Perfformiad ac effaith

Mae ein cefnogaeth ni yn helpu busnesau Cymru i greu a diogelu swyddi, bod yn fwy arloesol a chynyddu eu cyfraniad i'r economi.

Effaith Banc Datblygu Cymru

Buddsoddi 

Fel Cyllid Cymru ac yn awr fel Banc Datblygu Cymru, rydym wedi bod yn buddsoddi i mewn i fusnesau Cymru a'r economi ers 2001.

£1bn

O fuddsoddiad uniongyrchol i mewn i fusnesau yng Nghymru

£1bn

Wedi ei drosoli o’r sector breifat 

£2bn

Dyma’r cyfanswm a fuddsoddwyd i mewn i economi Cymru 

(Ffigurau ar 30 Medi 2021)

 

Swyddi wedi'u creu a'u diogelu

Rydym ni'n cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer economi gref yng Nghymru lle mae busnesau yn tyfu ac yn creu swyddi. Ers 2001 rydym wedi creu neu ddiogelu miloedd o swyddi yng Nghymru.

26,785

O swyddi wedi cael eu creu

34,828

O swyddi wedi cael eu diogelu

61,613

Yw cyfanswm y swyddi gafodd eu diogelu neu eu creu

Perfformiad hanner blwyddyn - 30 Medi 2021

 • Buddsoddiad o £51 miliwn i mewn i fusnesau Cymru
 • Buddsoddiad ychwanegol o £37.6 miliwn gan fanciau a chyllidwyr eraill yn y sector preifat
 • 248 o fuddsoddiadau wedi'u gwneud
 • 1,373 o swyddi wedi'u creu neu eu diogelu yng Nghymru  

(Ffigurau ar 30 Medi 2021)

 

Banc Datblygu Cymru Bl a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

 • Cyfanswm buddsoddiad o £197.6 miliwn yn uniongyrchol i fusnesau Cymru
 • Buddsoddiad o £105.6 miliwn i mewn i fusnesau Cymru*  
 • £92 miliwn o fenthyciadau ychwanegol trwy Gynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru 
 • Buddsoddiad ychwanegol o £60 miliwn gan fanciau a chyllidwyr eraill yn y sector preifat
 •  402 o fuddsoddiadau wedi'u gwneud*
 • Crëwyd neu diogelwyd 1,908 o swyddi yng Nghymru
 • 3,316 o swyddi wedi'u creu neu eu diogelu yng Nghymru*

* O'r cronfeydd 'busnes fel arfer'

Ymadawiadau

Mae'r ymadawiadau nodedig diweddar gan gwmnïau a fuddsoddwyd gennym yn cynnwys:

 • Wholebake - enillion lluosog o 5.23 ar y buddsoddiad
 • Vista Retail Support - enillion lluosog o 4.47 ar y buddsoddiad
 • Unite - enillion lluosog o 2.61 ar y buddsoddiad
 • SIPHON - enillion lluosog o 2.11 ar y buddsoddiad
 • Hudman - enillion lluosog o 1.7  ar y buddsoddiad
 • Imspex - enillion lluosog o 1.26 ar y buddsoddiad ar ôl ymadawiad rhannol

Yn ogystal â'r ymadawiadau, rydym hefyd wedi cefnogi chwe chwmni trwy gynigion cyhoeddus cychwynnol (CCC) ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (MBA).  Ar hyn o bryd mae gennym fwy na 100 o gwmnïau yn ein portffolios ecwiti.

 

Effaith ffigurau'r grŵp

Mae Grŵp Datblygu Banc Cymru yn cynnwys Banc Datblygu Cymru, Buddsoddiadau Angylion Cymru a rheolwr cronfa Gogledd Lloegr FW Capital.

Ffigurau hanes buddsoddi'r grŵp ers 2001

 • £1.1 biliwn wedi’i fuddsoddi
 • 7,814 o fuddsoddiadau
 • £1.4 biliwn o fuddsoddiadau ychwanegol wedi cael eu trosoli
 • 84,059 o swyddi wedi eu creu neu eu diogelu

(Ffigurau ar 30 Medi 2021)

 

Adroddiadau blynyddol

Darllenwch ein Hadroddiad blynyddol a'n datganiadau ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 sy'n darparu datganiadau ariannol wedi eu harchwilio ar gyfer y Grŵp yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydym yn gweithredu a'n perfformiad a'n heffaith.

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2020/21

Datgelu data y metrigau effaith

Gweler ein rhan ar adroddiadau a dogfennau am ragor o wybodaeth.