Rydym yn fuddsoddwr effaith gyda phwrpas cymdeithasol ac rydym yn rhoi potensial Cymru wrth wraidd ein penderfyniadau. Drwy wneud cyllid cynaliadwy, effeithiol yn hygyrch, rydym yn helpu busnesau sy’n gallu cyfrannu’n ariannol, yn gymdeithasol, yn foesegol ac yn amgylcheddol i’n cymunedau yng Nghymru, ac ar gyfer dyfodol y byd ehangach.

£652m
Buddsoddiad uniongyrchol i fusnesau Cymru
£479m
Buddsoddiad ar y cyd gan y sector breifat
£325m
wedi ei ddosbarthu i berchnogion tai newydd drwy Gymorth i Brynu Cymru
3,509
Busnesau a gefnogir
37,538
Swyddi a gefnogwyd yn economi Cymru
£1.4bn
Cyfanswm yr effaith lwyr ar economi Cymru

(Ffigurau hyd at fis Mawrth 2023 ac yn cynnwys benthyciadau o Gynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru)

 

 

 

 

Banc Datblygu Cymru Bl a ddaeth i ben Mawrth 2022

  • Cyfanswm buddsoddiad o £238 miliwn yn uniongyrchol i fusnesau Cymru
  • Buddsoddiad o £124 miliwn i mewn i fusnesau Cymru 
  • Buddsoddiad ychwanegol o £114 miliwn gan fanciau a chyllidwyr eraill yn y sector preifat
  • 516 o fuddsoddiadau wedi'u gwneud
  • 4,669 o swyddi wedi'u creu neu eu diogelu yng Nghymru

 

Adroddiadau blynyddol

Darllenwch ein Hadroddiad blynyddol a'n datganiadau ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23 sy'n darparu datganiadau ariannol wedi eu harchwilio ar gyfer y Grŵp yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydym yn gweithredu a'n perfformiad a'n heffaith.

 

Datgelu data y metrigau effaith

Gweler ein rhan ar adroddiadau a dogfennau am ragor o wybodaeth.