Cyfraddau llog

Mae ein cyfraddau llog blynyddol yn amrywio o 6.5% i 10.75%, gyda chyfartaledd pwysol o 7.09%. Maent yn sefydlog tra pery eich benthyciad gyda ni. 

Sut rydym yn penderfynu pa gyfradd i'w godi


Rydym yn ystyried pob cais am fenthyciad a dderbyniwn yn unigol ac yn ystyried y ffactorau canlynol pan fyddwn yn penderfynu pa gyfradd llog i'w chodi:

  • Addasrwydd credyd eich busnes, a asesir gennym ni trwy ddefnyddio Asiantaeth Cyfeirio Credyd
  • Argaeledd diogelwch
  • Perfformiad ariannol diweddar eich busnes

Unwaith y byddwn wedi asesu'r ffactorau hyn rydym yn graddio pob cais benthyciad o fand A i F (F yw'r risg uchaf) sy'n ein helpu i benderfynu ar y gyfradd llog. 

 

Ein cyfraddau llog diweddaraf

Mae'r tabl a ganlyn yn dangos y gyfradd llog gyfartalog pwysol a godwyd ar fenthyciadau gennym rhwng Hydref 2022 a Medi 2023.

Benthyciadau a sancsiynwyd ar gyfer pob band

Mae'r tabl canlynol yn rhoi dadansoddiad canrannol o gyfanswm nifer y benthyciadau a gymeradwywyd yn ôl gwerth fesul band rhwng Hydref 2022 a Medi 2023:

Gradd% Nifer y bargeinion% Gwerth a sancsiynwyd
A9%18%
B10%18%
C17%24%
D19%16%
E7%5%
F38%18%
Cyfanswm100%100%