynedd.

Pwy all wneud cais?

Ni all unrhyw un sy'n bwriadu datblygu prosiect safle preswyl gael eu symud ymlaen gyda chyllid datblygu traddodiadol.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£8 miliwn 

O ble mae’r arian yn dod?

Llywodraeth Cymru

Beth yw’r telerau?

 • Ecwiti a benthyciadau o £25,000 - £250,000
 • Y mwyafswm ar gael ar gyfer unrhyw syndicad unigol yw £700,000
 • Ni ddylai aelodau o'r syndiciad fod â buddsoddiadau presennol yn y cwmni / prosiect
 • Bydd teulu neu ffrindiau aelodau'r syndiciad, sy'n ymwneud â'r cwmniau / prosiectau, yn cael eu hystyried fel rhai sydd â gwrthdaro buddiannol
 • Fel cyd-fuddsoddwr, gallwn gyfrannu hyd at uchafswm o 50% o'r holl fargen

Pwy all wneud cais?

Mae ein Cronfa Cyd-Fuddsoddi Angylion Cymru ar gael i syndicadau o Fuddsoddwyr sy'n edrych tuag at gyd-fuddsoddi mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Bydd y syndicadau yn cael eu rheoli gan Fuddsoddwyr Arweiniol sydd wedi cael eu cymeradwyo'n flaenorol gan Angylion Buddsoddi Cymru.

Faint fydd y gronfa yn ei fuddsoddi?

£55 miliwn

O ble y daw'r arian? Ariennir y Gronfa Eiddo Masnachol Cymru yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r telerau?

 • Benthyciadau o £250,000 i £5 miliwn.
 • Uchafswm cyfnod o 5 mlynedd.

Pwy all wneud cais? Datblygwyr bach a chanolig yng Nghymru, yn gweithio ar brosiectau datblygu preswyl, defnydd cymysg a phrosiectau datblygu masnachol yng Nghymru.

Faint fydd y gronfa'n ei fuddsoddi?

£12.5 miliwn (o gyfalaf cychwynnol sydd â'r gallu i gael ei ailgylchu)

O ble mae'r cyllid yn dod?

Darperir y cyllid gan LlC trwy'r gyfarwyddiaeth newid yn yr hinsawdd, ynni a chynllunio

Beth yw’r telerau?

 • Cefnogaeth i brosiectau ynni adnewyddadwy bach sy'n methu â chael gafael ar gyllid masnachol
 • Buddsoddiad o hyd at £5m gyda thelerau hyd at 20 mlynedd
 • Arddangos budd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd tymor hir

Pa all wneud cais?

Grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, modelau perchnogaeth leol a BBaCh

Faint fydd y gronfa'n ei fuddsoddi?

£3 miliwn

O ble y daw'r arian?

Ariennir Cronfa Mentergarwch Canol Tref yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Gronfa'n cynnwys cymysgedd o grant (a weithredir gan LlC) a benthyciadau a weithredir gan Banc Datblygu Cymru.

Beth yw’r telerau?